Umíme rozpoznat ohrožení bezpečnosti kluků a holek a předcházet mu? Jak nám může pomoci Kodex jednání dospělých?

Mimořádný Valný sněm bude projednávat Kodex jednání dospělých. Proč návrh Kodexu vznikl? V čem je jeho smysl?

"Posláním a účelem Junáka - českého skauta je … podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností…”
Stanovy Junáka - českého skauta

Naším úkolem je zajistit po všech stránkách bezpečné prostředí při oddílové činnosti i na dalších skautských akcích, tak abychom mohli umožnit rozvoj dětí a dospívajících v souladu s posláním. 

Chceme minimalizovat riziko, že v důsledku nevhodného jednání dospělých průvodců si děti a dospívající (anebo další dospělí) odnesou ze skautských oddílů zranění fyzické, psychické nebo sexuální. Taková negativní zkušenost může být důsledkem nevhodně nastavených mantinelů chování jednotlivců, nevhodně provedených programů a akcí, šikany nebo v ojedinělých případech přímo zneužívání.  

Návrh Kodexu jednání dospělých doplňuje hodnoty definované posláním, skautskými principy a skautskou výchovnou metodou o hranice, ve kterých by se jednání dospělých při práci s dětmi a mládeží mělo pohybovat. Kromě jednání dospělých vůči holkám a klukům řeší i jednání vůči jejich rodičům, vůči jiným dospělým a organizaci. Cílem je zajistit, aby se všichni v organizaci cítili bezpečně. Kodex má našim snahám o zajištění bezpečného skautingu pomoci, ukázat směr, popsat žádoucí chování. Každý dospělý, který se podílí na skautské výchově, by měl tento kodex znát, aktivně se k němu přihlásit a jednat podle něj.

Není cílem zbavit skautskou činnost překonávání překážek i sebe sama, veškerého nepohodlí. Per aspera ad astra: překonávání překážek formuje charakter a osobnost, umožňuje učení a osobní růst, ke skautingu patří. Potřebujeme si ale všímat možných rizik a mimo jiné nepodléhat přesvědčení, že mezi skauty je zcela vyloučené nevhodné jednání, protože složili skautský slib. Nechceme bezmyšlenkovitě přejímat zvyklosti nebo programy, bez zvážení připravenosti našich svěřenců a dopadů pro ně. Tak, jak to možná udělali vedoucí v následujícím videu “Eliščiny noční můry

Riziko nevhodného chování dospělých je třeba vnímat a předcházet mu v jakékoliv organizaci pracující s dětmi a mládeží. Nejčastěji k takovému chování může dojít z nedostatku zkušeností a vědomostí, ve zcela ojedinělých případech i s vědomým záměrem. Prevence nežádoucího chování je dlouhodobým úkolem činovníků od oddílových rad až po skautské ústředí.  Kodex jednání dospělých se má stát základním kamenem prevence, na něj pak má navázat další podpora pro práci v oddílech a ve střediscích.

Tematikou “Safe from Harm” se posledních letech intenzivně zabývají také mezinárodní skautské organizace. WOSM ukládá svým členským organizacím, tedy i Junáku - českému skautu, začlenit toto téma do svých organizačních procesů, programu pro holky a kluky i do vzdělávání činovníků a dalších dospělých pomocníků účastnících se skautské činnosti.

Při Výkonné radě vznikla pracovní skupina pro ochranu a bezpečí dětí složená z psychologů, lékařů, právníků, zástupců Výkonné rady i Náčelnictva. Co je dosavadním výstupem její práce?

  • Vyšla série článků k různým aspektům bezpečí dětí ve skautských časopisech pro děti i dospělé.
  • Podívejte se také na další videa ilustrující  některé případy související s psychickým a fyzickým bezpečím holek a kluků při skautské činnosti.
  • Můžete si objednat semináře na klíč, třeba na střediskový či okresní sraz vedoucích nebo na váš vzdělávací kurz. Odborní lektoři se věnují tématům jako sexuální výchova, psychické bezpečí dětí v oddíle nebo Kodex jednání dospělých.
  • Skupina připravila návrh Kodexu jednání dospělých, který v červnu 2022 projedná mimořádný Valný sněm. V rámci předsněmové diskuse proběhlo 16.5.2022 online vysílání, na které se můžeš podívat ze záznamu.
  • Do budoucna plánuje skupina připravit praktické pomůcky pro bezpečnou oddílovou a jinou skautskou činnost a program. 

Situací, kdy může být ohroženo fyzické, psychické či sexuální bezpečí dětí, je nespočet. Požívání alkoholu či jiných návykových látek na skautských akcích, nevhodně zařazené aktivity, nepřiměřené formy motivace a trestů, nezdravé prosazování autority vedoucích, tolerance šikany, nerespektování soukromí, oddílové rituály nerespektující osobní hranice členů, způsob zajištění hygieny na táboře … Je dobře, že o nich v organizaci diskutujeme - na vzdělávacích akcích, setkáních vedoucích či výchovných zpravodajů, v online diskusních fórech apod.

Potřebujeme Kodex? Nestačí nám slib a zákon?
Ve slibu a zákonu je obsaženo vlastně vše. Ale ne dost konkrétně. Při diskusích s vedoucími o reálných situacích ze života oddílů zjišťujeme, že na konkrétní situace mají různé pohledy, řešili by je různými způsoby. Každý třeba vnímá jinak vhodnou míru soukromí a intimity dětí.  Vedoucí a ostatní dospělí obvykle nechtějí nikomu ublížit, jen je nenapadne, že jejich chování ublížit může. Ne každému předem dojdou důsledky naplánovaných programů. Od malička jsme zvyklí na některé aktivity, oddílové tradice či rituály a nenapadne nás, že někdo jiný je může vnímat jako nepříjemné či zraňující. Kodex nám má pomoci právě o těchto věcech přemýšlet. Zvažovat, zda nepotřebuji nastavit nové hranice lépe zrcadlící současnou situaci v oddílu a potřebu bezpečí jeho současných členů.

Není to další zbytečná povinnost?
Kodex není zákon ani vyhláška, organizační směrnice ani jiný předpis. Kodex jednání dospělých vnímáme jako promítnutí a konkretizací základního rámce služby skautských činovníků, který je zakotven v podobě činovnického slibu v čl. 30 Stanov Junáka - českého skauta.  Kodex by měl být specifičtěji definovaným morálním závazkem ohledně žádoucího jednání všech dospělých, kteří se účastní skautské činnosti s kluky a holkami. Měl by přispět k vyjasňování vnímání hranic vhodného a nevhodného jednání v jednotlivých oddílových a střediskových radách nebo v týmech skautských akcí. 
Kodex má ještě jeden praktický rozměr. Může nám pomoci v komunikaci s rodiči a veřejností nebo při integraci dospělých nováčků. Jazyk Kodexu je totiž srozumitelný komukoliv, i když nezná skautské prostředí a terminologii.

Neřešíme bezpečí na úkor dobrodružství a rozvoje dětí?
Nechceme odstranit přiměřené výzvy pro všestranný osobní rozvoj kluků a holek. Jen chceme motivovat dospělé, aby o přiměřenosti a vhodnosti výzev přemýšleli a navzájem diskutovali. Všestranný osobní rozvoj v duchu skautských ideálů je totiž možný jen v bezpečném a respektujícím prostředí.

Pracovní skupinu pro ochranu a bezpečí dětí můžete kontaktovat na bezpeci@skaut.cz.

Jana Jirasová - Prcek, zpravodajka VRJ pro dospělé a personalistiku
Petra Bašová - Fidla, koordinátorka personalistických projektů