Zprávy Výkonné rady za červenec - září 2021

Toto vydání pokrývá období červenec až září 2021. Zpráv Výkonné rady informují o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy. 

Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José

V souvislosti s mimořádnou situací na trhu a extrémním růstem ceny elektrické energie intenzivně řešíme budoucnost projektu Skautská energie. V září došlo k pozastavení příjmu nových odběrných míst.  

V rámci fundraisingových aktivit ústředí se nám v letošním roce podařilo zatím získat 450 tis Kč. Děkujeme Nadaci Moudré pomoci a Nadačnímu fondu Zeměkvět. 

Dále se podařilo se vyjednat mimořádnou podporu společnosti ČEPS v hodnotě 300 tis Kč pro OJ okresu Hodonín postižené tornádem na vybavení a drobný stavební materiál.

V rámci rozvoje individuálního fundraisingu pracujeme na přípravě dárcovské kampaně RŮST, v rámci níž oslovíme bývalé členky a členy Junáka - českého skauta  a nabídneme jim možnost zapojení.

Místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi

Pokračovala práce na tvorbě skautských koronavirových pravidel, pro běžnou činnost, tábory, vzdělávací akce a následně opět běžnou činnost. V (květnu a) červnu obsahovala navíc nemálo veřejné komunikace prostřednictvím médií. 

TDC zajistilo ve spolupráci se společností kloktej.to možnost PCR testování před odjezdem na tábory pro skautská střediska, ale i další organizace pracující s dětmi mládeží. 

Komunikací a koordinací jsme podpořili skautskou pomoc po tornádu, která se rozběhla okamžitě po katastrofě v Hodoníně a okolí, a to ve spolupráci s místními středisky, okresy Hodonín a Břeclav, Jihomoravským krajem TGM a Skautskou nadací. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojil do pomoci postiženým obcím.

Podpořili jsme nábory nováčků ve startujícím novém skautském roce komunikací i tvorbou a prodejem nových náborových materiálů. 

Místostarostka a zpravodajka pro program / ses. Barbora Tichavová – Rozárka

Podařilo se dokončit celkem 9 sešitů 1. - 3. stupně revidovaných stezek pro vlčata, světlušky a žabičky, uzavírá se práce na Nováčkovi. Vydání je nicméně plánováno až cca za rok.

Je vypsáno výběrové řízení na pořadatele Elixíru 2022, možná to je výzva právě pro vaše středisko. 

Úspěšně proběhla časopisová Hra družin k podpoře družinového systému. 12 nejúspěšnějších družin si počátkem října užilo společný víkend v Praze se spoustou vzájemné inspirace a pestrého programu.

Po sérii online workshopů k družinovému systému jsme přešli k prezenčnímu formátu.  O workshopy je zájem, několik workshopů se podařilo uspořádat i během léta, postupně se plní i podzimní termíny. Více informací najdete a zajistit si workshop pro vaše středisko můžete na ds.skaut.cz

Vyšla PUSA - příručka udržitelných skautských akcí, která nabízí inspiraci a příklady dobré praxe jak pro přípravné týmy nejen velkých akcí, tak pro každodenní skautskou oddílovou činnost.

S listopadovým číslem časopisu Skaut-Junák dostanou skauti a skautky dětskou beletrii ze skautského prostředí o tom, jak se u nás žilo za dob komunismu, která vznikla na základě spolupráce Člověka v tísni a organizací Dekomunizace.cz. Knihu s časopisem dostanou také vedoucí této výchovné kategorie spolu s odkazem na metodiku zpracovanou organizací Člověk v tísni.

Zpravodajka pro ústředí / Markéta Olišarová - Jóňa

Proběhla administrace daru od společnosti ČEPS ve výši 1 milion Kč, určeného primárně na vybavení pro činnost OJ. Po vyhlášení výzvy jsme obdrželi požadavky ve výši 4,8 mil Kč, komise přidělila 21 jednotkám 887 tis Kč, 55 tis Kč skladu velkých akcí pod ústředím a 58 tis Kč na koordinaci programové agendy KÚJ.

V letních měsících jsme se středisky řešili větší množství pojistných událostí. Výkonná rada se této problematice věnovala na svém zářijovém jednání a bude zvažovat možná opatření, která by mohla do budoucna snížit počet problematických pojistných událostí.

Na základě podaného projektu a jeho obhajoby získal Junák - český skaut na léta 2022 - 2023 opět titul “Uznaná organizace MŠMT pro práci s dětmi a mládeží”, který mj. přináší větší jistotu zachování finanční podpory ze strany státu v dalších dvou letech.

Vydali jsme Pravidla k žádostem o dotace na rok 2022

Na pozici asistentky KÚJ nastoupí v polovině října sestra Barbora Bartošová, na pozici koordinátorky personalistických projektů vystřídala Josefa Boubína sestra Petra Bašová - Fidla.  

Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki

Proběhl online čekatelský kurz Ponetu pořádaný ústředím. Plánujeme jeho zopakování pro účastníky starší 18 let.

Ve spolupráci se zkušební komisí z Jablonce nad Nisou proběhly v červnu víkendové vůdcovské zkoušky pořádané pod ústředím, kterých se zúčastnily téměř dvě desítky bratrů a sester. Další zkušební víkend proběhne v druhé polovině října 2021.

Probíhá revize čekatelské zkoušky, průběžné výstupy budou představeny na letošní ÚLŠ a následně budou k dispozici pro široké připomínkování ze strany vzdělavatelů.

26. - 28. 11. proběhne na Kaprálově mlýně Ústřední lesní škola, celostátní setkání skautských vzdělavatelů a všech, kdo se o skautské vzdělávání zajímají. Hlavními tématy budou probíhající revize čekatelské zkoušky, kapacity vzdělávání a vzdělávání v době (po)covidové. Přihlásit se a najít více informací můžete na webu akce.

Členové Odboru pro vzdělávání navštívili během léta řadu lesních kurzů a škol. V omezené míře návštěvy pokračují také na víkendových kurzech během skautského roku. 

V rámci naplňování strategické priority Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků proběhl online cyklus seminářů pro revizory (3 na sebe navazující setkání) a online seminář zaměřený na čtení výkazů.

Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry 

Před prázdninami byla spuštěna v pilotním provozu nová Křižovatka - spuštěna před letními prázdninami v pilotním provozu, dále do ní doplňujeme  další obsahy a reagujeme na zpětnou vazbu. Přes léto pokračovaly práce na novém Zpravodajství, které bylo spuštěno začátkem října.

Počet objektů v nové databázi skautských základen stále roste. Správce základen podporujeme v aktualizaci údajů a doplňování informací, stejně využití databáze v rámci přípravy oddílových a střediskových akcí. Pokud vaše základna v databázi chybí, neváhejte a nabídněte ji nabídnout ostatním.

Během léta probíhaly přípravy a diskuze nad variantami formátu mimořádného Valného sněmu. Materiál připravený Výkonnou radou projednalo Náčelnictvo na svém zářijovém jednání a vyjádřilo souhlas s konáním jednodenního mimořádného VSJ v květnu či červnu 2022. Aktuálně stále hledáme pořadatele, zvažte, zda by jím nemohlo být právě vaše střediško či tým. 

Vylepšili jsme metodiku k zakládání nových oddílů v rámci jejího přesunu na novou Křižovatku. Koncem srpna jsme publikovali Zprávu k registraci 2021. V návaznosti na vydání zprávy jsme aktualizovali otevřená data (opendata.skaut.cz) a počítáme se zveřejňováním  dalších přehledů.

Koncem srpna jsme publikovali Zprávu k registraci 2021. V návaznosti na vydání zprávy jsme aktualizovali otevřená data (opendata.skaut.cz) a počítáme se zveřejňováním  dalších přehledů.

Během léta jsme vydali dvě nové verze skautISu (podrobně viz ver. 13.7 a ver. 13.8). Nabízejí např. vylepšení pro vzdělávací akce (lepší práci s dekrety u osob i na akci, hromadná práce s přihláškami), dále byla kompletně odebrána stará STS a nahrazena novou s informacemi, jak přihlašovat nová čísla do STS u Vodafone.

Zpravodajka pro dospělé / ses. Jana Jirasová - Prcek

V červnu proběhly skautské Sondy na téma Dospělých nováčků. článku na Zpravodajství shrnujeme, jaká zjištění přinesly. 

V září  proběhlo na Kaprálově mlýně celostátní Setkání výchovných zpravodajů 2021. Na 60 účastnic a účastníků si vybíralo z nabídky 25 různých programů zaměřených na podporu výchovy a vzdělávání činovníků, sdílelo své zkušenosti a navzájem se inspirovalo. Děkujeme přípravnému týmu za skvěle připravenou akci a těšíme se za dva roky!

V sobotu 25. 9. se v prostorách pražského Emauzského kláštera uskutečnilo setkání VRJ s ústředními dobrovolníky Ústřice 2021, kterého se zúčastnily dvě desítky zástupců odborů a dalších pracovních skupin navázaných na ústředí.

Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer

Výkonná rada schválila Radomíra Švihela - Radara vedoucímu kontingentu na Světové skautské jamboree 2023 v Jižní Koreji.

Z důvodu nejisté situace související s pandemií koronaviru byl zrušen Světový roverský moot 2022. Účastníkům přihlášeným do českého kontingentu byly vráceny  zaplacené příspěvky v plné výši.

Výkonná rada prodloužila do konce října výběrové řízení na vedoucího přípravného týmu akce Obrok 2023.  

V srpnu proběhla online Světová skautská konference WOSM. Konference schválila nový dodatek do Stanov WOSM, který zakotvuje Safe from Harm (u nás překládáno jako Bezpečnost a ochrana dětí) jako základní požadavek členství ve WOSM. S tím souvisí také rozhodnutí o silnější podpoře a dodržování bezpečí a ochrany dětí, mladých lidí i dospělých v organizacích. Konference dále odsouhlasila vytvoření strategie k dopadu klimatické změny a pokračující podporu zapojování mladých lidí do rozhodování ve skautingu. Více o průběhu a výstupech světové konference se je možné dočíst v článku na Zpravodajství.

Koncem července se konala online Světová konference WAGGGS. Vedle volby nových členek světového výboru schválila konference vizi WAGGGS na následujících 12 let pod názvem Kompas 2032. O průběhu jednání a dalších výstupech konference se je možné dočíst v článku na Zpravodajství.

Zpravodaj pro strategii / br. Marek Baláš - Čiča

Ve Výkonné radě a v rámci práce PS NJ pro strategii probíhá diskuze o struktuře, vnitřních procesech a harmonogramu přípravy Strategie 2023+, jejími výstupy se zabývalo Náčelnictvo na svém zářijovém jednání. 

Děkujeme za energii, kterou věnujete skautské činnosti, děkujeme za nesčetné aktivity skautské služby společnosti.

Se stiskem levice
Petr Vaněk – Permi zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti