Střediska pálí například nástupnictví a rovering, málo je zpravodajů pro výchovu nebo personalistiku. Seznamte se s výsledky Sond

Lednový dotazník zaměřený na práci s dobrovolníky a podporu výchovy na střediscích vyplnilo 580 respondentů z 306 středisek (63% všech středisek). Vyplynulo z něj, že většina středisek se věnuje spíše skautské personalistice než podpoře výchovy v oddílech a že lidé, kteří mají tyto agendy na starost, dělají svou práci dobře.

Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku a děkujeme firmě Behavio za přípravu dotazníku a zpracování výsledků. Bylo vás 146 vedoucích středisek, 326 vedoucích oddílů, 40 výchovných zpravodajů a tři zpravodajové pro personalistiku. Dotazník vyplňovali spíš mladší činovníci, 41% respondentů bylo mladších 24 let. Podívejte se na prezentaci výsledků

Co říkají čísla a analýza sociologů?

Ve sledovaných oblastech střediska nejčastěji udržují kontakt s lidmi kolem střediska (bývalými členy, rodiči a podporovateli), podporují rozvoj a seberealizaci členů 15+ a pomáhají svým dobrovolníkům se skautským vzděláváním. Ve větší míře střediska také podporují přípravu rádkyň a rádců a pomáhají vedoucím s řešením výchovných problémů v oddílech. Méně však podporují oddíly v sebehodnocení jejich činnosti, při přechodů členů mezi výchovnými kategoriemi či při plánování jejich činnosti. 

Většinu práce dělají vedoucí středisek a oddílů 

Ve většině středisek se měřeným oblastem věnuje především vedoucí střediska nebo jeho zástupce, případně některý z vedoucích či zástupců vedoucích oddílů. Zpravodajů pro výchovu, vzdělávání či personalistiku je spíš málo. Je dobře, že mají většinu personalistických i jiných agend pod palcem vedoucí středisek? Na jednu stranu je praktické, když o všem ví a rozhodují, na druhou stranu je příliš mnoho úkolů může zahltit a hrozí jim vyhoření. Ať už se danému tématu ve středisku věnuje kdokoliv, podle respondentů to dělá dobře.

Priority pro rozvoj středisek 

Podle 60% respondentů se jejich středisko potřebuje zaměřit především na fungující předávání rolí v oddílech i na středisku (nástupnictví). Pouze 40% středisek se těmto oblastem aktivně věnuje. Střediska se také potřebují lépe domlouvat s dobrovolníky na jejich dalším zapojení. Všechna tato témata spolu úzce souvisejí. Výsledky sond napovídají, že střediska, která se jim věnují, je pak už nevnímají jako rozvojovou prioritu. Myslete na ně při vytváření vaší střediskové vize, zkuste jim vyčlenit potřebný prostor a kapacitu. 

Z výchovných oblastí střediska potřebují posílit především podporu přípravy rádců a rádkyň (což opět souvisí s nástupnictvím a předáváním rolí). Další výchovná témata (podpora oddílů v sebehodnocení, plánování činnosti či řešení výchovných problémů v oddílech) respondenti za prioritu nepovažují, a to i přesto, že se jim často nevěnují. Může to naznačovat, že střediska nevnímají či neplní jednu ze svých základních funkcí, kterou je garantovat kvalitu skautské výchovy v oddílech (viz str. 7 Organizačního řádu). 

V dotazníku byla také otevřená otázka, kde vidí střediska priority kromě nabídnutých kategorií. Kromě již zmíněného nástupnictví a roveringu se nejvíce respondentů shodlo na sedmi dalších oblastech: 

  1. Vzdělávání: Důraz na vzdělávání vedoucích, rádců a členů, včetně specifického vzdělávání pro rovery.
  2. Motivace vedoucích a dobrovolníků: Potřeba motivace pro vedoucí a dobrovolníky, včetně účasti na kurzech a školeních.
  3. Zajištění financí a hospodaření: Výzvy spojené s financováním a hospodařením středisek, zahrnující shánění financí a správu kluboven.
  4. Duševní zdraví členů: Zmínky o důležitosti duševního zdraví členů a vytváření bezpečného prostředí.
  5. Zapojení rodičů a komunitní spolupráce: Důraz na větší zapojení rodičů a spolupráci mezi oddíly a středisky.
  6. Kvalita výchovy v oddílech: Zmínky o potřebě zlepšení kvality výchovy v oddílech, včetně psychické a sexuální bezpečnosti.
  7. Zapojení dospělých nováčků a restrukturalizace: Potřeba zapojení nových dospělých vedoucích a přizpůsobení systémů a procesů v rámci středisek.

Doporučení pro střediska 

Kumulace mnoha rolí v jedné funkci (vedoucího střediska, vedoucího oddílu) může znesnadňovat nástupnictví. Mladší lidé často nechtějí funkce přebírat, pokud jsou to příliš velké balíky odpovědností a rolí. Fungující předávání rolí ve středisku současně označila většina respondentů za prioritní téma pro rozvoj svého střediska. Mnohde by mohlo pomoci rozdělení agend mezi více lidí, přenesení části zodpovědnosti vedoucího střediska na zpravodaje nebo jiné členy střediskové rady. Jen 46% respondentů uvedlo, že se u nich na středisku domlouvají s dospělými členy na obsahu a rozsahu jejich zapojení. Dospělých v organizaci stále přibývá, jejich zapojení do střediskové činnosti může pomoci cyklus dobrovolníka a metodika k začleňování dospělých nováčků Dospělí vítáni

Podpora výchovy patří mezi klíčové úkoly střediska. Přestože základní výchovnou jednotkou je oddíl, nemělo by středisko zůstávat pouze servisním zázemím, ale také podpůrným prostředím, ve kterém si mohou vedoucí oddílů vyměňovat zkušenosti s vedením oddílů, vzájemně se inspirovat, a kde jim zkušenější předchůdci mohou poskytnout cenné rady a pomoc. K tomu všemu je třeba vytvořit ve středisku prostor a odpovídající kapacitu, ať už zacílením části střediskových rad (např. pravidelná výchovná okénka), nebo jmenováním výchovných zpravodajů, kteří budou výchovná témata otevírat na samostatných platformách. Středisko by mělo například zaručit, že oddíly pravidelně reflektují své silné i slabé stránky (nástroje sebehodnocení), při plánování činnosti formulují výchovné cíle, umožňují hladký přechod členů mezi výchovnými kategoriemi, či systematicky připravují další vedoucí. 

Zkontrolujte si registraci funkcí ve skautISu

Je zajímavé, že pouze 21% středisek odpovědělo, že má zpravodaje pro výchovu či vzdělávání. Podle údajů ve skautIS má totiž tyto funkce obsazeno dvakrát tolik středisek, která vyplnila dotazník (42%). Tento rozdíl může být způsoben mnoha důvody (např. výchovný zpravodaj je nečinný; nebo funguje dobře, ale ostatní činovníci nevědí, že má právě tuto funkci; ve skautISu nejsou aktuální údaje; respondenti neznají dobře své středisko; atp.). Ať už jsou konkrétní důvody jakékoliv, Sondy nám naznačily, že existují významné rozdíly mezi údaji ve skautIS a realitou. Zpravodaje pro výchovu či vzdělávání ve skautIS registruje 186 ze 485 středisek (38%) a jedná se především o větší střediska. Zpravodajové pro personalistiku zatím působí pouze v několika málo střediscích. 

Využijte stávající podporu 

Kromě článků ve skautských časopisech (zejm. Skauting a Skautský svět) nabízíme i další podporu. Výchovným otázkám se pravidelně věnuje výchovná poradna (vždy první středu v měsíci od 20:00), práci s týmem se věnují perso poradny. Můžete využít také emailovou poradnu na adrese poradna@skaut.cz. Dále lze odebírat e-mailové Novinky ve skautské výchově, přidat se do skupiny Výchovní zpravodajové na Facebooku, účastnit se programů na vzdělávacích akcích či přímo Setkání výchovných zpravodajů. Vše je přehledně shrnuto na Skautské křižovatce, stejně jako podpora pro role pečující o dobrovolníky a dospělé. 

Někdy nejvíce pomůže sdílení a vzájemná inspirace s lidmi v blízkém okolí. Uspořádejte regionální setkání a otevřete otázky nástupnictví a podpory výchovy s vedoucími z okolních středisek. Při sestavování programu můžete také využít aktualizovanou nabídku Vzdělávání na klíč a objednat si lektora přímo k tématu, které je pro vás nejdůležitější. Regionální setkání je dobře investovaným časem a energií

Na otevřenou otázku, jakou další podporu by respondenti nejvíce potřebovali, se sešlo 150 odpovědí. V mnoha případech respondenti žádali podporu, která už se někde nabízí. Připravujeme proto individuální odpovědi na často kladené otázky. 

Přijeďte na HelpDesk 

Osobní setkání může často přinést mnohem více, než mnoho přečtených stránek. Přijeďte proto na HelpDesk 4. - 6. 4. 2025 do Polné na Vysočině. V nabídce budou programy na témata, která jste v Sondách označili za prioritní. Děkujeme respondentům i Behaviu, Sondy jsou pro nás cennou směrovkou pro připravu další podpory pro vedoucí středisek i oddílů. 

Na základě výsledků Sond do skautského světa – Podpora výchovy a personalistiky na středisku sestavili Jaroslav Petřík - Australan, Petra Bašová - Fidla a Kateřina Slavíková - Kačka s pomocí Pavla Konečného - Fleka a Chat GPT. Můžete nás kontaktovat na lide@skaut.czpodporavychovy@skaut.cz.