Co se podařilo v rámci naplňování strategického tématu Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti

Tím nejvýraznějším je pravděpodobně příručka Jak mluvit o skautingu, dalšími třeba odborka Reportér/Reportérka, rozvoj využití skautských sociálních sítí nebo posílení podpory mediálních zpravodajů.

Práce na tématu s prioritou 2 probíhalo v letech 2017 – 2022), garantem tématu byl Petr Vaněk - Permi, zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti.

Cíl naplňování strategického tématu (ST): „Činovníci na všech úrovních organizace umí mluvit o skautingu a zkušenosti s ním způsobem odpovídajícím situaci a věku příjemce sdělení. Veřejnost zná skauting a hodnoty, ke kterým vede děti a mládež. Skauting je viditelně přítomen ve společnosti a je nezaměnitelný. Skauti předávají pozitivní zkušenost se skautingem v okruhu svých kamarádů a přátel. Děti-neskauti ví, co je to skauting, a mají k němu pozitivní vztah (byť nejsou samy členy organizace).“

Na základě zadání, schváleného Náčelnictvem, vznikl plán realizace strategického tématu, tedy přehled konkrétních projektů, skrze něž bylo téma naplňováno.

Jméno skautingu a povědomí o něm dlouhodobě hodnotíme jako dobré, o čemž mj. svědčí výsledky výzkumů, které pro nás opakovaně pro bono realizuje výzkumná agentura Ipsos.

Skauting je dlouhodobě významně přítomný ve veřejnoprávních i komerčních médiích, intenzitu jeho výskytu ještě posiluje v souvislosti s konkrétními tématy či obdobím. Pokrytí skautingu médii je vesměs pozitivní. V uplynulých letech jsme opět uspěli v zisku charitativních vysílacích spotů v České televizi, v letošním roce byl dosavadní videospot nahrazen (na přelomu srpna a září) spotem novým.

V rámci naplňování ST se podařilo

  • v rámci realizace ST jsme opakovaně hodnotili vhodnost využití skautských sociálních sítí, mj. i formou externího auditu (2021), a postupně je dál rozvíjíme. Naše sítě je možné pokládat za úspěšné jak ve srovnání s jinými trochu srovnatelnými organizacemi v Česku, tak v evropském skautském srovnání. 
  • připravili jsme publikaci “Jak mluvit o skautingu”, která je základním materiálem umožňujícím skautským dobrovolníkům porozumět tomu, jak chceme být vnímáni ve společnosti a jak k tomu jednotky i jednotlivci mohou aktivně přispívat. 
  • Rozvinuli jsme oblast práce s mediálními zpravodaji. Konal se jeden mediální seminář (2017) a několik online setkání (tento formát chceme nadále rozvíjet). Mediální zpravodajky a zpravodajové dostávají k dispozici šablony tiskových zpráv,  existuje podpora pro grafickou tvorbu (Canva) i pro další oblasti (dvě tematické FB skupiny). 
  • Vytvořili jsme odborku Reportér/​ka (2017) coby výchovný nástroj, který může pomoci hledat cestu k tématu i skautkám a skautům a roverům a rangers. 
  • JUNSHOPu pomohli rozvinout nabídku textilu, z něhož je patrné, že nositel je skaut/​ka (mikina s piktogramy, oddílová trika, trika s piktogramy)

Kompletní závěrečná zpráva strategického tématu Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti je zde.

Poděkování

Děkuji všem, kteří v době realizace tématu přispěli k jeho rozvoji. Zaměstnankyním a zaměstnancům TDC a KÚJ, tvůrcům fotografií a videí (mj. ze SVATu), mediálním zpravodajkám a zpravodajům v jednotkách, komunikačním týmům jednotlivých velkých akcí, dobrovolnickému týmu, který vytvořil odborku Reportér/​ka, stejně jako všem, kteří viditelně označují své klubovny, občas nosí skautské triko, někdy poslali tiskovou zprávu nebo napsali svůj skautský zážitek na svůj profil na sociální síti nebo na výpravách nosí šátky, aby bylo poznat, že jsou skauty. 

Lenka Šablová, koordinátorka agendy Strategie 2022