Kam směřují nejbližší změny skautského vzdělávání

Náčelnictvo na svém jednání 11. června 2023 schválilo na základě návrhu Výkonné rady pět usnesení, která ukazují jakým směrem se budou ubírat nejbližší změny skautského vzdělávání. Usnesení reflektují teze, které jsou výsledkem řady dosavadních setkání, jednání a připomínkování.

Velmi děkujeme všem, kteří se do procesu zapojili - i díky vám máme mnohem lepší představu o tom, kam směřovat. Ne všechny podněty z dosavadního procesu se nyní propisují do usnesení Náčelnictva. To ale neznamená, že se přinejmenším některými z nich nebudou ústřední orgány dále zabývat.

Proces změn skautského vzdělávání ještě nějakou dobu potrvá. Konkrétní důsledky se v praxi projeví později. Jistě bude ještě nějakou dobu potřeba počítat s možnostmi získávání kvalifikací pouze v takové podobě, jak se děje dnes.

Vzhledem k tomu, že skautské vzdělávání představuje komplexní problematiku, čeká nás ještě řada diskusí, ve kterých budeme hledat konkrétní nastavení, která upřesní parametry změn. Už nyní proto počítáme s připomínkováním návrhů takových parametrů v průběhu září 2023, následně s listopadovou debatou na Ústřední lední škole (vzhledem k tomu, že Ústřední lesní škola se z organizačních důvodů uskuteční v netradičním termínu, doplníme ji také o možnost online diskuse, ale i o osobní diskusní setkání v jiném termínu). Výstupy z připomínkování a z Ústřední lesní školy budou následně sloužit jako podněty pro další jednání Výkonné rady a Náčelnictva směřující k úpravě předpisů skautského vzdělávání a k dalšímu směřování vzdělávací praxe.

Všechny tyto kroky se snaží o relativně rychlé zvýšení dostupnosti kvalifikací potřebných k vedení oddílu. Vždy však za předpokladu ověření všech náležitých projevů kompetencí, které mají činovnice a činovníci s danou kvalifikací prokazovat. 

Přehled schválených usnesení se stručným komentářem

1. Náčelnictvo pověřuje VRJ rozpracováním záměru pořádání samostatných (pořádaných mimo kvalifikační kurz) čekatelských a vůdcovských zkoušek s tím, že organizování samostatných zkoušek bez kvalifikačních kurzů má být řízeno ústředím.

Komentář:

Řád pro vzdělávání již nyní umožňuje skládat zkoušky bez předchozího kurzu. Takových možností je v současnosti ale velmi omezené množství. Přestože i nadále bude ústředím podporováno získání kvalifikace především na víkendových či lesních kurzech, chceme nabídnou standardizované podmínky pro možnost získání čekatelské a vůdcovské kvalifikace během zkoušky bez kurzu. Toto ověřování bude otevřené zkušeným uchazečům, pravděpodobně bude podmíněno o něco vyšším věkem oproti získávání kvalifikace na kurzech, a bude stavět mj. na domácí přípravě před samotnou zkouškou (vypracování úkolů, samostudium atd.). Předpokládáme, že kapacita zkoušek bez kurzu bude zpočátku nízká a narůstat bude jen pozvolna. Ideální a většinový způsob získávání kvalifikací bude i v budoucnu spojen s formátem kurzů. 

2. Náčelnictvo pověřuje VRJ další prací na záměru změny kvalifikačních předpokladů pro zástupce vedoucích oddílů s tím, že cílem změny je snížení požadované kvalifikace pro zástupce vedoucích oddílů.

Komentář:

Směřujeme k tomu, že čekatelská zkouška (dále ČZ) bude dostačující kvalifikací pro funkci zástupce vedoucího oddílu. Zástupce vedoucího zastupuje spíše krátkodobě. Ani vedoucí či jeho zástupce s vůdcovskou zkoušku (dále VZ) nemusí být osobně přítomni na všech akcích oddílu. ČZ nestačí na dlouhodobé vedení oddílu, ale na krátkodobé zastupování ano. Určitě ideálem nadále zůstane to, aby v oddílech bylo více činovnic či činovníků s vůdcovskou zkouškou, zejména u početnějších oddílů. (Nic se nebude měnit na věku požadovaném pro výkon funkcí vedoucího a zástupců.)

Některé oddíly ve skautISu sice uvádějí kvalifikované činovníky, ale reálně oddíl vede někdo jiný (nekvalifikovaný). To jistě není dobře. Tato změna má vést k tomu, že se přiblíží realita a údaje ve skautISu, že se přiblíží dostupnost vůdcovského vzdělávání a požadavky na počty kvalifikovaných činovnic a činovníků, že se sníží počty udělovaných výjimek pro zástupce vedoucího bez vůdcovské zkoušky (kterých není málo).

I nadále bude mít smysl, aby zástupci a zástupkyně vedoucích získávali vůdcovskou zkoušku, ale sníží se tlak na nezbytnost této kvalifikace. Zároveň je v zájmu organizace, aby čekatelskou zkoušku mělo co nejvíce dospělých členů organizace. 

3. Náčelnictvo pověřuje VRJ přípravou začlenění nekvalifikačních roverských kurzů do systému podporujícího získávání kvalifikací, jakožto jedné z možných  vstupních podmínek pro získávání kvalifikací ČZ a VZ formou samostatné zkoušky (bez kvalifikačního kurzu).

Komentář:

Nekvalifikační lesní kurzy sice nenabízejí čekatelskou nebo vůdcovskou zkoušku, ale i tak jde o kvalitní vzdělávací příležitosti s přínosem pro osobní rozvoj, prožívání skautingu, motivaci a inspiraci. Mají potenciál být využitelnou alternativou zkušenosti formativního skautského společenství pro ty, kdo se nedostanou např. na kurzy čekatelské. Doposud stojí tyto kurzy stranou vzdělávací linie vedoucí k získávání kvalifikací, zřetelně vybočují ze systému skautského vzdělávání a střediska příliš nepodporují účast na takových kurzech ve srovnání s kurzy kvalifikačními. Směřujeme k tomu, aby se absolvence nekvalifikačního kurzu započítávala jako jedna (významná) z možných vstupních podmínek pro získání čekatelské nebo vůdcovské zkoušky bez kvalifikačního kurzu - během samostatné zkoušky (ad usnesení č. 1).

4. Náčelnictvo pověřuje VRJ přípravou změn při získávání odborných činovnických kvalifikací a instruktorské kvalifikace, které povedou k jejich vyšší dostupnosti. Toho je možné docílit například provedením personálních změn, zveřejněním požadavků pro všechny odborné činovnické kvalifikace, zavedením mentoringového systému.

Komentář:

VRJ připraví komplexní návrh pro zvýšení dostupnosti OČK, včetně studijní podpory pro zájemce o získání těchto kvalifikací. 

Dříve pilotovaný formát instruktorského vzdělávání, tzv. KIK, se stane standardní formou instruktorského vzdělávání. Je kratší než dosavadní instruktorské (lesní) školy, protože je určen pro elévy se vzdělavatelskou praxí.

5. Náčelnictvo pověřuje VRJ přípravou zrušení kvalifikace ZZA jakožto povinného předpokladu pro získání vůdcovské kvalifikace, a to za podmínky, že bude po konzultaci se zdravotnickými vzdělavateli nahrazena jinou formou vzdělávání, které bude v dostatečné míře pokrývat požadavky na znalost první pomoci.

Komentář:

Kurz zdravotník zotavovacích akcí (dále ZZA) samozřejmě i nadále zůstane podmínkou pro funkci zdravotníků na táborech a zotavovacích akcích.

Absolvování kurzu ZZA ale představuje jedno z úzkých míst při získávání vůdcovské zkoušky, zejména z důvodů časové náročnosti. Jen část činovnic a činovníků si později prodlužuje platnost zdravotnického oprávnění. Garanti zdravotnických kurzů jsou opakovaně v nekomfortní situaci, kdy zvažují, že tomu, komu neudělí ZZA, znemožňují získání VZ, přestože by takový uchazeč mohl být dobrým vedoucím, i kdyby nebyl dobrým táborovým zdravotníkem.

V budoucnu nebude absolvování kurzu ZZA podmínkou pro získání vůdcovské zkoušky. Určitě je důležité, aby všichni vedoucí a jejich zástupci byli proškoleni v poskytování první pomoci, ale toto proškolení nebude mít podobu kurzu ZZA. Konkrétní podobu tohoto proškolení včetně napojení na kvalifikace pro vedení oddílu navrhne VRJ ve spolupráci se skautskými zdravotnickými vzdělavateli.

Dopracování detailů v náhradě kurzu ZZA pro získání VZ a zavedení nového přístupu nějakou dobu potrvá. Jistě má smysl zatím dál počítat s absolvováním kurzu ZZA před získáním VZ, dokud nebude definitivně schválena změna řádu pro vzdělávání. I po té může nějakou dobu trvat uvedení změn do praxe.

Chcete o tématu vědět více? Připojte se na veřejné online setkání 15. června od 19 hodin.

Filip Hlavinka - Mukóki
zpravodaj VRJ pro vzdělávání

Klára Ondříčková - Káďa
pracovní skupina Náčelnictva pro vzdělávání