Zprávy Výkonné rady za září – listopad 2021

Informace o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy.

Milé sestry, milí bratři,

dostávají se vám na displeje a monitory Zprávy Výkonné rady, které informují o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy. Dobré počtení přeju.

Se stiskem levice
Petr Vaněk – Permi zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti


Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José

Projekt Skautská energie přišel po 8 letech úspěšného provozu o dodavatele. Díky nasazení týmu Skautské energie, podpoře Výkonné rady, Kanceláře ústředí a pracovní skupiny NJ pro obchodní aktivity se podařilo zajistit komunikaci se zákazníky, najít nové dodavatele a projekt udržet. V současné době se soustředíme na přípravu právních kroků vůči dodavateli Kolibřík Energie/​Armex, který porušil své smluvní závazky vůči zákazníkům. 

Koncem listopadu proběhlo online Setkání krajů s VRJ a náčelníky, během nějž VRJ informovala vedení skautských krajů o aktuálních tématech (Skautská energie, kapacity vzdělávání, mimořádný Valný sněm 2022).

Výkonná rada projednala a Náčelnictvo schválilo Plán práce VRJ na rok 2022. 

Připravili jsme a začátkem prosince spustili fundraisingovou kampaň tematicky zaměřenou na podporu růstu a rozvoje Junáka - českého skauta. V rámci kampaně jsme oslovili bývalé členky a členy organizace s informacemi a následně žádostí o podporu. Podařilo se získat cca 180 tis Kč a jednotlivě 85 nových, zčásti pravidelných, dárců. 

Společně s dalšími zástupci ČRDM jsem se v listopadu zúčastnil schůzky se skautským poslancem a nyní již ministrem školství Petrem Gazdíkem. Řešili jsme postavení problematiky organizované mládeže v rámci MŠMT, výhledy finanční podpory spolků, ohrožující změny systému žádosti o dotace pro spolky ze strany MŠMT a možnosti budoucí spolupráce spolků a ČRDM s MŠMT do budoucna.

Místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi

Vydali jsme aktualizace skautských koronavirových pravidel a doporučení pro postup v případě výskytu covid-19 u členů oddílu nebo v jejich okolí (vše dostupné jako obvykle na www.skaut.cz/​koronavirus) a průběžně konzultujeme podmínky, za kterých je vhodné pořádat například vzdělávací nebo větší akce. 

Dokončili jsme tvorbu příručky „Jak mluvit o skautingu“, jednoho z výstupů strategického tématu Posilování dobrého jména skautingu, a rozeslali ji všem oddílovým vedoucím jako přílohu prosincového čísla časopisu Skauting. 

Po Křižovatce je od října zprovozněno i nové Zpravodajství. Postupně probíhá další dolaďování (struktura obsahu, možnost vyhledávání, vydávání newsletterů atd.). 

Podíleli jsme se na aktivitách neziskového sektoru vztažených k 17. listopadu, mj. spolutvorbou prohlášení nevládních neziskových organizací, které zaznělo v průběhu koncertu na Václavském náměstí. 


Místostarostka a zpravodajka pro program / ses. Barbora Tichavová – Rozárka

Dva výchovné odbory mají nové vedoucí. Odbor vlčat a světlušek nově vede bratr Jan Schovánek  – Gross. Skautský odbor výrazně personálně posílil díky propojení s pracovními skupinami ke stezkám a k odborkám a jeho čerstvým vedoucím je bratr Ondřej Letocha. Zároveň děkujeme Janě Vytáskové - Ferdě a Pavle Sýkorové - Gymi za odvedenou práci. 

Stále hledáme pořadatele Elixíru 2022, výběrové řízení bylo prodlouženo. Zamyslete se, zda to není příležitost právě pro vaše středisko. 

Úspěšně, za účasti 9 družin, proběhlo celostátní setkání nejúspěšnějších družin časopisové Hry družin k podpoře družinového systému. Účastníci hodnotili akci jako velmi zdařilou a programový tým ji využil pro sběr dobré praxe, testování některých výchovných nástrojů apod., jak mezi členkami a členy družin, tak u jejich vedoucích.

Během podzimu probíhaly a na jaře 2022 dále pokračují workshopy k družinovému systému. Aktuální vypsané termíny jsou k dispozici na webu  – možná je správný čas vybrat správné datum a uskutečnit workshop také v rámci vašeho střediska.

V listopadu úspěšně a za poměrně velkého zájmu sledujících proběhla online Poradní skála. Záznam části programů je možné shlédnout na YouTube. Děkujeme odboru vlčat a světlušek za přípravu a realizaci akce.


Zpravodajka pro ústředí / Markéta Olišarová – Jóňa

Připravili jsme a Náčelnictvo schválilo rozpočet organizace na rok 2022. 

Byla zveřejněna nabídka podpory jednotkám ohroženým vysokými zálohami na energie.

Zpracovali jsme a v termínu odevzdali projekt k výzvě pro Uznané organizace MŠMT. V prosinci byl projekt formálně schválen, v současné době čekáme na rozhodnutí o výši přidělené dotace. 

Vydali jsme listopadové Hospodářské střípky zaměřené mj. na problematiku žádostí o dotace a jejich vyúčtování, pojištění (nejen) majetku nebo nabídku podpory OJ postiženým růstem cen energií.

Na Zpravodajství jsme informovali o probíhajících kontrolách vyúčtování táborů ze strany živnostenských úřadů. Dotčeným střediskům poskytujeme konzultace a podporu. Kancelář obrátila na Ministerstvo průmyslu a obchodu s tím, že kontroly v případě spolků dětí a mládeže postrádají smysl a zbytečně zatěžují skautské dobrovolníky.


Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki

Zveřejnili jsme článek s výkladem k různým zdravotnickým kurzům  – včetně kurzů Člen první pomoci, který někdy členové Junáka - českého skauta absolvují u jiných organizací, který ale nemůže nahradit kurz Zdravotník zotavovacích akcí pro táborové zdravotníky.

V návaznosti na rozhodnutí o zrušení prezenční formy Ústřední lesní školy běží příprava online náhrady ÚLŠ, která proběhne v polovině ledna. 

Revize čekatelské zkoušky je téměř dokončena. Předpokládáme, že od konce února budou moci kurzy využívat revidovanou podobu čekatelské zkoušky v rámci pilotního režimu.  

Připravili a vydali jsme přehled vzdělávacích akcí na rok 2022, který byl rozeslán jako příloha prosincového časopisu Skauting. 

Pod ústředím proběhne pilotní projekt tzv. Kurzu instruktorských kompetencí, tj. instruktorského kurzu kratšího než ILŠ nebo IŠ, který je určený zkušeným zájemcům o IK. 

19.-20. února proběhne již druhý online Společný seminář OČK, který je jednou z možností k ověření odbornosti, didaktiky oboru, či získání lektorských dovedností. 

Výkonná rada schválila vznik nové pozice koordinátora/​ky vzdělávacích týmů, s cílem zajistit personalistickou a metodickou podporu vzniku nových kurzů. 

Pod ústředím proběhly vůdcovské zkoušky bez kurzu  – s komisí, která má systém právě na takový výjimečný formát zkoušek.

Připravili a publikovali jsme změnu Pravidel a praxe skautského vzdělávání pro 1. pololetí roku 2022.

Vydali jsme Směrnici ke vzdělávacím akcím v roce 2022 a drobnou novelu Směrnice ke kurzům střediskového minima

Na Křižovatce jsme publikovali aktualizovanou nabídku Vzdělávání na klíč včetně online verzí některých programů. 


Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry 

Pokračujeme v přípravách mimořádného Valného sněmu 2022, který proběhne 18. června v Praze v Rudolfinu.

Vydali jsme Směrnici k registraci 2022 a na ni navazující tematické články

Proběhlo online vysílání (SkautInfo TV) o výsledcích registrace 2021, během nějž jsme skautské veřejnosti představili základní výstupy i zajímavosti z již v září vydané zprávy a odpovídali na dotazy sledujících. 

Spustili jsme novou podobu Dobrého skautského webu, kde oddílům  nabízíme vhodné šablony pro tvorbu kvalitních oddílových webových stránek.  

Vydali jsme postupně tři nové verze skautISu - ke změnám došlo u vystavování dekretů pro nové akce a některých dalších funkcích vzdělávacích akcí, v nápovědě je doplněno kompletně vše k žádostem i vyúčtovávání dotací přes skautIS, aby to jednotkám pomáhalo pro všechny žádosti. Novinkou je také zavedení nové záložky "Rodina" místo původní "Rodiče", díky níž lze lépe zobrazovat vazby mezi děti a rodiči, vylepšili jsme jsme stránku časopisů u oddílů atd. Kompletní přehled ke všem novým verzím jsou zde.  


Zpravodajka pro dospělé / ses. Jana Jirasová – Prcek

Na Zpravodajství jsme vydali první článek na téma alkohol na skautských akcích. anketě mapující současný stav v oddílech/​kmenech ohledně alkoholu odpovědělo dosud více než 1300 respondentů. Výstupy budeme postupně komunikovat.

Spolu s bratrem náčelníkem jsem se v listopadu zúčastnila Kmenové porady Kmene dospělých v Kolíně. Hlavním tématem porady byla vztah KD k otázkám týkajícím se různých skupin dospělých v Junáku - českém skautu.

Vedení Odboru pro personalistiku převzala Petra Bašová - Fidla. Děkujeme Haně Švábíkové - Hanče za energii a práci věnovanou dosavadnímu vedení odboru.


Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer

Pokračují přípravy Středoevropského jamboree 2022 pořádaného v Praze (VRJ schválila projekt akce a byla spuštěna registrace), Národního skautského jamboree 2023 a kontingentu na Světové skautské jamboree 2023 v Koreji. 

Proběhla registrace na Intercamp 2022, který se uskuteční začátkem června ve Francii. Předpokládáme účast maximálně 400 skautů a skautek z ČR. 

Stále hledáme vedoucí/ho organizačního týmu Obroku 2023, výběrové řízení bylo prodlouženo.

Výkonná rada se zabývala výstupy ze Světové skautské konference WOSM a diskutovala o tom, zda a  jak pracovat např. s tématy Safe from Harm, Environmental Sustainability apod.


Zpravodaj pro strategii / br. Marek Baláš – Čiča

V návaznosti na zářijové zasedání Náčelnictva, které projednalo návrh procesu a časového harmonogramu přípravy nové strategie, PS NJ pro strategii a následně i Výkonná rada diskutovaly potřebné a možné úpravy dokumentu.