Co přináší schválená změna Stanov pro revizní komise?

Mimořádný Valný sněm Junáka - českého skauta odhlasoval změnu Stanov v oblasti revizních komisí. Od 1. září 2022 nebudou muset jednotky nechávat zapisovat své revizní komise do spolkového rejstříku. Na rozsahu práv a povinností revizní komise, které vychází z Revizního řádu, se ale nic nemění.

Revizní komise (dále RK) vykonávají vnitřní kontrolu v našich organizačních jednotkách, dle Revizního řádu. I když tito činovníci nepracují přímo s dětmi, jejich činnost je důležitá pro hladký a bezvadný provoz jednotky. Ve Stanovách bude funkce RK zakotven v novém článku 46a.

Dopad změn Stanov do středisek, VOJ

Platnost změn

Úbytek administrativy pro jednotky

 • S účinností od 1. září 2022 naše RK již nebudou kontrolními komisemi (dle Občanského zákoníku).
 • Jednotkám odpadne povinnost ověřovat osoby RK na CzechPOINTech a následné zapisování členů RK do spolkového rejstříku.
 • Výmaz současných členů RK ze spolkového rejstříku proběhne spolu se zapisováním jiných změn po dalším sněmu jednotek.

Podzimní sněmy 2022 - volba RK

 • Volbu členů RK upravuje Organizační řád (čl. 4.5. bod 172).
 • EDITOVÁNO: od 1. 10. 2022 umožněno pro střediska mít 2 členy, počet u RK VOJ se nemění (3 osoby).

Práva a povinnosti RK

 • Nový článek 46a) nijak nemění práva a povinnosti RK, či možný rozsah jejich kontrol. Ten je definovaný mj. v Revizním řádu.
 • Vnitřní kontrolu vnímáme pro bezvadný chod jednotek jako důležitou.
 • Nové znění Stanov umožňuje otevřít možnosti, jak tato vnitřní kontrola bude nastavena. Možnosti se nyní diskutují.

Pozice ÚRKJ

 • Pozice Ústřední revizní komise Junáka - českého skauta zůstává nezměněna; hlava 12 Stanov nebyla měněna.
 • Tedy, ÚRKJ i nadále bude kontrolní komisí dle Občanského zákoníku, bude 7 členná a volená na Valném sněmu.

Na co se ptali delegáti sněmu v diskusích:

Budou i nadále členové RK, i když nebudou kontrolní komise, delegáty svých sněmů?

Ano. Funkce v revizní komisi i nadále zůstává funkcí činovnickou. Delegáty sněmu střediska jsou všichni činovníci, kteří jsou členy střediska (OŘ 4.2. - 118), obdobně pak u sněmů VOJ.

Proč máme do Stanov netradičně vložený článek s písmem (46a) ?

Každý článek Stanov přináší samostatnou myšlenku. Nechtěli jsme tedy takto důležitou myšlenku přidávat k již existujícím, tedy například jako další větu článku 46.

Pokud bychom nevkládali článek 46a) ale 47, muselo by dojít k posunu všech následujících článků Stanov. Což vzhledem v odkazování na konkrétní články Stanov v navazujících vnitřních předpisech či metodikách by nebylo praktické (muselo by dojít k aktualizaci všech materiálů).

Tento způsob číslování, vkládání nových článků, je v legislativě ČR obvyklý.

Sněm bude naše středisko mít až v roce 2023, ale nyní potřebujeme doplnit RK. Jak na to?

Mezi sněmy má jednotka možnost chybějící členy v RK kooptovat (OŘ 4.5 - 175). V takovém případě nový člen již nebude zapisován do spolkového rejstříku; v této souvislosti také dojde k výmazu členů RK dříve, nebude se čekat až na sněm jednotky.

Jaká se chystá podpora pro RK?

Co existuje již nyní, vyhodnocení ST Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků :

S čím se počítá i do budoucna a co dalšího se chystá:

 • pokračování v tvorbě metodických článků a materiálů pro RK (a hospodáře), vč. e-mailových občasníků - Hospodářské a Revizní střípky
 • semináře a workshopy na hospodářské témata, a také speciální semináře pro RK; OJ mohou využít i nabídky Vzdělávání na klíč
 • společné setkání hospodářů a členů RK - 12. listopadu 2022 v Brně

Nevíš si jako člen RK rady, zkus oslovit zkušenějšího revizora ve svém okolí, kontakt najdeš ve skautISu, nebo napiš na revize@skaut.cz

Jana Godarová (Ellie)
koordinátorka agendy revizních komisí

Úplné znění upravených článků Stanov

Vysvětlivka k uvedenému textu: vyškrtávané částinově přidané části

Stanovy

(38) Organizační jednotky jsou spravovány svými orgány. Jsou to:

 1. Sněm, který je nejvyšším orgánem organizační jednotky; sněm může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky.
 2. Rada, která je vrcholným řídícím orgánem organizační jednotky v době mezi sněmy a může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky nebo usnesením sněmu organizační jednotky. Rada svým usnesením také stanoví v mezích stanovených vnitřním právem výši a splatnost členských příspěvků pro členy organizační jednotky.
 3. Revizní komise, která je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku.
 4. Vedoucí střediska (případně kapitán přístavu) či předseda rady vyšší organizační jednotky (dále jen vedoucí organizační jednotky) a jeho zástupce. Vedoucí organizační jednotky je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. Zastupuje jej v plném rozsahu zástupce vedoucího organizační jednotky.
 5. Další orgány, které stanoví řád.

Nestanoví-li řád jinak, jsou orgány organizační jednotky voleny jejím sněmem. Způsob ustavení, působnost a pravomoc orgánů organizačních jednotek dále stanoví vnitřní právo.

Stanovy

(46) Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady.

(nový 46a) Junák i jeho organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich řízení. Podrobnosti stanoví vnitřní právo.

Stanovy

(179) Tyto Stanovy vstupují v účinnost dnem 14. června 2014 1. září 2022.

Kam dál?

Začínám s funkcí v revizní komisi
Všechny usnesení mimořádného Valného sněmu 2022