Zprávy Výkonné rady červenec – září 2023

Informace o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy.

Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José

Zúčastnil jsem se oslavy 25. výročí založení České rady dětí a mládeže, jejíž součástí bylo také předání letošní Ceny Přístav, tedy ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy či podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. 

Zastupoval jsem Junáka – českého skauta na setkání u příležitosti 135. výročí vzniku Klubu českých turistů. 

V souvislosti s probíhajícími personálními změnami v Kanceláři ústředí nastoupila od začátku října na pozici asistentky Kanceláře ústředí Štěpánka Rumlová, Barbora Bartošová dělí svůj úvazek mezi sekretariát a ekonomické oddělení a Jana Hrnčířová se přesunula do organizačního týmu, kde má na starost rejstříkovou agendu. 

Začátkem září jsme u příležitosti výročí narození A. B. Svojsíka položili květiny na  na jeho hrob, navštívili jsme také místa posledního odpočinku Vlasty Koseové, Josefa Rösslera Ořovského a dalších skautů na Vyšehradském hřbitově.

V rámci fundraisingu ústředí se podařilo získat dar ve výši 800 tis Kč od společnosti ČEPS, z nějž jsme podpořili 8 organizačních jednotek v nákupu investičního majetku či při rekonstrukci objektů. 

Oblast hospodaření / ses. Olga Dočekalová

Na základě podaného projektu a následné ústní obhajoby jsme získali titul “NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží” na roky 2024-2026. Titul umožňuje jednodušší podávání žádostí o dotace MŠMT, doufáme že v budoucnu povede i ke garanci finanční podpory ze strany státu.  

Proběhla kontrola využití grantu Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 4 mil Kč na pronájem Výstaviště pro akci CEJ 2022. Kontrolní komise neshledala nedostatky. 

Spolu s vedením a hospodáři akcí pracujeme na vyúčtování Národního skautského jamboree a Světového skautského jamboree. Zároveň spolupracujeme s týmy celostátních či mezinárodních akcí, které teprve proběhnou.

Místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi

Na FB, IG, TWskaut.cz komunikujeme výstupy z výzkumu vnímání skautingu českou veřejností, který pro nás již potřetí (v letech 2015, 2019 a letos) provedla jako pro bono projekt agentura IPSOS.

Natočili jsme nový propagační spot do České televize, koncem srpna a v září už jej ČT vysílala. Nahradili jsme tak  předchozí spot z roku 2015.

Poprvé jsme vydali souhrnný newsletter s tipy pro táborové vedoucí, pravděpodobně jej budeme vydávat i v dalších letech.

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě zástupce kontingentu Junáka – českého skauta na Světové skautské jamboree. Prezident republiky během setkání ocenil význam a roli skautingu ve společnosti a předal kontingentu státní vlajku, která poté spolu s ním odcestovala do Jižní Koreje. 

V průběhu Světového skautského jamboree v Koreji jsme, ve spolupráci (nejen) se zahraničním zpravodajem, v rámci krizové komunikace podporovali vedení kontingentu, mj. v komunikaci směrem k rodičům členek a členů výpravy. K situaci jsme vydali dvě tiskové zprávy, na místě byl s kontingentem po celou dobu také reportér Českého rozhlasu.  

Podpořili jsme odhalení pamětní desky bratru Jiřímu Navrátilovi a různými cestami na sítích připomněli 100 let od jeho narození

Výkonná rada projednala a Náčelnictvo na svém zářijovém jednání schválilo závěrečnou zprávu strategického tématu Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti. 

Místostarostka a zpravodajka pro program / ses. Barbora Tichavová – Rozárka

8. - 10. září proběhlo na základně Lišky u Bechyně celostátní kolo Svojsíkova závodu. Velmi děkujeme celému pořadatelskému týmu a středisku Kalich Tábor za vydařenou akci.

Pokračujeme v pilotáži nového roverského programu. Do letní vlny testování se bylo možné zapojit během prázdnin, podzimní se rozběhla v září a poběží do prosince. Bližší informace lze najít na Rovernetu Křižovatce

Vydali jsme novou roverskou metodiku Rovering: Putování ke skautské dospělosti. Dosud byla k dispozici pouze elektronicky v pilotní verzi.

Na začátku července vyšla kniha Svět vlčat a světlušek, která zahrnuje a rozvíjí všechna základní témata, s nimiž se kluci a holky potkávají na schůzkách, výpravách a táborech.

Během léta jsme uzavřeli a zpracovali závěrečnou zprávu k podpoře Ukrajiny v rámci Junáka – českého skauta, včetně naší účasti v projektu UAct – Scouts in Humanitarian Response for Ukraine, zaštítěného UNICEF a WOSM. Materiály k podpoře integrace ukrajinských holek a kluků do oddílů jsou i nadále k dispozici na skaut.cz/​ukrajina. 

Zpracovali jsme a předložili na jednání Náčelnictva vyhodnocení plánu aktivit v oblasti změny klimatu za uplynulý skautský rok a připravili plán na rok 2023-24.

Pokračuje program Dostupný skauting, skrze který mohou střediska žádat o finanční podporu holek a kluků z rodin v nepříznivé ekonomické situaci. Během léta proběhl sběr zpětné vazby na jarní vlnu programu zaměřeného na podporu činnosti, v návaznosti na to byla spuštěna podzimní vlna téhož programu. 

V programu zaměřeném na podporu účasti na táborech střediska požádala o příspěvek pro 279 dětí. Ty byly podpořeny celkovou částkou 531.000,- Kč. 

Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki

Získali jsme aktualizovanou akreditaci pro kurzy Zdravotník zotavovacích akcí a Kurz vodní turistiky. Akreditace jsou platná do konce února 2025 a dále je, s ohledem na změnu legislativy a z ní plynoucí zánik příslušného akreditačního programu, nebude možné obnovit.  

Ve spolupráci s pracovní skupinou NJ jsme, v návaznosti na usnesení Náčelnictva ke změnám ve vzdělávání,  připravili a publikovali článek s informacemi o jejich směřování. K tématu proběhl také veřejný meet, jehož záznam je dostupný na Křižovatce. Během září proběhlo veřejné připomínkování parametrů uvažovaných změn, výstupy budou sloužit jako podklady pro Ústřední lesní školu a další rozhodování Náčelnictva. 

Informace k uvažování a k probíhajícím změnám ve skautském vzdělávání průběžně doplňujeme a aktualizujeme na Skautské křižovatce.

Na Skautské křižovatce jsme v rámci sekce Vzdělávání připravili a zveřejnili novou stránku Chci se stát skautským vzdělavatelem/​vzdělavatelkou

Je spuštěno přihlašování na seminář k OČK, který proběhne 27.-28. 1. 2024 v Praze.  

Výkonná rada na základě vyhodnocení pilotáže revidované verze kvalifikace, schválila novou podobu čekatelské zkoušky. V návaznosti na to byla vydána novela Směrnice k obsahu vybraných kvalifikací.

V průběhu prázdnin navštívili členové odboru pro vzdělávání více než desítku kurzů. 

Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry 

V září se naplno rozběhly střediskové sněmy. Poskytujeme podporu a probíhá průběžné zapisování do spolkového rejstříku. V průběhu září a října proběhne cca 400 sněmů středisek, na něž navážou sněmy okresní a krajské. 

Průběžně podporujeme přípravu velkých akcí (Miquik 2023, Obrok 2024 a RoverWay 2024) v oblasti tvorby registračních podmínek a souvisejících pravidel i při řešení registrace na tyto akce.

Dokončili jsme a vydali Zprávu k registraci 2023. Zároveň jsme aktualizovali otevřená skautská data, kam přibyla i některá další z nových oblastí.

Spustili jsme novou verzi skautISu, která mj. obsahuje aktualizovanou verzi uvítacích balíčků pro vedení a některé zpravodaje/​ky jednotek. Balíček informací obdrží nově zvolení či jmenovaní činovníci (a jejich nadřízená osoba) v návaznosti na zadání funkce do skautISu. 

Rychle jsme reagovali na phishingový útok, kvůli kterému dvě střediska přišla o několik stovek tisíc korun. Ihned jsme vydali varování a informovali vedení a hospodáře všech organizačních jednotek i širokou skautskou veřejnost. Informaci jsme zaslali také do konference Náčelnictva a skautských krajů.

Zpravodajka pro dospělé / ses. Jana Jirasová – Prcek

Probíhá sběr dobré praxe klubů Kmene dospělých a jiných společenství dospělých skautů. Pokud můžete přispět právě vy, ozvěte se prosím na lide@skaut.cz.  

Výkonná rada projednala a schválila koncepci oblasti bezpečného skautingu.

Během léta jsme posílili provoz a zázemí Skautské krizové linky. Na lince jsme během prázdnin přijali cca 80 hovorů, mezi častá témata hovoru patřilo sebepoškozování a obecně psychické obtíže. Zároveň se zvyšuje počet dotazů vyřizovaných přes poradna@skaut.cz.

12.-14. září proběhlo v Miletíně  Setkání výchovných zpravodajů. Akce se zúčastnilo více než 70 činovnic a činovníků, kteří mohli využít bohatou nabídku vzdělávacích programů i prostor pro sdílení a čerpání zkušeností z jiných středisek.

Od počátku školního roku pokračujeme v rozesílání pravidelných měsíčních e-mailových newsletterů pro výchovné zpravodaje a každou 1. středu v měsíci pořádáme online výchovné poradny (nejen pro výchovné zpravodaje). Info na FB skupině Výchovní zpravodajové.

Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer

Světového skautské jamboree, které proběhlo 1.-12. srpna v Jižní Koreji, se zúčastnilo 420 skautů a skautek z ČR. Akce se potýkala s mnohými problémy stran organizace i počasí, kvůli hrozbě tajfunu byli účastníci přesunuti do hlavního města Soulu a okolí. Tým vedení kontingentu zvládl náročnou situaci velmi dobře a  výrazně napomohl tomu, že si kluci a holky odvezli skvělé zážitky. Kontingent i přes všechny problémy zvládl velmi dobře reprezentovat český skauting a Českou republiku, což ocenil i ministr zahraničí Jan Lipavský během zářijového setkání s vedením kontingentu v Černínském paláci.

Tým Obroku24 a vedení kontingentu na Roverway pokračují v práci na přípravě akcí. V září byla spuštěna registrace na Roverway, v návaznosti na velký zájem schválila VRJ navýšení kontingentu. 

Koncem července se uskutečnila 38. světová konference WAGGGS, na níž nás zastupovala ses. Adamušková – Hruška. Delegátky mj. zvolily nový Světový výbor WAGGGS a rozhodly také o  navýšení členských poplatků, pro Junáka – českého skauta o cca 66% v průběhu tří let (tj. na celkovou částku 650 tis Kč ročně). Více informací je k dispozici na Zpravodajství.

Zpravodaj pro strategii / br. Marek Baláš – Čiča

V rámci práce pracovní skupiny Náčelnictva pro strategii jsem se podílel na vyhodnocení výstupů ze strategických besed a přípravě Strategického víkendu, který se uskuteční 8.-10. října na Kaprálově mlýně.