Změny pravidel a praxe skautského vzdělávání pro první pololetí roku 2022 (během epidemie covid-19)

V souvislosti s přetrvávajícími epidemickými omezeními, která i v dohledné době budou ovlivňovat možnosti naší činnosti, upravujeme podmínky pro skautské vzdělávání. V prvním pololetí roku 2022 je tak možné využívat zjednodušení při pořádání kurzů a zkoušek.

Milé vzdělavatelky, milí vzdělavatelé,

služba, kterou odvádíte ve skautském vzdělávání, má obrovskou hodnotu. Přispívá k rozšiřování skautingu a udržování kvality naší činnosti, inspiruje mnoho dospívajících a dospělých na jejich skautské i osobní stezce životem, umožňuje vznik nových přátelství.

Velmi si vážíme toho, co na vzdělávacích akcích děláte, toho, s jakým nasazením se jim věnujete.

Vaši službu opakovaně omezuje a komplikuje koronavirová epidemie. Pravděpodobně tomu tak bude přinejmenším i v první části roku 2022. Víme, že jste se opakovaně s obdobnými komplikacemi dokázali vyrovnat, a skautské vzdělávání se díky vám nezastavilo. Děkujeme! 

Víme, že je to náročné, že může být neradostné plánovat s velkou nejistotou a nahrazovat očekávaná osobní setkání online hovory. Žádáme vás, abyste i přes tyto potíže, které mohou opakovaně přicházet, pomohli skautingu projít těžkými obdobími, abyste znovu hledali a nacházeli cesty, jak udržet vaše kurzy v chodu. Junák - český skaut potřebuje vaše kurzy, potřebuje vaše absolventy - vzdělané a nadšené do další skautské činnosti. 

Předběžně předpokládáme, že na jaře a v létě bude možné, aby akce probíhaly prezenčně, za zvýšených bezpečnostních opatření, podobně jako v minulých dvou letech. Doporučujeme přitom nečekat až na prezenční setkávání a tam, kde to bude možné, využít už dříve online platformy.

V roce 2021 se navzdory epidemickým komplikacím díky vašemu velkému nasazení  podařilo uspořádat mnoho vzdělávacích akcí. Vznikla i řada nových kurzů. Počet zdravotnických kurzů se po propadu z roku 2020 vrátil na úroveň odpovídající počtu kurzů před epidemií. To vše za velmi zodpovědného přístupu vzdělávacích týmů. 

Za Výkonnou radu vám děkujeme!

(Podle vývoje epidemie v průběhu roku 2022 bude Výkonná rada přijímat případná další opatření pro skautské vzdělávání.)


Filip Hlavinka – Mukóki, zpravodaj VRJ pro vzdělávání
Josef Výprachtický – José, starosta


Úprava a výklad podmínek pro skautské vzdělávání

Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka

 • Pro tábory v roce 2022 je zapotřebí mít zdravotníka s kdykoliv v minulosti získaným Osvědčením o absolvenci kurzu zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) a s aktuálně platným Oprávněním k výkonu funkce zdravotníka (obnovovaným tzv. “doškolením”).
 • Držitelé Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka si v roce 2022 mohou toto Oprávnění prodloužit vedle standardních doškolovacích kurzů také na online doškolovacích kurzech. 
 • Doškolovacích zdravotnických kurzů se budou moci účastnit i ti, kdo absolvovali zdravotnický kurz před více než 6 lety a dále si neprodlužovali Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka, tedy ti, kdo nesplňují v klidných časech obvyklou maximálně 6-letou časovou podmínku od účasti na zdravotnickém kurzu či posledního doškolení. I tito absolventi doškolovacího kurzu získají Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka na další 4 roky (tedy i po ukončení epidemických výjimek z pravidel).


Úpravy formátů vzdělávacích akcí

 • Týmy vzdělávacích akcí a zkušební komise mají i ve změněných podmínkách usilovat o kvalitní vzdělávání a zodpovědně posuzovat, komu udělí kvalifikaci.
 • Všechny vzdělávací akce, není-li níže pro konkrétní typ akce uvedeno jinak, mohou nahradit svá setkání,  pořádaná do 30. června 2022, distančními formami vzdělávání. Mohou tak učinit i u již podaných a schválených projektů bez nutnosti projekt přepracovávat. Při hlášení akce je potřeba zadat všechny předpokládané termíny kurzu (online i prezenční) s tím, že v případě potřeby budou termíny upraveny dodatečně s podporou Kanceláře ústředí (pište na vzdelavani@skaut.cz).

  • čekatelských kurzů je možné online formátem nahradit dílčí setkání i kurz jako celek. Podmínkou převedení celého kurzu do online podoby je opakované zařazení programů, které zahrnují osobní komunikaci na dálku. Nestačí tedy pojmout kurz jako samostudium a sledování přednášek. Je zapotřebí, aby se čekatelé v rámci kurzu aktivně zapojovali, diskutovali, aby se ve virtuálním prostředí setkávali. 

  • Doporučujeme, aby u vůdcovských kurzů proběhlo alespoň jedno prezenční setkání. Je možné například kurz zahájit v online podobě a s prezenčním setkáním počkat na období, kdy bude takové setkání možné a bezpečné. 

  • U instruktorských škol (lesních i nelesních) je nezbytné, aby část programu proběhla na prezenčních setkáních. Instruktorské školy nelze zcela nahradit online formou.

  • V případě, že by lesní akce rušily týdenní (a delší) části svých kurzů (hlavní běhy), nebo je nahrazovaly distančním vzděláváním, takový ročník akce nebude považován za “lesní” typ akce. (Např. tradiční Čekatelský lesní kurz Perspektiva se pro tento ročník stane Čekatelským kurzem Perspektiva.) Výše dotací bude v takovém případě upravena individuálně.

  • Předpokládáme, že většina lesních kurzů a škol bude realizovat hlavní běhy v letním období, a že to epidemická situace umožní za obdobných podmínek jako v minulých dvou letech.
 • Kurzy střediskového minima ukončené do 30. června 2022 mohou zcela nahradit svá setkávání distančními formami vzdělávání.

  • I v distančních formách je třeba zachovat prostor pro sdílení zkušeností mezi účastníky a také pro individuální konzultace.
 • Neakreditované zdravotnické kurzy ukončené do 30. června 2022 mohou teoretickou část vzdělávání realizovat v online podobě. Praktická část musí být vyučována a ověřována až na prezenčním setkání v době, kdy budou taková setkání možná a bezpečná.
 • Akreditované zdravotnické kurzy ukončené do 30. června 2022 nemohou nahradit svoje části online výukou. Garanti akreditovaných kurzů mohou kurz pořádat jako neakreditovaný. Ohlášení takového kurzu do skautISu je nezbytné zadat s podporou Kanceláře ústředí. V případě takového kurzu se obraťte na Kancelář ústředí (vzdelavani@skaut.cz) před založením hlášenky kurzu ve skautISu a před otevřením přihlašování na kurz. Teoretickou část kurzu pak lze realizovat online jako v předchozím bodě. Praktická část musí být vyučována a ověřována až na prezenčním setkání v době, kdy budou taková setkání možná a bezpečná. Absolventi takového kurzu potom získají od kurzu zdravotnický dekret Junáka - českého skauta, nikoli osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu. Pro činnost v rámci Junáka - českého skauta je to zcela dostačující kvalifikace.
 • Doškolovací zdravotnické kurzy ukončené do 30. června 2022 mohou probíhat zcela online. Praktická část Doškolovacího zdravotnického kurzu může být v takovém případě nahrazena online instruktáží. 
 • Vzdělávací akce spojené s kvalifikacemi pro vodáckou činnost ukončené do 30. června 2022 mohou částečně nahradit svá setkání distančními formami vzdělávání. To se netýká akcí, které jsou součástí akreditovaného Kurzu vodní turistiky (rozhodnutím MŠMT).

  • Konkrétní podobu upraveného formátu kurzu je kromě Kanceláře ústředí (vzdelavani@skaut.cz) nutné konzultovat i s Hlavním kapitanátem vodních skautů na e-mailu mustek@hkvs.cz.

Je nezbytné, aby všechny vzdělávací akce pořádané v nějaké alternativní podobě konzultovaly konečnou podobu se sekcí vzdělávání Kanceláře ústředí na e-mailu vzdelavani@skaut.cz. Zejména jde o následující: termíny jednotlivých setkání, formy (prezenční/online) jednotlivých setkání, případně délka jednotlivých setkání, výše dotace po změně formátu akce.

Všechny vzdělávací akce se mohou konat také ve zcela standardní formě, pokud to umožní epidemické podmínky.

Umožnění a uznání zcela distančních forem skautského vzdělávání není v rozporu s Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků. Ve výjimečné situaci je to cesta, jak umožnit vzdělávání a získávání kvalifikací. Výkonná rada je přesvědčena, že vzdělavatelky a vzdělavatelé i za těchto okolností budou kompenzovat nemožnost osobních setkání dálkovou komunikací, protože vždy usilují o kvalitní vzdělávání a pečlivé ověřování při udělování kvalifikací. Současně Výkonná rada předpokládá, že když to situace umožní, vzdělavatelé a vzdělavatelky budou usilovat alespoň o dílčí prezenční setkání za dodržování bezpečnostních opatření.


Úprava obsahu čekatelské zkoušky


U čekatelských kurzů (lesních i nelesních) ukončených do 31. srpna 2022 může být nutná podmínka z obsahu čekatelské zkoušky – organizace vícedenní akce – zahrnuta pouze v teoretické podobě.

 • Rozhodnutí o tom, zda bude tato podmínka naplňována pouze teoreticky, nebo bude vyžadovaná praktická realizace, je v kompetenci předsedů jednotlivých zkušebních komisí.

 • Komise či kurz, který upustí od praktické realizace výpravy, promyslí alternativní ověření kritérií čekatelské zkoušky navázaných právě na výpravu.

 • Komise či kurz, který upustí od praktické realizace výpravy, může svým účastníkům nabídnout zhodnocení zprávy o výpravě někdy v budoucnu, až ji bude možné realizovat. Jako nabídku zpětné vazby, nikoli podmínku ukončení zkoušky.


Podpora vzdělavatelkám a vzdělavatelům

 • Pro dálkové online vzdělávání doporučujeme základní metodický přehled.

 • Materiály a náměty ke vzdělávání (nejen online) mohou týmy vzdělávacích akcí sdílet také na platformě Kurzy kurzům

 • Týmům vzdělávacích akcí i jednotlivým vzdělavatelům je umožněn přístup také k online materiálům (včetně videí) pro vzdělavatele Slovenského skautingu v databázi "Vzdelávacia knižnica". Vzdělavatelé a vzdělavatelky z Junáka – českého skauta získají odkaz ke knižnici po vyžádání na e-mailu kurzykurzum@skaut.cz. Obě databáze jsou k dispozici vzdělavatelům, nikoli zájemcům o vzdělávání. Vzdělavatelé mohou materiály stáhnout a k účastníkům šířit s vlastním komentářem. U všech takto převzatých matriálů uvádějme původní autory, případně týmy, které stojí za jejich vznikem.

 • Kancelář ústředí je připravena pomáhat týmům vzdělávacích akcí s potřebnými změnami v administrativě vzdělávacích akcí. 

 • Vzdělávací týmy mohou veškeré komplikace a případné nejasnosti konzultovat na na e-mailu vzdelavani@skaut.cz.