Náčelnictvo se zabývalo výstupy mimořádnéno XVI. valného sněmu. Přečtěte si, jak s nimi bude dál pracovat

Náčelnictvo se na svém zářijovém zasedání projednalo mj. výstupy mimořádného XVI. valného sněmu, který proběhl v červnu v Praze. Postupně projednalo jak schválená usnesení a úkoly, které z nich pro NJ a VRJ plynou, tak i návrhy usnesení, která Valný sněm nestihl projednat, a rozhodlo, zda a jak se jimi bude dále zabývat.

Máte-li ke zprávě a k informacím v ní uvedeným jakékoli dotazy, je možné je zaslat na e-mail nacelnictvo@skaut.cz a rádi je zodpovíme.

Vendula Bušková - Véňa, náčelní

Ondřej Vokál - Vokin, náčelník

Usnesení schválená mimořádným XVI. valným sněmem

Usnesení XVI. VSJ/​05 

Valný sněm se seznámil s návrhem nového znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu žabiček, světlušek a vlčat a doporučuje Náčelnictvu, aby tento návrh schválilo a zajistilo podporu jeho zavádění v organizaci.

Náčelnictvo na svém jednání v září 2022 schválilo finální znění idey vlčat, světlušek a žabiček a uložilo Výkonné radě, aby zajistila její zavedení do organizace. Práce na zavádění nové idey  bude v gesci zpravodajky pro program ve spolupráci s odborem vlčat, světlušek a žabiček.

Usnesení XVI. VSJ/​06 

XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy Junáka – českého skauta schválené XIV. valným sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto: 

  1. v článku (38) Stanov 2014 se písmeno c) vypouští a dosavadní písmena d) a e) se nadále označují za písmena c) a d);
  2. za článek (46) Stanov 2014 se vkládá nový článek (46a), který zní „Junák i jeho organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich řízení. Podrobnosti stanoví vnitřní právo.“; 
  3. v článku (179) Stanov 2014 se text „14. června 2014“ nahrazuje textem „1. září 2022.“;

a to s účinností od 1. září 2022.

Nové znění stanov bylo zveřejněno na Křižovatce a vloženo do spolkového rejstříku.

Na základě změny Stanov ve věci revizních komisí schválené mimořádným Valným sněmem přestaly být od 1. září 2022 revizní komise středisek kontrolními komisemi ve smyslu Občanského zákoníku a tedy se na ně přestal vztahovat zákonný požadavek na nejméně tři členy. Právě snížení náročnosti pro střediska bylo jednou z myšlenek původního návrhu krajů. V návaznosti na to Náčelnictvo na svém zářijovém jednání propsalo tuto změnu také do Organizačního řádu. Náčelnictvo a Výkonná rada zároveň připravují další kroky, které jednotkám pomohou při zajištění revizní činnosti. Aktuálně probíhá průzkum současného fungování revizní sítě mj. právě ve vztahu k rozhodování o jejich realizaci. Vedle úpravy Revizního řádu a zjednodušení revizní činnosti (odformalizování některých postupů či větší využití skautISu) zvažujeme posílení nabídky vzdělávání (např. kurz pro začínající revizory), posílení metodické podpory (vytvoření nových vzorových dokumentů a pomocných check-listů), komunikaci tématu směřující jednak k posunu  vnímání revize z “nuceného zla” na “dobrého služebníka”, ale i  posunu vnímání toho, co je při revizi skutečně důležité. Již nyní je otevřená možnost sdílení revizních komisí více organizačními jednotkami (např. okresní revizní komise může zajišťovat revizní činnost podřízených středisek). Další zvažovanou možností (na niž se pohledy NJ a VRJ liší) je zavedení institutu tzv. interních revizorů, tj. osob, které by získaly potvrzení od ústředí, že jsou odborníky a že mohou samostatně vykonávat kontrolu v libovolné jednotce, se kterou by se domluvily (dobrovolnicky či placeně). 

Usnesení XVI. VSJ/​07

XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy Junáka – českého skauta schválené XIV. valným sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto:

  1. v článku (9) Stanov 2014 se slovo “sedmi” mění na “osmi”;
  2. na konec článku se přidává další textová odrážka ve znění: 

“Zapojení do společnosti – naplňování skautského poslání se neobejde bez spolupráce se společenstvími na všech úrovních, od místních po celosvětové, v rámci skautského hnutí i mimo něj. Skauti a skautky v rámci služby nejčastěji působí v místní komunitě a přispívají při tom k řešení lokálních i globálních výzev. Zkoumají potřeby, na které svou činností chtějí reagovat, a službu provádí v partnerské spolupráci s ostatními aktéry. Tato zkušenost a její reflexe rozvíjí dovednosti a postoje potřebné k přijímání aktivní a odpovědné role ve společnosti. Zapojením do společnosti skauting přispívá k utváření lepšího světa jak skrze činnost samotnou, tak i jejím využitím pro výchovné účely.”; 

a to s účinností od 1. září 2022.

Nové znění stanov bylo zveřejněno na Křižovatce a vloženo do spolkového rejstříku. Výkonná rada i nadále (činila tak již před mVSJ) podporuje zavedení a práci s 8. prvkem SVM - Zapojení do společnosti v oddílové činnosti. 

Usnesení XVI. VSJ/​08 

Valný sněm podporuje dosavadní práci na Kodexu jednání dospělých a ukládá Náčelnictvu zajistit jeho ukotvení v organizaci v souladu s úsilím WOSMu v oblasti bezpečí dětí.

Výkonná rada ve spolupráci s pracovní skupinou pro ochranu a bezpečí dětí v návaznosti na usnesení mVSJ pokračuje ve své práci a na prosincové jednání Náčelnictva předloží teze zakotvení Kodexu v organizaci. 

Usnesení XVI. VSJ/​09 

Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby podporovalo maximální zapojení mladších členů oddílů do činností týkajících se provozu tábora (stavba, vaření atd.) a provozu dalších skautských akcí.

Jak Náčelnictvo, tak Výkonná rada se s usnesením ztotožňují.  V oblasti výchovy se zapojení kluků a holek snažíme podporovat  skrze výchovné nástroje např. v rámci revidované skautské stezky, kde jsou zařazeny úkoly z běžného táborového života, upravena byla také kritéria pro hodnocení kvality oddílu. Téma chceme dále podporovat v rámci posílení družinového systému, v revizi stezek pro vlčata a světlušky a dalšími cestami. Počítáme s tím, že s tématem budeme pracovat také v rámci komunikace (sdílení dobré praxe atp.) a v obsahu časopisů. Jako zásadní však vnímáme to, zda a jak budou se zapojením kluků a holek do běžné táborové činnosti pracovat přímo jednotlivé oddíly.

Usnesení neprojednaná mimořádným XVI. valným sněmem

Tato usnesení Valný sněm z časových důvodů nestihl projednat. Dle Stanov je povinností Náčelnictva, aby je projednalo a rozhodlo, zda a jak se jimi bude dále zabývat.  

KLIMATICKÁ ZMĚNA: Sněm Kraje Praha vyzývá Valný sněm Junáka, aby uložil Náčelnictvu Junáka, aby hledalo přijatelnou míru shody napříč jednotkami organizace o postoji hnutí ke klimatické změně a dalším environmentálním výzvám, například poklesu biodiverzity, a podporovalo diskuzi a přípravu metodických materiálů k tématu environmentální šetrnosti a ochrany klimatu ve skautském programu, výchově dětí i vzdělávání dospělých.

V návaznosti na již proběhlé či běžící aktivity, jejichž výstupy jsou k dispozici na Skautské křižovatce, se Náčelnictvo a Výkonná rada tématem dále zabývají. Náčelnictvo na zářijovém jednání projednalo vyhodnocení plánu činnosti v oblasti změny klimatu pro skautský rok 2021/​2022 a schválilo plán na další období, který zahrnuje i metodickou podporu OJ. Aktuálně již pracujeme na přípravě dalšího semináře Tváří v tvář klimatické změně určené tentokrát právě pro vedoucí oddílu bez většího vhledu do problematiky. Pro zintenzivnění práce na tématu došlo také k personálnímu posílení oblasti. Téma klimatické oblasti je jistě jedním z možných témat vznikající Strategie 2030, ale i v případě, že by se tak nestalo, se mu budeme i nadále výrazně věnovat. 

DVOURYCHLOSTNÍ SKAUTING: Krajský sněm opakovaně žádá Valný sněm Junáka, aby zaúkoloval Náčelnictvo Junáka zabývat se palčivým problémem nedostatku vedoucích v neuniverzitních obcích a přijalo za své vytvoření metodického či jiného návodu, jak s tímto zásadním problémem pracovat v dlouhodobém horizontu.

V rámci Náčelnictva se věcí zabýváme, výstupem bude drobný metodický materiál, který nabídne ověřenou praxi, možnosti a tipy na řešení či zlepšení situace pro OJ, jichž se problém dotýká. Problematika dvourychlostního skautingu zároveň zapadá do tématu růstu, které jako jeden z podkladů pro přípravu Strategie 2030 mapuje Pracovní skupina Náčelnictva pro růst. 

SVĚTOVÉ JAMBOREE: Náčelnictvo předkládá delegátům Valného sněmu následující usnesení: Valný sněm nesouhlasí se záměrem pořádat v České republice Světové skautské jamboree.

Náčelnictvo a Výkonná rada nesouhlasí s pořádáním Světového skautského jamboree v České republice. Pořádání jamboree není v souladu s žádnými dlouhodobými cíli organizace, nejsou žádné objektivní důvody pro realizaci takto náročné akce. Náčelnictvo vnímá případné přípravy a realizaci světového jamboree jako aktivity ohrožující rozvoj Junáka - českého skauta. Zároveň jsme přesvědčeni, že  změní-li se podmínky, má příp. pořádání Světového skautského jamboree podpořit/​schválit některý budoucí Valný sněm.

ZMĚNA OŘJ: Valný sněm ukládá Náčelnictvu navrátit v Organizačním řádu a souvisejících dokumentech funkcím „vedoucí oddílu“ a „vedoucí střediska“ jejich původní názvy, tj. „vůdce oddílu“ a „vůdce střediska“. Tato změna se týká také souvisejících funkcí (zástupce vedoucího oddílu, zástupce vedoucího střediska, vedoucí OJ) ve stejném duchu.

Náčelnictvo je přesvědčeno, že v minulosti provedená změna ve vnitřním právu, na jejímž základě primárně a jednotně napříč předpisy používáme pojem "vedoucí", je v pořádku. Změna Organizačního řádu (a případně další nižších předpisů) v duchu navrhovaného by navíc vedla ke zmatku v pojmech ve vztahu ke Stanovám, které záměrně používají souhrnně pojem "vedoucí". Zároveň však zakotvení pojmu “vedoucí” ve vnitřním právu nijak nezakazuje případné používání libovolného zvykového pojmu v neformální komunikaci.

KAPACITY VZDĚLÁVÁNÍ: Krajský sněm navrhuje Valnému sněmu přijmout následující usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě zabývat se otázkou nedostatečné kapacity vzdělávacích akcí a podpořit vznik nových kurzů.   

Práce na navyšování kapacity vzdělávacích akcí probíhají již od konce roku 2020, díky provedeným krokům se podařilo kapacitu zvláště čekatelského vzdělávání poměrně výrazně navýšit. Datová analýza ukazuje, že v roce 2021 prošlo čekatelskými kurzy o 300 absolventů více než o rok dříve, ale cca 450 zájemců o vzdělávání se na kurz opět nedostalo. Zároveň si myslíme, že se již blížíme stropu možného počtu akcí a situace se tak zřejmě v dohledné době nezlepší. Proto vedle podpory vzniku nových kurzů a drobných systémových změn (např. podpora větší dostupnosti OČK, snížení požadavku na zkušební komise ČZ, zrušení rozdílové zkoušky) nebo přípravy Čekatelské akademie, která proběhne na jaře 2023, začínáme pracovat na koncepci změny/​doplnění stávajícího systému o další možnosti, jak kvalifikaci získat. Aktuálně probíhají konzultační setkání s přizvanými vzdělavateli a odborníky, s vedením instruktorských škol (tzv. Tkaní), s pracovní skupinou Náčelnictva pro vzdělávání. Základní směry koncepce bude připomínkovat a rozpracovávat listopadová Ústřední lesní škola. Předpokládáme, že koncepční práce na systému vzdělávání pro budoucnost bude pokračovat během roku 2023.

KROJ: Sněm Zlínského kraje navrhuje Valnému sněmu Junáka schválit následující usnesení: „Valný sněm Junáka pověřuje Náčelnictvo, aby zajistilo výrobu alternativních střihů skautských krojů, např. verzi Regular Fit či Slim Fit.   

Na základě zadání Výkonné rady JUNshop připravil “prototyp” košile Slim Fit, kterou již nabízí v běžném prodeji a postupně dolaďuje.

KROJ: Sněm schválil navržené usnesení sněmu okresu Ústí nad Orlicí v tomto znění: Sněm VOJ Ústí nad Orlicí považuje za důležité, aby byla nastavena jednotnost vzhledu celého kroje (nejen košile a šátku) pro jednotlivé výchovné kategorie, případně skupiny výchovných kategorií, s rozdělením na suchozemské a vodní skauty, napříč celou organizací a žádá náčelnictvo Junáka přijmout v této věci jednoznačnou změnu krojového řádu, která by při vyjmenovaných příležitostech definovala konkrétní ústroj.

Náčelnictvo a Výkonná rada s návrhem nesouhlasí, zdůvodnění bylo součástí materiálů pro delegáty mVSJ. Náčelnictvo se rozhodlo tématu v duchu návrhu usnesení dále nevěnovat. 

Usnesení neschválená mimořádným XVI. valným sněmem

Tato usnesení mVSJ projednal, pouze k nim nepřijal (neschválil) navržené usnesení. 

DÉLKA TÁBORŮ: Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby usilovalo o zvýšení povědomí o výhodách a přínosech letních táborů s délkou trvání alespoň tři týdny u oddílů skautů a skautek a aby podporovalo jejich pořádání s cílem zvýšit celkový počet takových táborů v organizaci. 

S návrhem usnesení ze ztotožňovalo jak Náčelnictvo, tak Výkonná rada.  Podporu delším táborům budeme i nadále dávat v metodických materiálech popř. článcích, které budeme připravovat např. v rámci podpory družinového systému. Zároveň si uvědomujeme, že délka táborů úzce souvisí s nedostatkem činovníků a společenskou situací, kdy čas dětí i dospělých je stále cennější. Věříme, že ke zlepšení situace může pomoci i týden placeného pracovního volna na tábory pro zaměstnance v pracovním poměru, který se v roce 2020 podařilo prosadit do novely zákoníku práce. Jako zásadní však vnímáme to, aby důraz na význam delších táborů kladly také oddíly a střediska.

ALKOHOL: Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zvýšilo povědomí dospělých o tom, že je žádoucí, aby se na akcích pořádaných Junákem a jeho OJ, kterých se účastní členové mladší 18 let, nemají oni ani nikdo jiný konzumovat alkohol.

S návrhem usnesení ze ztotožňovalo jak Náčelnictvo, tak Výkonná rada a i nadále považují za potřebné se tématem zabývat. Téma je v gesci zpravodajky pro dospělé a personalistiku a PS pro ochranu a bezpečí dětí. Na Skautské křižovatce je v rámci sekce Bezpečný skauting věnovaná část právě problematice alkoholu na skautských akcích (právní minimum, dopady alkoholu na zdraví s odkazy na zdroje a další informace k tématu). Předpokládáme, že problematika alkoholu na skautských akcích bude jedním z témat VSJ 2024 navržených Výkonnou radou.