Důležité informace k možným kontrolám táborů živnostenským úřadem

Na základě zkušenosti některých středisek a následné komunikaci s úřady informujeme o rozbíhajících se kontrolách (nejen) skautských táborů ze strany živnostenských úřadů. V článku nabízíme argumentaci, kterou doporučujeme v rámci komunikaci s úřadem využít.

Podle informací, které máme k dispozici, budou kontroly iniciované Ministerstvem průmyslu a obchodu probíhat do jisté míry plošně, takže je možné, že se místní živnostenský úřad obrátí také na vaše středisko. 

Cílem kontrol je ověřit, zda v rámci skautských táborů neprobíhá neoprávněná živnostenská činnost, na níž je třeba mít živnostenské oprávnění.

Žádáme střediska, která se živnostenský úřad osloví, aby se nám ozvala na e-mail kancelar@skaut.cz, abychom věděli, kolika OJ se kontroly týkají. V případě potřeby jsme samozřejmě připraveni poskytnout konzultaci či poradit. 

V odpovědi živnostenskému úřadu je vhodné využít níže uvedenou argumentaci, zároveň doporučujeme k této odpovědi nepřikládat cokoliv dalšího.  Živnostenský úřad nemá, aniž by řádně zahájil kontrolu (tj. pouze na základě telefonátu či dotazu zaslaného e-mailem), právo jakoukoliv dokumentaci požadovat. 

Doporučený text do odpovědi na výzvu živnostenskému úřadu

Skautské tábory jsou vyvrcholením pravidelné celoroční činnosti oddílů a jsou určené pouze členkám a členům spolkuPořádání táborů je součástí naplňování poslání a účelu Junáka - českého skauta, tedy je skautská střediska nepořádají za účelem dosažení zisku, ale jsou jedním z mnoha nástrojů skautské výchovné činnosti - viz citace ze Stanov spolku (Hlava 1, článek 5), uváděná i ve veřejně dostupném spolkovém rejstříku u každého střediska: 

Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her; vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity; vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací; pořádání kurzů a školení; činnost při ochraně přírody a krajiny; účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti; sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; dobrovolnictví; prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů; materiální a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center; podporu členů Junáka a péči o ně; činnost při správě organizace. 

Činnost Junáka - českého skauta a jeho pobočných spolků je (obecně) činností nepodnikatelskou, uskutečňovanou za účelem dosahování veřejně prospěšného účelu (tj. účelu Junáka - českého skauta, jímž je výchova a rozvoj mladých lidí). Naopak činnost podnikatelská je činností, která (kromě dalších kritérií) musí být pojmově realizována za účelem dosažení zisku. I pokud odhlédneme od principiální skutečnosti, že skautská střediska nepořádají tábory za účelem dosažení zisku, platí, že hledisko ziskovosti se podle odborné shody posuzuje za celé účetní období, tedy i případná ziskovost jednotlivé aktivity (např. tábora) nevylučuje, aby se v souhrnu jednalo jen o součást celoroční nepodnikatelské činnosti. 

Z výše uvedeného je zjevné, že pořádání táborů je součástí běžné činnosti spolku a v žádném případě se nejedná (neoprávněné) živnostenské podnikání. 

Jaké další kroky plánuje ústředí?

Kancelář ústředí se ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže ve věci kontrol obrátí s obdobnými argumenty na Ministerstvo průmyslu a obchodu s tím, že kontroly z popsaných důvodů postrádají smysl a zbytečně zatěžují skautské dobrovolníky.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci