Zprávy Výkonné rady prosinec 2021 – březen 2022

Zajímají vás informace o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy? Připravili jsme další vydání. Děkujeme za energii, kterou věnujete skautské činnosti!

Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José

V prosinci jsme realizovali jsme fundraisingovou online kampaň Pomozte skautingu zdravě růst (současný hlavní dárcovský programu), v rámci níž jsme oslovili bývalé členky a členy organizace. Ke konci roku se podařilo získat 180 tisíc Kč a 15 nových pravidelných dárců. 

Fundraisingový tým ústředí vyhodnotil výsledky své práce za rok 2021. Díky dárcům se v uplynulém roce 1 774 060 Kč, tj. o 1,3 mil více než v roce 2020. 

Výkonná rada se opakovaně sešla k mimořádnému jednání v souvislosti s dopady ruské agrese na Ukrajině, řízením a koordinací ukrajinských aktivit byl pověřen br. Vaněk – Permi. (Od dubna převzala agendu týkající se válečného konfliktu na Ukrajině ses. Barbora Tichavová, místostarostka a zpravodajka pro program.)

Proběhla dvě online Setkání krajů s VRJ a náčelníky – lednové ke Skautské energii, kapacitám vzdělávání a mimořádnému valnému sněmu, v březnu pak k tématu Ukrajiny.

V druhé polovině února byly zákazníkům Skautské energie rozeslány informace o možnosti připojit se k hromadnému uplatnění nároku za škodu v souvislosti s porušením smluvních povinností ze strany Kolibřík Energie – veškeré potřebné informace jsou na webových stránkách SE. Možnost připojit se je otevřená do konce letošního roku. Pokud se to týká vaší OJ, doporučujeme pohledávku přihlásit.

V souvislosti s výše uvedeným jsme připravili metodický článek k tématu určený právě organizačním jednotkám. 

V rámci schvalování státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně PČR byl schválen návrh poslanců Davida Šimka a Marka Výborného a došlo k navýšení kapitoly investičních dotací pro spolky dětí a mládeže z původních 25 na 35 mil Kč. 

V polovině února proběhla schůzka zástupců ČRDM se zástupci ministerstev (MPO a MMR) ve věci ukončení plošných kontrol táborů ze strany živnostenských úřadů. Jejím výstupem bylo opakované doporučení MPO směrem k živnostenským úřadům, že je zbytečné kontrolovat tábory pořádané spolky dětí a mládeže, DDM a Středisek volného času bez důvodného podezření z porušení zákona.  Do poloviny března postupně doběhly již zahájené kontroly a nemáme informace o tom, že by přibývaly nové. V rámci Junáka – českého skauta proběhla kontrola cca 30 středisek, všechny skončily konstatováním ŽÚ, že k porušení zákona nedošlo. 

Po loňském jednorázovém obnovení provozu základny Červený Hrádek bohužel opět není možné areál využívat. Vlastník pozemků areálu základny Červený Hrádek nás v únoru vyzval k vyklizení a předání objektů bez náhrady. Požadavek jsme odmítli (vlastnictví objektů Junákem je nezpochytnitelné) a snažíme se vyvolat osobní jednání s cílem věc jakkoliv posunout a odblokovat současnou patovou situaci. 


Místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi

Na mnoha místech úspěšně proběhlo Betlémskému světlo, které podobně jako v minulých letech vyvolalo mimořádný zájem médií. V hladké součinnosti s pořádajícím dobrovolnickým týmem z Brna se podařilo realizovat další ročník akce.

V návaznosti na úmrtí bratra Eduarda Marka – Hroznýše jsme komunikovali jeho životní příběh na sociální sítích a tiskovou zprávou, což vedlo k velkému zájmu a obsáhlému infomování ze strany médií. Hroznýšův domovský okres Praha 2 jsme podpořili v přípravě a provedení důstojného posledního rozloučení

V rámci v únoru vyhlášeného výběrového řízení jsme nominovali bratra Tomáše Řeháka – Špalka na pozici člena Rady České televize, dalším navrhovatelem byla Česká rada dětí a mládeže. Po úspěšném 1. kole volby bohužel nepostoupil ve 2. kole do užšího okruhu kandidátů.

V návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině proběhlo či probíhá následující:

  • jsme v kontaktu s ukrajinskými skauty a skautským zahraničím, 
  • na Křižovatce jsme vytvořili sekci www.skaut.cz/​ukrajina, kde jsou k dispozici základní informace; funguje e-mail ukrajina@skaut.cz, kam se je možné obracet s dotazy; obdobný rozcestník k Ukrajině je také na Skautfóru, 
  • upozorňujeme společnost, že děti mají dostávat pravdivé informace přiměřené svému věku (metodika Jak s holkami a kluky mluvit o válce, stream ve spolupráci s Centrem LOCIKA,  historicky první dětská tisková konference v Česku ve spolupráci s Radiožurnálem, …), 
  • reflektujeme téma psychohygieny (viz zpráva zpravodajky pro dospělé),
  • nabízíme podporu vedoucím oddílů (oddílový program v kontextu současného dění, metodika k integraci dětí do oddílů (viz zpráva místostarostky a zpravodajky pro program).

Místostarostka a zpravodajka pro program / ses. Barbora Tichavová – Rozárka

Podařilo se najít pořadatele Elixíru 2022, letošní celostátní setkání vedoucích oddílů proběhne v termínu 30. 9. – 2. 10. v Novém Městě nad Metují. 

Stále pokračují workshopy k družinovému systému, aktuálně jsou otevřené termíny až do začátku září včetně možnosti realizace workshopu přímo na vašem táboře

Ve spolupráci s ústředním štábem ZVaS jsme aktualizovali pravidla (posunuli termíny pro konání jednotlivých kol závodu) pro letošní ročník tak, aby zohledňovala rizika pandemie. Závody se v současné době rozbíhají, základní informace, odkazy na materiály i novinky shrnuje článek na Zpravodajství.

Zpravodajka pro program předala agendu ochrany a bezpečí dětí do gesce zpravodajky pro dospělé a personalistiku. 

Zpravodajka pro program převzala agendu klimazměny. Proběhlo víkendové setkání všech zainteresovaných skupin, výstupem je dohoda o posunu letošních úkolů (vycházejících z usnesení Náčelnictva k tématu), koordinaci tematických aktivit a rozmýšlení dalších kroků v následujícím období.

Zpravodajka se zúčastnila jednání v rámci ČRDM k tématu propojování formálního a neformálního vzdělávání a dále k tématu klimatické změny a udržitelnosti.

Výkonná rada projednala a Náčelnictvo na únorovém jednání schválilo závěrečnou zprávu strategického tématu Aktivní občanství. Velký dík patří členkám a členům odboru Skauti na Zemi, který naplňování tématu zajistil.

Zpravodajka od počátku válečného konfliktu na Ukrajině věnuje výraznou část své kapacity podpoře oddílů v souvisejících tématech – příprava publikace metodických článků (např. zdezde, článek Jak mluvit s dětmi o válce), spolupráce s redakcemi všech časopisů na relevantním obsahu, příprava podpůrných materiálů do kluboven a na kontaktní místa, práce s materiály a know-how zahraničních asociací atd.

Programový tým připravil metodiku (nejen) k integraci ukrajinských dětí do oddílůstream ke stejnému tématu, na e-mailu program@skaut.cz vítá připomínky i další sdílení konkrétních zkušeností. Další aktivity podporující integraci do skautských oddílů, integraci do společnosti skrze pořádání nízkoprahových aktivit a příměstských táborů budeme do budoucna dále rozvíjet.

Ve spolupráci s odborem pokračujeme v práci na revizi roverského programu. Zpracovali jsme analýzu roverských výchovných nástrojů, z níž se odrazíme k práci na revizi některých z nich. 


Zpravodajka pro ústředí / Markéta Olišarová – Jóňa

V lednu jsme zpracovali a po kontrole ze strany ÚRKJ odevzdali vyúčtování neinvestiční dotace MŠMT. 

Zveřejnili jsme článek o rozdělení a využití neinvestiční dotace v roce 2021.

Na základě odevzdaného projektu a s ohledem na výši alokovaných zdrojů ve výzvě na Podporu NNO v roce 2022 byla Junáku – českému skautu přidělena neinvestiční dotace ve výši 52,2 mil. Kč, jedná se o navýšení o cca 3 mil Kč proti minulému roku.

Připravili jsme a vydali Směrnici k dotacím OJ na rok 2022.

Připravili jsme a publikovali jsme metodický článek Hospodaření na Křižovatce a ve Zpravodajství, který shrnuje přehled podpory v oblasti hospodaření OJ ze strany ústředí. 

Zpracovali jsme a publikovali souhrn novinek v oblasti pojištění

Prostřednictvím článku na Zpravodajství jsme představili nástroj Kalkulačka finančního zdraví, který OJ mohou zdarma využít k hodnocení své finanční stability. Nástroj vznikl ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno v rámci naplňování strategického tématu Hospodaření a kontrola.

Proběhl online workshop k přiznání k dani z příjmu právnických osob.

V první polovině února proběhlo Setkání stavitelů v Pardubicích. 

Probíhá spolupráce s Nadací Moudré pomoci na podporu záměrů výstavby nových kluboven.

Došlo ke změně na pozici asistentky ekonomického oddělení – Michaelu Ježdíkovou – Tubuse vystřídala Petra Holanová. 


Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki

Publikovali jsme Analýzu kapacit vzdělávání za rok 2021, která navazuje na obdobnou analýzu z loňského roku. Z výstupů je zřejmé, že se díky úsilí celé organizace podařilo kapacity poměrně výrazně navýšit, zároveň je ale jasné, že kapacita kurzů zůstává i nadále naléhavou výzvou. 

Se zakládáním nových kurzů může nově pomoci také koordinátorka vzdělávacích týmů Tereza Kasalová – Chroust. Každý, kdo zvažuje postavení nového kurzu se na ni může obrátit na e-mailu tereza.kasalova@skaut.cz

Na Křižovatce jsme aktualizovali nabídku  Vzdělávání na klíč, aktuální novinky shrnuje článek publikovaný na Zpravodajství.

Vydali jsme přehled vzdělávacích akcí na rok 2022 doplněný o doprovodné informace. Přehled byl rozeslán jako příloha časopisu Skauting a k dispozici je také v online formátu. 

Vedení odboru pro vzdělávání převzal bratr Martin Sovák – Čajoch. Odbor se zároveň podařilo personálně posílit o nové členky a členy. 

Vydali jsme novelu Směrnice ke kurzům střediskového minima.

Vydali jsme Směrnici ke vzdělávacím akcím v roce 2022

17. – 22. 1. 2022 proběhl Vzdělávací týden s ÚLŠ, tedy online náhrada ÚLŠ, kterou jsme se rozhodli nabídnout poté, co epidemická situace znemožnila prezenční konání ÚLŠ v listopadu 2021. Děkujeme přípravném týmu pod vedením bratra Procyka – Mavericka za přípravu a realizaci akce. 

V roce 2021 proběhla revize čekatelské zkoušky, kterou bylo třeba sladit se Skautským kompetenčním modelem. Pilotáž bude probíhat v průběhu roku 2022 a může se do ní zapojit kterýkoliv čekatelský kurz – vše podstatné shrnuje článek na Zpravodajství.

Výkonná rada projednala a Náčelnictvo schválilo závěrečnou zprávu strategického tématu Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků.

V druhé polovině února proběhl Společný seminář k OČK a Kurz lektorských dovedností, který připravuje vzdělavatele na působení ve zkušebních komisích. Zúčastnilo se jej 80 účastníků, z nichž téměř 50 získalo nově OČK, dalších cca 40 kvalifikací je velmi blízko  dokončení.

MŠMT letos ukončí program, v rámci nějž Junák – český skaut uděluje certifikaci Hlavní vedoucí dětských táborů. Tento krok se dotkne nejen nás, ale i dalších spolků. V rámci ČRDM nyní zvažujeme a diskutujeme další postup.

Začátkem března proběhlo online setkání organizátorů kurzů střediskového minima.


Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry 

Pokračujeme v přípravách mimořádného Valného sněmu, který proběhne 18. června v pražském Rudolfinu. Jsou vydány všechny související předpisy, je otevřená možnost posunu sněmů OJ tak, aby se termínově sladily s termínem příštího řádného Valného sněmu, který proběhne na jaře 2024. Na Křižovatce jsou již zveřejněna všechna témata mimořádného Valného sněmu a průběžně přibývají i další důležité informace. V úterý 26. dubna od 19 hodin proběhne živé vysílání nejen pro delegátky a delegáty.

Se začátkem roku 2022 vznikla dvě nová střediska – Modrý květ Mnichovice a Labyrint Blansko.

Sešlo se téměř 40 žádostí o finanční podporu v rámci dotačního programu na podporu nově založených oddílů. Podpořili jsme více než tři desítky oddílů celkovou částkou 400 tisíc Kč. 

Vydali jsme novou  verzi skautISu, která před koncem roku/​registrací umožnila např. rozšířenou agendu “rodina” (místo původní “rodiče”) či vylepšila stránku časopisů u jednotky. 

Úspěšně proběhla a 31. března byla uzavřena registrace 2022. Skautek a skautů i přes dva náročné koronavirové roky, které máme za sebou, přibylo –je nás celkem 73 315, tedy o 4 tisíce více než před rokem. Můžete se již podívat i na základní počty z registrace v jednotlivých krajích. Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto společném úspěchu podílejí. 

Byly vydány novelizované předpisy schválené Náčelnictvem či Výkonnou radou –  Řád Valného sněmu, Organizační řád, Krojový řád – příloha č. 2, statuty ZvOJ – Gemini, Parvula, SZS, SOSSměrnice ke sněmům. Všechny předpisy jsou k dispozici ve Spisovně na Křižovatce.  

Táborové e-přihlášky přes skautIS mají finalizované zadání a běží jejich programování. Před letošními tábory plánujeme provést pilotní testování s vybranými oddíly/​tábory a po té na základě jejich připomínek přihlášky doladit a pustit do plného užívání všemi zájemci pro tábory 2023. Zájemci o testování (vedle běžných papírových přihlášek) se mohou hlásit na podpora@skaut.cz.  

Doplnili a aktualizovali jsme sekci Křižovatky, která se věnuje datovým schránkám. Pokud zvažujete zřízení datové schránky dříve, než se tak stane automaticky v roce 2023, najdete ze všechny potřebné informace.    


Zpravodajka pro dospělé / ses. Jana Jirasová – Prcek

Přípravy HelpDesku 2023 se (opět) ujal tým pod vedením Kateřiny Slavíkové – Kačky, akce pro střediskové (i okresní a krajské) týmy proběhne v termínu 31. 3. - 2. 4. 2022 ve  Františkových Lázních. Tým hledá posily!

Aktualizovali jsme metodický text k placenému volnu na tábory pro rok 2022. Zároveň jsme publikovali článek na Zpravodajství, který odpovídá na nejčastější otázky k tématu a upozorňuje na nové prvky výkladu ČSSZ.

Jako praktický materiál pro podporu nástupnictví v rámci celé organizace jsme na Křižovatce publikovali přehled příležitostí pro činovníky opouštějící jejich dosavadní roli.

Nabídli jsme skautským dobrovolníkům možnost profesionálně vedeného Koučinku pro skauty. O své zkušenosti se podělili někteří z dřívějších účastníků programu.

Odbor pro personalistiku uskutečnil na pozvání skautů v Pardubicích a v Turnově semináře k nástupnictví. V rámci vzdělávání na klíč můžeme přijet také k vám, s tímto nebo dalšími nabízenými tématy. Pro zvýšený zájem o semináře dobrovolnické personalistiky se rozhlížíme po lektorských i jiných posilách persoodboru.

23. 3. proběhl online seminář pro výchovné zpravodaje a rozeslali jsme další 3 newslettery pro výchovné zpravodaje. Seminář (prezenční nebo online) si můžete dohodnout také do vašeho regionu.

Pracovní skupina pro Ochranu a bezpečí dětí realizovala pro činovnice a činovníky okresu Chomutov seminář na klíč na téma Psychické bezpečí dětí v oddíle. 

Ve spolupráci s odborníky jsme připravili a vedli program pro Ústřední lesní školu k tématice alkoholu na skautských akcích. 

V reakci na ruskou agresi na Ukrajině jsme připravili a publikovali článek k duševní hygieně (pomáhajících) v krizi, infografiku “KPZ pro posilování duše”stream k tématu ve spolupráci s Českým rozhlasem. Připravili a publikovali jsme  také článek o potřebě aktivně rozlišovat dezinformace a učit této dovednosti také mladší členy.

Zrevidovali jsme obsah hodnocení kvality Náčelnictva.


Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer

Výkonná rada schválila projekt Středoevropského jamboree 2022, které proběhne v srpnu v Praze. V návaznosti na to byla spuštěna registraci na akci. 

V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu probíhají pravidelné koordinační schůzky v rámci Krakow group (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko), příp. i s ostatními evropskými organizacemi, WOSM a WAGGGS. Jsme ve spojení s ukrajinskými skauty. Řešíme výměny zkušeností, vzájemné inspirace, nabídky a poptávky finanční a nefinanční pomoci, sdílíme metodické materiály.

Výkonná rada schválila projekt českého kontingentu na Světové skautské jamboree 2023, které proběhne v Jižní Koreji. V polovině března byla spuštěna registrace na akci.  

V únoru proběhlo setkání zahraničních zpravodajek a zpravodajů evropských skautských organizací, Junáka – českého skauta zastupovali Vojtěch Olbrecht – Fišer a Anna Bláhová – Delfín.

18. – 20. 3. proběhlo European Scout Symposium, Junáka – českého skauta zastupovali Vojtěch Olbrecht – Fišer a Petr Vaněk – Permi. Na programu setkání byla mj. příprava na letošní Evropskou skautskou konferenci WOSM nebo konzultace plánu evropského WOSMu na další období. 


Zpravodaj pro strategii / br. Marek Baláš – Čiča

V návaznosti na výstupy jednání PS NJ pro strategii diskutovala a připomínkovala  Výkonná rada časový harmonogram a obsah jednotlivých fází přípravy nové strategie.  

V rámci dotačního programu Strategie v oddílech rozdělila komise mezi 15 středisek celkem 200 tis Kč na realizaci projektů, které na lokální úrovni naplňují konkrétní strategická témata Strategie 2022.