Zprávy Výkonné rady březen - květen 2022

Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José

V rámci fundraisingu ústředí se podařilo od firmy Vodafone získat dar ve výši 2 mil. Kč na integraci ukrajinských dětí do oddílů. Od firmy AVAST jsme obdrželi dar ve výši 458 tis Kč na metodickou podporu dobrovolníků a osobní náklady spojené s podporou navyšování vzdělávacích kapacit organizace. 

Ve spolupráci s Nadací Moudrá cesta nabízíme nový program Moudré klubovny, který nabízí podporu při plánování a vzniku nových kluboven či zásadních rekonstrukcí těch stávajících.

V dubnu proběhlo 55. valné shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM), delegáti a delegátky schválili přijetí nových členů, změny ve složení Představenstva,  projednali a schválili Zprávu o hospodaření za rok 2021. Více informací v článku na www.adam.cz.

S MŠMT v rámci ČRDM řešíme princip přerozdělování dotací z hlavního spolku na pobočné spolky, aby nemusela žádat všechna střediska jednotlivě a i nadále mohl žádat a administrovat hlavní spolek za všechny. K tématu se opakovaně jedná na MŠMT i dalších ministerstvech, úřadu vlády, zapojeni jsou právníci, skautští poslanci, diskutuje se o potřebě a formě budoucích zákonných úprav. 

Místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi

Začínáme pracovat na přípravě nového spotu do České televize. Na letošní rok máme opět podepsanou smlouvu k odvysílání spotů zdarma, stejně jako v minulých letech. 

Úspěšně jsme komunikovali nárůst členské základny směrem k široké veřejnosti - vydali jsme tiskovou zprávu, nejen o růstu byl rozhovor v ČT - Studio 6. Publikovali jsme poděkování starosty a náčelníků skautským dobrovolníkům.

V partnerství s Radiožurnálem jsme uskutečnili 2. dětskou tiskovou konferenci k tématu Ukrajina, tentokrát s účastí mj. místopředsedy vlády Víta Rakušana.

Místostarostka a zpravodajka pro program / ses. Barbora Tichavová – Rozárka

Dokončili jsme poslední úpravy revidovaných stezek vlčat a cestiček světlušek, žabiček, které vyjdou v průběhu června. Během dubna proběhlo jejich veřejné komentování

Pokračují workhopy k družinovému systému, které nabízíme také v průběhu léta např. jako doplňkový program pro oddílové rady na táboře. Stejně tak je možné přihlásit se už o podzimní termíny. Vše na druzina.skaut.cz.

Zpravodajka spolu s členkou programového týmu navštívily setkání Programové rady Slovenského skautingu, kde prezentovaly podporu skautských výchovných nástrojů a další programové projekty Junáka - českého skauta.

V rámci podpory aktivit k zapojení ukrajinských dětí do oddílů vznikla ve spolupráci s komunikačním oddělením vznikla stránka o skautingu v ukrajinštině na www.skaut.cz, téma Ukrajiny se výrazně otisklo do obsahu dubnového čísla skautských časopisů, se Skautingem pak dostali vedoucí oddílů tematický plakát do kluboven a proběhl stream ke sdílení podnětů a zkušeností s integrací ukrajinských holek a kluků do skautských oddílů. 

Vyzvali jsme jednotky k uspořádání integračních příměstských táborů pro české i ukrajinské děti, které finančně i metodicky podpoříme.

Aktuální přehled podpory integrace ukrajinských dětí do oddílů je k dispozici na Křižovatce na www.skaut.cz/​ukrajina

Rozbíháme ve spolupráci s WOSM a UNICEF projekt na podporu začleňování ukrajinských dětí do oddílů. 

Zpravodajka pro ústředí / Markéta Olišarová - Jóňa

V dubnu se nám podařilo finančně uzavřít a ukončit projekty Skauting pro školy (realizovaný ve spolupráci se Skautským institutem a Kaprálovým mlýnem letech 2018 - 2021) v celkové částce cca 16,7 mil. Kč (ústředí 4,2 mil. Kč) a Messengers of Peace v celkové částce cca 0,5 mil. Kč (financování připravovaného vůdcovského handbooku).

Ve středu 27. 4. proběhl meet se zástupci krajů k tématu dotací a na ně navázaných agend.

Od 1. 5. mají skauti a skautky možnost využít cestovního pojištění od společnosti ERV, více informací je k dispozici v článku na Zpravodajství a na Křižovatce

Na Křižovatce byla sekce pro revizory doplněna o Kalendář revizní komise pro střediskové a okresní/krajské RK. Na Zpravodajství jsme publikovali informační článek pro revizní komise, který shrnuje kde a jakou podporu nabízíme členkám a členům RK.

Vydali jsme dubnové Revizní střípky

Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki

Na Křižovatce jsme koncem března zveřejnili aktualizovanou příručku k čekatelské zkoušce

Na Zpravodajství jsme informovali o tom, že na konci roku přestaneme udělovat certifikát Hlavní vedoucí dětského tábora držitelům vůdcovské zkoušky. Důvodem je zrušení programu, ve kterém jsme měli certifikaci, ze strany MŠMT. O případné náhradě se radíme v rámci ČRDM. 

Nabízíme novou podporu pro vůdcovské kurzy a to možnost zajistit kurzu externě pokrytí oborů organizace, hospodaření, právo. 

Došlo ke změně na pozici koordinátorky vzdělávacích týmů, kterou nově zastává Simona Kubátová. Zvažujete-li postavení nového kurzu, je možné se obrátit s dotazy či žádostí o pomoc na e-mail simona.kubatova@skaut.cz.  

V dubnu proběhl Kurz instruktorských kompetencí (KIK), instruktorskou kvalifikaci nově získalo 10 účastníků akce.

Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry 

Pokračují přípravy mimořádného XVI. valného sněmu. Veškeré informace a materiály (nejen) pro delegáty a delegátky jsou dostupné v sekci na valnysnem.skaut.cz na Křižovatce.

Na YouTubeFacebook kanálech SkautInfo proběhlo úvodní vysílání pro delegáty mVSJ, již v březnu stream k 8. prvku SVM, v květnu bude následovat vysílání k Idee světlušek, vlčat a žabiček a Kodexu jednání dospělých.

VRJ opakovaně a ve spolupráci HKVS projednávala možné úpravy ve Směrnici pro akce na vodě. Výstupem bude novela směrnice, která sjednotí pravidla pro vodácké i suchozemské oddíly (pro běžné aktivity na vodě na akcích a táborech nedojde k žádnému omezení oproti dnešnímu stavu, podmínkou pro plavbu na tocích s vyšší obtížností bude nutná vodácká (skautská nebo civilní) kvalifikace.

Proběhla schůzka se zástupci odboru pro velké akce a týmu registračních systémů (SRS a KISSJ), jejímž výstupem je dohoda na základním nastavení pro různé typy celostátních a zahraničních akcí. 

Spolupracujeme s týmy celostátních akcí (ZVaS, Národní skautské jamboree, Elixír) a poskytujeme jim podporu v oblasti vyžití registračních systémů, příp. organizační a IT stránce přípravy akce. 

Na konci června dojde ke změnám a omezení prostoru skautského Google disku pro členy a jednotky. Změnu intenzivně komunikujeme jak skrze Zpravodajství, tak i adresně k těm, kteří mají na disku více dat a po 26. červnu by o ně přišli.   

Zpravodajka pro dospělé / ses. Jana Jirasová - Prcek

Odpovídáme na individuální dotazy vedoucích k refundovanému volnu na tábory, sešli jsme se k tomuto tématu pod záštitou ČRDM se zástupcem ČSSZ. Průběžně upřesnění výkladu zapracováváme do informace a podkladů na Křižovatce, k posunům výkladu jsme vydali článek na Skautském zpravodajství.

Dobrovolníci z řad vedoucích se zkušeností se zakládáním nového oddílu rukou dospělých nováčků komentovali teze vznikajícího metodického materiálu na toto téma, proběhla také setkání s činovníky s touto zkušeností. Chcete-li se podělit i o vaše vlastní postřehy, kontaktujte nás prosím do konce června na lide@skaut.cz

Vydali jsme články k prevenci sexuálního zneužívání, k prevenci a řešení šikany v oddílechke smyslu navrhovaného Kodexu jednání dospělých jako příspěvek k prevenci nežádoucích situací při skautské činnosti.Vyšly také články ve Skautingu, Roverském kmeni a na Zpravodajství k tématu alkoholu na skautských akcích.

Na pozvání okresní rady skautského okresu Chomutov jsme vedli semináře na klíč “Psychické bezpečí dětí v oddíle” a “Kodex jednání dospělých” a na pozvání Hlavního kapitanátu vodních skautů program k alkoholu na skautských akcích.

Na skautských kanálech jsme vysílali v květnu živě nejen pro delegáty mimořádného Valného sněmu o smyslu a podstatě návrhu Kodexu jednání dospělých. Vysílání včetně otázek a odpovědí je stále k dispozici ze záznamu.

Koncem března proběhl online seminář pro výchovné zpravodaje. Na základě vynikající zpětné vazby od některých účastníků uvažujeme o opakování online setkání a diskuse v kruhu výchovných zpravodajek a zpravodajů také na podzim.

Upozorňujeme na možnost použít ke zhodnocení celoroční činnosti oddílů na táboře a plánování do dalšího skautského roku Semafor pro oddíly či tábory nebo Hodnocení kvality.

Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer

Probíhají přípravy na Středoevropského jamboree, které proběhne v srpnu letošního roku v Praze, v dubnu proběhlo setkání přípravného týmu s vedoucími kontingentů. Stále je otevřená možnost se přidat nebo s sebou dokonce vzít kluky a holky z Ukrajiny.

Výkonná rada komentovala projekt akce Národní skautské jamboree 2023, dohodla se s týmem na dílčích úpravách a schválila týmem navrhované navýšení na 6 tisíc účastníků. Národní skautské jamboree proběhne 3. - 8. května 2023, registrace na akci se otevře během podzimu.

Připravuje se kontingent na Intercamp, český tým je aktivní i v přípravách celé akce. Z České republiky se zúčastní cca 480 skautů a skautek a pravděpodobně se bude jednat o největší kontingent na akci.

Výkonná rada rozhodla o přeložení původně plánovaného Obroku 2023 na rok 2024 z důvodu nepřihlášení přípravného týmu.

Zpravodaj pro strategii / br. Marek Baláš - Čiča

Jako člen pracovní skupiny Náčelnictva pro strategii jsem se zúčastnil a podílel na přípravě setkání se zástupci krajů k tématu přípravy nové strategie. 

Výkonná rada na svém jednání prošla harmonogram přípravy nové strategie, intenzivně se zabývala zejména Analytickou fází, která proběhne na podzim roku 2022 a její realizace bude v gesci VRJ.