Zprávy Výkonné rady za období leden – duben 2024

Informace o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy.

Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / br. Josef Výprachtický – José

Výkonná rada připravila a předložila Náčelnictvu vyhodnocení svého Ročního plánu práce na rok 2023. 

V polovině března ukončil svoji práci na pozici zpravodaje pro strategii br. Marek Baláš - Čiča, agendu strategie v rámci VRJ převzala ses. Tichavová – Rozárka.

Koncem února jsme se spolu s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem zúčastnili jednání s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem mj. k novele vodního zákona (problematika odpadních vod na táborech), možnosti táboření v aktivních záplavových zónách nebo možnosti zdrojů z MŽP na zateplování objektů dostupným pro organizace našeho typu. 

Ve spolupráci s ČRDM monitorujeme a konzultujeme novely zákona o myslivosti a lesního zákona, které jsou v současné době v legislativním procesu. 

V průběhu března a dubna jsme se intenzivně věnovali přípravě projektu OP Jan Amos Komenský. V prvním dubnovém týdnu proběhla intenzivní komunikace směrem ke střediskům a online schůzka se skautskými kraji ohledně jejich zapojení do projektu.  Projekt jsme (i přes mnohé nejasnosti obsažené ve výzvě) úspěšně podali, v současné době doplňujeme další podklady vyžádané MŠMT.

K 1. 1. 2024 ke sloučení e-shopů TDC a JUNSHOPu, sortiment obou obchodů je v nabídce www.junshop.cz

Pracujeme na přípravách spuštění nového modelu projektu Skautská energie. Ten již nebude stát na spolupráci s dalším zprostředkovatelem, ale Junák – český skaut prostřednictvím TDC bude nově zajišťovat i správu dat zákazníků a organizaci soutěží dodavatelů. Nové řešení předpokládá dlouhodobou spolupráci s vybranými dodavateli energií a zároveň zachovává princip pravidelného soutěžení mezi dodavateli. První aukce proběhne letos v létě, změny TDC představí v průběhu června. 

V rámci letošní dárcovské kampaně Aby mohli kluci a holky dál skautovat se podařilo vybrat 800 tisíc Kč.

Uspořádali jsme online sbírku na podporu projektu Světlo a teplo pro Ukrajinu, vybrali jsme 125 tisíc Kč a zafinancovali tak materiálové náklady projektu a část dopravy materiálu na Ukrajinu.

V únoru jsme uzavřeli Memorandum o spolupráci s Lesy ČR, které zahrnuje spolupráci v oblasti vyhledávání nových tábořišť, edukace a péče o lesy v okolí skautských tábořišť.

Podali jsme žádost o grant u Lesů ČR a pro rok 2024 jsme získali podporu ve výši 1 milion Kč na podporu rádcovských kurzů, celostátních akcí a na drobné investice do kluboven a základen. 

Podobně jako v minulých letech jsme podali žádost o grant u společnosti ČEPS a pro rok 2024 jsme získali podporu ve výši 800 tisíc Kč. 

V únoru proběhlo v Pardubicích tradiční Setkání k nemovitostem. Téměř 90 účastníků z celé republiky nejvíce ocenilo programy zaměřené na praktické tipy a doporučení a vzájemné sdílení zkušeností. I na základě pozitivních ohlasů se další setkání uskuteční v roce 2025. 

Začátkem března proběhla za účasti obou stran soudem nařízená mediace v rámci řízení k Červenému Hrádku, ukázalo se, že představy obou stran možné kompenzaci za zničenou základnu jsou velmi rozdílné, v současné době běží lhůta pro nalezení dohody. Pokud mezi stranami k dohodě nedojde, bude rozhodovat soud.

Ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara nabízíme podporu při nákupu tábořišť. Skautská nadace Jaroslava Foglara vypsala grantové programy, jejichž cílem je uskutečnit nákup pozemků vhodných k táboření, které jednotky dříve využívaly, ale nyní je nepotřebují, nebo nákup tábořišť, na nějž jednotky nemají dostatek prostředků.

Oblast hospodaření / ses. Olga Dočekalová

Vydali jsme Směrnice k dotacím pro rok 2024, úpravou prošla zejména kapitola Dostupný skauting, kde jsme přistoupili ke zjednodušení podmínek vyúčtování. 

Odevzdali vyúčtování neinvestiční dotace MŠMT za rok 2023.

Obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT na rok 2024, výše poskytnuté dotace je téměř 59,5 mil. Kč, což téměř odpovídá částce z loňského roku. 

Místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi

Výkonná rada se, v návaznosti na výzkum časopisů z jara 2023 a vyhodnocení projektu Spolkový časopis, zabývala budoucností skautských časopisů. Znovu se mu bude věnovat ještě v průběhu tohoto čtvrtletí. 

V uplynulém období se podařilo obnovit a intenzivněji využívat živá online vysílání na profilech SkautInfo na Facebooku a YouTube. Stává se tak z nich komunikační formát, který vhodně doplňuje jinou komunikaci.

Vydali jsme první e-mailový newsletter pro mediální zpravodajky a zpravodaje a uspořádali pro ně online poradnu. V obou formátech budeme pokračovat. Zároveň jsme sjednotili a oživili FB skupinu pro tuto cílovou skupinu. Vše probíhá v rámci širšího záměru posílit podporu komunikaci jednotek.

Místostarostka a zpravodajka pro program / ses. Barbora Tichavová – Rozárka

Byla ukončena a vyhodnocena pilotáž nového roverského programu, v tuto chvíli probíhají jeho úpravy tak, aby na Obroku mohl být program představen a uveden. VRJ schválila záměr roverské webové aplikace.

Setkání pro vedoucí oddílů Elixír 2024 proběhne 1.-3. listopadu v Jaroměři, přihlašování bude spuštěno 22. 5. Děkujeme pořadatelskému týmu ze střediska Jaroměř, díky kterému bude možné akci uskutečnit!  

Proběhl další ročník akce Světlo a teplo pro Ukrajinu. Zapojilo se na 80 oddílů a podařilo se vyrobit cca 20.000 svíček v plechovce. Projekt byl financován z veřejné sbírky z řízené k tomuto účelu, v níž se podařilo vybrat cca 125 tisíc Kč. 

Ve spolupráci s ČRDM jsme iniciovali otevřený dopis vládě, který vyzývá k ochraně a obnově krajiny tak, aby ji naše spolky i nadále mohly využívat k výchovným účelům. Jménem ČRDM odešel tento dopis na konci ledna na vládu.

8. - 10. března 2024 proběhl Klimaseminář, který účastníkům nabídl praktické tipy, jak témata spojená s klimatickou změnu do oddílového programu. Na proběhlé ročníky letos naváže letní škola Ad Futurum.

V březnu byla uzavřena první část dotačního programu Dostupný skauting zaměřenou na podporu skautské činnosti. Podpořeno bylo 119 holek a kluků celkovou částkou cca 580.000,- Kč. Na začátku dubna jsme otevřeli druhou část programu, která cílí na podporu účasti na táborech.  Žádosti  je možné podávat do 10. června. 

Zpravodajka se zúčastnila Obroku Nanečisto a nadále průběžně sleduje přípravy akce. Obrok 2024 musel v průběhu února nečekaně změnit místo konání a přesunul se do zámeckého areálu Valeč v Karlovarském kraji.

Novými vedoucími  odboru pro velké akce jsou Matyáš Škvor a Kristýna Menclová - Tynus. Odbor se zaměří zejména na podporu komunity pořadatelů velkých akcí a jejich vzdělávání.

V polovině dubna proběhlo Setkání krajů s Výkonnou radou a náčelníky, na programu byla mj. diskuze k zapojení krajů do naplňování Strategie 2030, zpětná vazba na krajské sněmy a role krajánků v Náčelnictvu, informační blok k záměrům v oblasti bezpečného skautingu nebo diskuze ke změnám mechanismu rozdělování provozních dotací. 

Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki

V lednu proběhlo online setkání na téma Demokratická škola Summerhill jako inspirace pro skautské vzdělávání (a skautskou činnost), jehož hostem byl David Yilma - Kšanda.  

Náčelnictvo schválilo novelu Řádu pro vzdělávání, aktualizovaný řád k dispozici na Křižovatce. V návaznosti na to proběhl v polovině března  online stream k představení změn. Nový řád nabude účinnosti od 1. července.

Proběhla aktualizace informačního rozcestníku ke změnám vzdělávání

Připravujeme koncept pro kurz první pomoci, který by se měl stát kratší alternativou pro ty uchazeče o vůdcovskou zkoušku, kteří nechtějí působit ve funkci zdravotníka. Předpokládáme, že pilotní kurz první pomoci by probíhal na podzim 2024. 

V dubnu proběhla Moravská vůdcovská zkouška Incrementum pořádaná pod ústředím. Na červen připravujeme další vůdcovské zkoušky bez kurzu v Jablonci nad Nisou.

Od dubna probíhá Kurz instruktorských kompetencí pořádaný pod ústředím, jedná se o možnost získat instruktorskou kvalifikaci pro zkušenější instruktory-elévy, kteří už nějakou dobu působí v týmu vzdělávacích akcí.

Se skupinou skautů-sociologů a dalších lidí připravujeme průzkum zaměřený na chování a motivace dospívajících a mladých dospělých skautů a skautek, který proběhne  na akci Obrok 2024. 

Proběhla aktualizace Vzdělávání na klíč.  

Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry 

Byla úspěšně dokončena a uzavřena registrace 2024, organizační tým po celou dobu poskytoval organizačním jednotkám potřebnou podporu. Junák – český skaut má celkem 76 711 členek a členů. Členská základna vzrostla o necelých tisíc členů.  Základní výstupy registrace jsou uvedena v článku ve Zpravodajství, na webu otevřených dat jsou již navíc aktualizovány datasety za registraci 2024. 

15. - 17. března úspěšně proběhl XVII. valný sněm v Olomouci. Veškeré potřebné informace a materiály pro delegátky a delegáty sněmu byly průběžně aktualizovány a doplňovány v sekci Valného sněmu na Skautské křižovatce. V článku na Zpravodajství jsme zveřejnili přehled usnesení schválených Valným sněmem a výsledky voleb do ústředních orgánů, vše je dispozici také na Skautské křižovatce. Děkujeme pořadatelskému týmu z Olomouce za skvěle odvedenou práci!

V dotačním programu na podporu zakládání nových oddílů se sešlo zhruba 40 žádostí, mezi 32 jednotek jsme rozdělili více než 450 tisíc Kč.  

Proběhla aktualizace a oprava (dlouho neaktualizovaného) webu skautských závodů, spolupracujeme se štábem závodů a zajišťujeme podporu probíhajících základních kol. A na úpravách dále pracujeme.

Vydali jsme postupně tři nové verze skautISu s vylepšeními zejména v oblasti dotací, více přehled v nápovědě. Připravujeme se na úpravy skautISu, které budou nutné v souvislosti se schválenými změnami ŘVČČJ a k nim připojené další drobná zlepšení v agendě vzdělávacích akcí.

Zpravodajka pro dospělé / ses. Jana Jirasová - Prcek

Na konci ledna proběhl stream Tipy pro skautování dospělých. Vysoká sledovanost (více než 1500 shlédnutí na FB a YT) potvrzuje velký zájem v organizaci o problematiku vlastní činnosti dospělých.

V návaznosti na přehled možných forem skautských aktivit v dospělém věku vytvořený Náčelnictvem jsme připravili metodiku  Dospělí ve skautingu.

Vyhodnotili jsme Sondy na téma práce středisek s tématy dobrovolnické personalistiky a podpory výchovy a zveřejnili jejich výsledky pro širokou skautskou veřejnost. Výsledky použijeme pro zacílení další práce v této oblasti. 

Příští HelpDesk se uskuteční 4.-6. 4. 2025, zázemí zajistí skauti z Polné na Vysočině s významnou podporou místního oldskautského klubu. 

V rámci Skautské křižovatky jsme spustili prusvihy.skaut.cz. Jak to funguje jsme vysvětlili také na live streamu. Publikujeme průběžně na Zpravodajství jednotlivé sebrané průšvihy s doporučeními. Neváhejte do dotazníku přidat vlastní oddílovou či střediskovou zkušenost a přispět tak k tomu, aby vaše chyby zbytečně neopakoval někdo další. 

Proběhl stream k tématu alkoholu na skautských akcích, záznam je možné shlédnout na SkautInfo TV Live. 

V únoru a březnu jsme uspořádali další dva víkendové kurzy nekvalifikačního vzdělávání Základy krizové intervence pro skautské vedoucí. Další plánujeme na podzim 2024 a v roce 2025, o kurzy je trvale velký zájem.

Připravili jsme vydání Kodexu jednání dospělých v příloze únorového Skautingu, Skautského světa a Roverského kmene. 

Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht - Fišer

V lednu proběhla registrace na CEJ 2024, které se uskuteční v srpnu na Slovensku. O akci byl větší zájem, než je kapacita pro kontingent, s organizátory se bohužel nepodařilo dohodnout její navýšení. 

Probíhá příprava kontingentu na Intercamp 2024, kde se nám podařilo domluvit navýšení velikosti kontingentu z plánovaných cca 600 na cca 900 účastníků. Kontingent Junáka – českého skauta by tak měl být největší na akci.

Probíhají jednání s Intercamp Committee o spolupráci s Junákem – českým skautem na pořádání ročníku 2026, který bude hostit Česká republika. Výkonná rada schválila Memorandum of Understanding mezi Intercamp Committee a Junákem – českým skautem a pověřila zahraničního zpravodaje podepsáním dokumentu.

Probíhá příprava kontingent na Roverway 2024, které proběhne v červenci v Norsku. Kontingent chystá své setkání před akcí. 

25.-28. 4. hostil Kaprálův mlýn Growth Event k tématu růstu. Akce pořádané WOSM se zúčastnilo na pět desítek zástupců z 26 převážně evropských zemí včetně Česka.