(Jak) má oddílový program reagovat na aktuální dění?

Možná už za sebou máte první schůzky a výpravy od doby vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. Možná už jste s holkami a kluky o tématu mluvili, ale třeba také ne (a obojí je při respektování jejich potřeb v pořádku). A možná si kladete otázku “A co dál? Máme s tématem v oddíle nadále pracovat? Máme se jako “správní skauti” snažit pomáhat, kde je to jen trochu možné? Co se od nás teď očekává?”. V článku níže vám zkusíme pomoct se v tomto zorientovat.

Co teď holky a kluci potřebují? 

Potřeby a reakce člověka se mění v závislosti na věku, ale také v závislosti na osobní vyzrálosti, prostředí, v jakém vyrůstá apod. Co ale platí pro každého od benjamínků po rovery a rangers, je potřeba bezpečí, stability a předvídatelnosti. A právě tohle jim mají nabízet naše oddíly - partu, ve které se cítí dobře. Vedoucí a kamarády, ke kterým mají důvěru. Společné zážitky, které jim pomohou k odreagování od možného stresu a přinesou jim do života radost. Prostředí, kde mohou realizovat své osobní plány. To je v současné chvíli náš nejdůležitější úkol.

Neměňte významně své oddílové plány. Ano, pokud si všimnete, že tématu války a aktuální situaci je třeba se věnovat, že holky a kluci sami potřebují ventilovat své pocity, probrat informace, které slyší jinde apod., pak je na místě vyjít těmto potřebám vstříc, byť na úkor jiného programu. Pomoci vám v tom může tento článek nebo materiál Centra Locika a případně tipy pro konkrétní výchovné kategorie níže. Ale jinak zůstávejme i nadále u toho, co umíme nejlépe  –⁠ a to je nabídka prostředí postaveného na zdravých lidských hodnotách a silných vztazích.

Pro chvíle, kdy holky a kluci budou potřebovat téma válečného konfliktu zpracovat, přinášíme s laskavým svolením našich polských sester a bratrů výčet toho, čím jsou specifické jednotlivé výchovné kategorie.

Benjamínci, vlčata, světlušky, žabičky

Je mylné myslet si, že mladší holky a kluci  dění kolem nevnímají. Přesto máme toto těžké téma otevírat pouze v případě, že tuhle potřebu vyjádří oni sami.

 • Naším cílem je v takovém případě nabídnout bezpečný prostor pro vyjádření pocitů a emocí, pomoct jim s jejich zvládnutím a s porozuměním situaci. 
 • Je možné, že zejména u benjamínků bude téma prosakovat do jejich volných her, budou si hrát na válku. Je to jejich přirozená cesta, jak téma uchopit. Můžete být z této situace v rozpacích, ale nereagujte impulzivně. Dívejte se na svět očima dítěte. Když uvidíte hru na válku, zeptejte se dětí, co hrají a o čem hra je. Je důležité zdržet se posuzování a kritiky jejich jednání. Pokud se volná zábava vymyká normám a hodnotám, které v nich chcete upevňovat, měli byste jim nabídnout strukturovanou aktivitu – hru podle jasných pravidel, společnou nachystanou aktivitu, skautskou praxi atd. Také stojí za to si s nimi o tom promluvit, že jste je viděli hrát, zeptat se, jak tomu rozumí, posilovat jejich empatii a citlivost k ostatním. 
 • Nabídnout dětem aktivitu, při které mohou vyjádřit svou solidaritu, je cesta, jak lze snížit jejich úzkost. Nabídněte tak prostor, kde i oni mohou takříkajíc přiložit ruku k dílu. Je důležité, aby přitom holky a kluci rozuměli tomu, co a proč dělají (viz tipy níže).
 • Všechny zvolené aktivity (i ty nesouvisející přímo s tématem války) vybírejte tak, aby posilovaly pozitivní hodnoty, jako je vzájemná dohoda, spolupráce, komunikace, nalezení řešení apod. Zcela vyhnout se naopak máme takovým aktivitám, které mohou vzbuzovat strach a paniku. Udělejte vše pro to, aby děti mohly být dětmi a zažívaly výzvy, které jsou přirozenými výzvami 5 - 10letých dětí: navazování přátelství, zábava, učení se novým věcem. Děti mají právo na svět bez války.

Tipy na aktivity:

 • Holubice míru

  děti si vytisknou holubici, kterou poté vymalují (mohou použít ukrajinské barvy), následně mohou společně vyzdobit strom, věšák, … v klubovně nebo na veřejném prostoru, omalovánka ke stažení např. zde

 • Uzel přátelství jako symbol

  naučte se společně uvázat uzel přátelství z dvou provázků v barvě ukrajinské vlajky. Nosit ho můžete třeba na batohu.

Skautky a skauti

 • Skauti a skautky jsou často již významnými konzumenty informací na internetu. To může mít za následek vzájemnou výměnu nepravdivých a nepotvrzených informací a často agresivních informací vůči Ukrajině, Rusku a jejich občanům. Otevírá se tu velký prostor pro téma kritického myšlení, práce s informací a rolí fake-news. Nemusíte téma dávat nutně do přímého vztahu s válkou na Ukrajině, ale učit holky a kluky orientovat se v informacích je v tuto chvíli jistě velmi žádoucí. Níže k tomu nabízíme připravenou aktivitu.
 • Mnozí z nich jsou na prahu puberty. To souvisí s výraznějšími výkyvy nálad a prožívání vlastních emocí. V současné situaci se skauti a skautky mohou chovat jinak než dříve, např. rychleji se vztekat nebo být více uzavření, vstupovat do konfliktů. Je to kvůli napětí, kterým procházejí. 
 • O jejich emocích mluvte, dejte jasně najevo, že v téhle vypjaté chvíli jsou normální. Společně hledejte cesty, jak je mohou zpracovat, jaké potřeby se za nimi skrývají. Co jim pomáhá se stresem, jak mohou pomoci sami sobě i sobě navzájem. Dobrým pomocníkem vám mohou být tzv. karty pocitů.
 • Volte aktivity, které holkám a klukům umožní napětí uvolnit. Mohou to být hlavně pohybové aktivity, výpravy a outdoorové aktivity apod. Zároveň možná nyní stojí zato vzdát se soutěžního principu ve prospěch úkolů a her, které podpoří spolupráci a budování smyslu pro komunitu.
 • Můžou mít silnou touhu také podpořit lidi trpící válkou, vyjádřit svůj postoj. Zapojte je vhodnou formou přiměřenou jejich věku a schopnostem. Ukažte jim, že pomoc musí být přizpůsobena potřebám toho, komu chceme pomoci, nikoli velikosti našeho nadšení. Dejte jim taky jasnou zprávu o tom, že za pomoc jsou odpovědní dospělí. A že pokud oni sami za sebe nenachází způsob, jak pomoci, je to v pořádku. Dejte jim prostor si svoje zapojení rozmyslet a ujistěte je, že pokud se jim kdykoliv v jejich pomoci vybije vnitřní baterie, je v pořádku se stáhnout a postarat se o sebe. K mapování možností podpory můžete velmi dobře využít metodu myšlenkových map.
 • Jejich angažovanost vůči službě můžete také otočit jiným směrem –⁠ ostatní potřeby nezmizely, stále je třeba pečovat o prostředí, ve kterém žijeme, zkoumat potřeby v našem okolí, které můžeme ovlivnit.  

Tipy na aktivity:

 • Jak žít společně

  Jak pomoci lidem či rodinám, kteří přišli do nové země? Co potřebují? A co potřebují lidé, kteří na místě žijí již déle? Jak tyto potřeby skloubit dohromady? Aktivita vede účastníky a účastnice k uvědomění si potřeb nově přicházejících lidí i místních obyvatel a hledání způsobů, jak tyto potřeby naplnit. Program je pro mladší skauty a skautky.

 • Fake news 

  Dokážeš rozpoznat, které aktivity jsou pravdivé a které vymyšlené? A víš, do jaké míry ovlivňují pohled na svět lidé z tvého okolí? Aktivita pomůže naučit rozpoznávat nepravdivé zprávy, kriticky přemýšlet nad informacemi a také zvědomí, proč je dobré vystupovat ze své sociálné bubliny. Program je pro starší skauty a skautky.

Roveři a rangers

 • I zde, zejména u mladších RS platí, že jedním z nosných témat pro společný program může být kritické myšlení, ověřování informací apod. Mladší v roverském věku mají často jasné názory a pevnou víru ve svou jedinou pravdu. Tyto názory mohou být založeny na informacích z médií (v případě dospívajících především ze sociálních sítí) a konverzaci s vrstevníky. Stojí za to ukázat jim široký pohled na témata, naučit je ověřovat si informační zdroje, pomoci jim vidět perspektivu jiných lidí. Svět je velmi rozmanitý, obraz situace často závisí na kontextu. Zároveň není možné věci relativizovat a máme pojmenovat body, které není možné zpochybňovat. 
 • Roveři a rangers budou mít nejspíš silnou touhu pomoci v duchu svého roverského hesla. Tu máme vhodným způsobem podpořit, nasměrovat tam, kde bude skutečně užitečná a zároveň bude odpovídat schopnostem RS. Mladí lidé nemusí při vykonávání činností brát v úvahu všechny své potřeby související s vyváženým fungováním, např. potřeby související se spánkem, jídlem, odpočinkem. Takové jednání může vyplývat z přesvědčení, že právě to se od nich očekává. Možná nechtějí zklamat očekávání nebo se bojí, že budou slabí nebo „dětští“. Pokud chtějí prokázat důvěryhodnost a osvědčit se ve službě, mohou se o sebe (stejně jako mnoho dospělých!) přestat starat a své tělo přetěžovat. Vyplatí se na to dávat pozor.
 • Pokud se RS do služby zapojit nechtějí, je v pořádku dát zejména těm mladším signál, že za pomoc a záchranu nejsou zodpovědní a že pokud se na to necítí, je to v pořádku.
 • Věnujme prostor také tomu, jak mohou RS pečovat o sebe sama, o svou psychickou pohodu a duševní zdraví. Dejme jim jasně najevo, že roverský program není postaven jen na službě druhým, ale že nedílnou součástí je také služba sobě samému v úrovni péče o sebe sama a vlastní rozvoj.
 • Nezapomínejme, že řada mladších RS je zároveň rádci a rádkyněmi u skautských družin. A že i oni se mohou ocitnout v situaci, kdy s nimi skautky a skauti budou mít potřebu mluvit o válečném konfliktu, přinesou stereotypní a nepravdivé informace ze svého okolí apod. Vybavme je pro to, aby si v takové situaci dokázali poradit. Ujistěme je, že pokud se na to necítí, mohou vás požádat o pomoc.

Tipy na aktivity:

 • Ovlivňování ve světě - trollí farma

  Víš, jak fungují dezinformace, nebo kdo jsou to placení trollové? Seznam se s fake news servery i těmi, které fake news vyvracejí. Program je pro starší skauty a skautky, rovery a rangers.

 • Můj osobní krizový plán –⁠ od Nevypusť duši - nástroj pro lepší zvládání krize.

  Jeho vyplnění může pomoci k identifikaci právě těch strategií, které jsou nám blízké a které se nám osvědčily v minulosti. Zároveň nám připomíná, na koho se můžeme obrátit v případě, že potřebujeme pomoci.

Nezapomeňte na sebe!

Stále mluvíme o holkách a klucích v oddílech. Abychom se o ně o všechny dokázali dobře postarat a vychovávat je i v téhle náročné době v duchu skautského slibu a zákona, potřebujeme opečovat taky sebe samé. I my prožíváme aktuální situaci se vší tíhou, kterou to nese, ať už si to uvědomujeme méně či více. Nezapomínejme proto na své duševní i fyzické zdraví, hledejme cesty, které nám pomáhají nabrat sílu pro další dny a pro práci s našimi oddíly. 

Užitečnými pro vás můžou být třeba materiály organizace LOCIKA nebo Nevypusť duši. Dobrý rozcestník taky najdete na www.skaut.cz/​produsi.

Kde lze najít další inspiraci

Nabízíme sdílený soubor, kde jsme shromáždili přehled zajímavých zdrojů, námětů na aktivity, metodik apod. –⁠ jak našich skautských, tak ze zdrojů jiných organizací a subjektů. Do souboru můžete sami přispívat.

Bára Tichavová  –⁠ Rozárka
místostarostka a zpravodajka pro program