Zprávy Výkonné rady (březen až červen 2021)

Toto vydání pokrývá období březen až červen 2021.

Milé sestry, milí bratři,

dostává se vám na displeje a monitory další číslo Zpráv Výkonné rady, které informují o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy. Děkujeme za energii, kterou věnujete skautské činnosti, děkujeme za nesčetné aktivity skautské služby společnosti i za to, jak respektujete státem i Výkonnou radou nastavená pravidla.

Se stiskem levice

Petr Vaněk – Permi místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José

27. 5. proběhlo další online Setkání krajů s VRJ a náčelníky. Obsahem setkání byly informace k obnovování prezenční činnosti a podmínkám pro konání táborů, představení priorit a činnosti nově zvoleného Náčelnictva, krátká diskuze k výsledkům letošní registrace a udělování výjimek z registrace a informace o novinkách a aktuálním dění v oblasti komunikace, programu, vzdělávání a personalistiky.

S Nadací moudré pomoci se podařilo uzavřít dvě smlouvy o zápůjčce v celkové výši 2,5 mil Kč  na financování nové klubovny pro střediska Vyškov a Říčany, další obdobná smlouvy je v jednání. Podařilo se získat dar na chod organizace ve výši 300 tis Kč, s dárcem jednáme o další možné spolupráci.

Na základě podaného projektu jsme získali grant z dárcovského programu  ČEPS, a. s. ve výši 1 mil Kč, finanční prostředky jsou určeny na vybavení základen, kluboven a tábořišť. Žádosti je možné podávat do 12. 7. 2021, více informací je v článku na Zpravodajství.

VRJ schválila materiál ke skautskému využití bývalého vojenského prostoru Ralsko, vypracovaný pracovní skupinou pod vedením br. Brzobohatého – Ještěra. Se záměrem následně vyjádřila souhlas Komise pro revitalizaci Ralska Libereckého kraje. Nyní  skupina připravuje podkladový materiál pro jednání Rady Libereckého kraje a zapojila se do připomínkování probíhající změny územního plánu Města Ralsko (jež zahrnuje i území bývalého vojenského prostoru). 

V rámci ČRDM se zapojili do sběru podnětů pro příští investiční výzvu MŠMT, zúčastnili jsme se také jednání zástupců ČRDM a ministerstva k vyhlášení výzvy Letní kempy. 

V polovině dubna proběhlo 53. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže. Delegátky a delegáti mj. diskutovali o možné šíři záběru aktivit ČRDM a její reprezentace. Valné shromáždění přijalo usnesení, jež výslovně uvádí občanské svobody, udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí mezi tématy, k nimž může ČRDM při hájení zájmů svých členů aktivně vystupovat.

Místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi

Ve spolupráci s ČRDM a skautským senátorem br. Kantorem – Bizonem jsme s Ministerstvem zdravotnictví řešili nastavení podmínek pro letní tábory. Mj. naše veřejné volání po srozumitelných a férových pravidlech pro dětskou volnočasovou oblast vedlo nejen ke změně přístupu státu, ale také k velkému zájmu médií nejen o dopad opatření na skauting, ale o skauting obecně. 

Aktuální podmínky a doporučení pro konání skautských táborů jsou k dispozici na www.skaut.cz/​koronavirus, celostátní nabídka objednání PCR testů před tábory v článku na Zpravodajství. 

Připravili a v polovině června jsme spustili novou Křižovatku a  spustili dočasnou verzi zpravodajského webu. Postupně doplňujeme další informace či odkazy a sbíráme ranou zpětnou vazbu od uživatelů.

K 20. květnu jsme uzavřeli projekt Skautské pomoci, neboť v posledních týdnech byla poptávka již jen minimální. Děkujeme všem sestrám a bratrům, kteří se jakkoliv podíleli na skautské koronavirové službě. Jako možnou formu poděkování třeba i vás na středisku je možné využít speciální krojovou nášivku, kterou nabízí  JUNSHOP. 

Připravili, vydali a rozeslali jsme Výroční zprávu Junáka – českého skauta za rok 2020. 

V dubnu začal  JUNSHOP nabízet nová základní oddílová trika s logem, která bude od srpna možné objednávat i ve variacích doplněných o označení konkrétního oddílu.

Ve spolupráci s ORJ Hodonín, ORJ Břeclav a KRJ Jihomoravského kraje podporujeme krizový štáb skautské pomoci, který zahájil svoji činnost v reakci na tornádo, které zasáhlo několik obcí na jižní Moravě. Více informací je k nalezení na www.skaut.cz/​tornado

Místostarostka a zpravodajka pro program / ses. Barbora Tichavová – Rozárka

V březnu a dubnu pokračovali jsme v podpoře skautování na dálku se zaměřením na pohyb,  koncem března byla spuštěna výzva Výpravy bez hranic

V průběhu května jsme se postupně zaměřili na podporu obnovy prezenční činnosti a na to, na co během ní nezapomínat. 

Vydali jsme překlad WOSM příručky Základní charakteristiky skautingu.

Byla zveřejněna zpráva z Roverského průzkumu, vydali jsme dokument Rovering v 15 bodech, 20. května proběhl Roverský stream a byl spuštěn Roverský rozcestník. Po dlouhé době se také rozběhla intenzivnější komunikace roveringu primárně na sociálních sítích. 

Dále probíhají workshopy k družinovému systému, nabízíme je také během léta a dále pak standardně pro následující skautský rok. Využijte možnost rozjet nebo zlepšit družinový systém ve vašem oddíle či středisku – více informací na ds.skaut.cz.

Během června probíhalo připomínkování textů vůdcovského handbooku. Kromě pracovních skupin a odborů se do něj zapojilo také několik desítek vedoucích oddílů z řad začátečníků i zkušenějších. 

V rámci probíhající revize stezek proběhlo v červnu veřejné připomínkování Nováčka vlčat, světlušek a žabiček.

Vydali jsme pět nových sportovních skautských odborek, v průběhu června pak další tři.  Všechny jsou zahrnuty do druhého ročníku družinového kalendáře, který vyšel jako příloha červnového časopisu Skauting.

Zpravodajka pro ústředí / Markéta Olišarová – Jóňa

Proběhl povinný audit hospodaření hlavního spolku a výrok auditora je “bez výhrad”. 

Výkonná rada projednala a Náčelnictvo schválilo Zprávu o hospodaření hlavního spolku za rok 2020. 

Je uzavřeno vyúčtování investičních projektů (studny). Projekt podaný v rámci výzvy Letní kempy podpořilo MŠMT dotací ve výši 2,7 mil Kč.   

V souvislosti s tábory jsme vydali souhrnný článek k pojištění.

V rámci práce na strategického tématu Hospodaření jsme vydali článek k aktualizaci Směrnice k cestovnému a v polovině června proběhl online seminář zaměřený na výkazy v podvojném účetnictví. Vyšly červnové Hospodářské střípky.

Jednala komise Fondu nemovitostí a rozdělila celkem 563 tis. Kč pro 4 žadatele, další termín podávání žádostí je 31. 10. 2021.

Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki

V únoru proběhl seminář pro většinu OČK, který zahrnoval i kurz lektorského minima. Podobný seminář plánujeme realizovat každoročně, nejbližší v únoru 2022.

VRJ projednala a Náčelnictvo schválilo závěrečnou zprávu strategického tématu Řízení kvality vzdělávacích akcí.

V březnu proběhla online schůzka se skautskými kraji k podpoře kapacit vzdělávání, kde jsme vyzvali k podněcování vzniku nových kurzů, sdílení informací za jednotlivé kraje a nabídli podporu ze strany ústředí. Tu jsme na žádost krajů doplnili o stručný přehled souvislostí, které se pojí se založením nového kurzu. 

30. 3. proběhla online porada pro nově vznikající kurzy, k dispozici je přehled podpory pro nově vznikající akce.

Náčelnictvo na svém dubnovém jednání schválilo novelu Řádu pro vzdělávání, do níž se promítlo zjednodušení pravidel pro zkušební komise ČZ a byly doplněny zbývající kompetenční profily (vedoucí OJ, hospodář a revizor). 

18. – 20. června proběhly ve spolupráci se zkušební komisí Jablonec nad Nisou několikrát odložené (kvůli pandemii) vůdcovské zkoušky pořádané ústředím, další plánujeme na podzim 2021 – informace budou zveřejněny v průběhu prázdnin.

Proběhla aktualizace směrnice k obsahu kvalifikací, kde došlo odstranění staré podoby vůdcovské zkoušky, jejíž platnost v přechodném období už vypršela. 

Pokračuje práce na revizi čekatelské zkoušky, v červnu probíhalo připomínkování návrhu ze strany PS NJ pro vzdělávání, VRJ, odboru pro vzdělávání a garantů OČK, po zapracování připomínek se na podzim otevře připomínkování všem vzdělavatelkám a vzdělavatelům.

V rámci naplňování strategického tématu Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků proběhl online seminář pro revizory, a také pilot zvláštní zkoušky střediskového pro účastníky bez vůdcovské zkoušky. Vydali jsme květnové střípky pro revizory.

Probíhá aktualizace jmenování garantů OČK pro všechny obory. Ty, kterým vyprší jmenování po obnovení systému v roce 2017 oslovujeme ohledně dalšího působení. 

Průběžně jsou jmenováni také noví garanti a agarantky OČK.  

Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry 

I přes náročný covid rok vznikají nové oddíly a pokračují ve své činnosti oddíly nedávno vzniklé. O dotační podporu nově vzniklých oddílů přišlo 35 žádostí (z toho 10 ze zcela nově vznikajících oddílů) a podpořili jsme je 360 tisíci Kč (podpora pro oddíl 8 až 20 tisíc na rok s možností žádat až 3 roky po sobě).

Vydali jsme dvě nové verze skautISu (13.5.5 a 13.6) – novinky shrnuje nápovědadalší verze 13.7 vyšla začátkem června (mimo jiné vylepšujeme např. vzdělávací akce – přidávání členů týmu e-mailovými pozvánkami, zohlednění nových pravidel pro složení komisí ČZ).  

Zapisování osob do spolkového rejstříku – po více než roce, kdy jsme  s Městským soudem v Praze řešili skutečnost, že neuznává pro zápisy pokračujících osob původní “souhlasy” a chce vždy po každé osobě znovu nový, jsme (po domluvě s okresem Praha 6) podali odvolání.  Vrchní soud v Praze nám dal za pravdu a “přikázal” Městskému soudu, aby věc řešil a zapsal. Nyní čekáme, zda rejstříkový soud začne zapisovat i na základě původních “souhlasů”, nebo bude rozhodnutí rozporovat.

Od června je účinný nový zákon o evidenci skutečných majitelů, do příslušného rejstříku se automaticky propisují údaje o našich jednotkách ze spolkového rejstříku (u všech jednotek jsou jako “skuteční majitelé” zapsaní jejich vedoucí). 

Během března a dubna proběhla migrace čísel ve Skautské telefonní síti od T-Mobile k Vodafone. Ve skautISu jsme na konci dubna otevřeli možnost přihlašovat nové osoby a čísla do nové STS, během května vstoupilo přes 500 nových osob a celkem u Vodafone máme nyní přibližně 11 tisíc čísel. Zároveň proběhla poslední fakturace STS u T-Mobile přes skautIS. Přes léto (v průběhu července, po uhrazení všech faktur) dojde ke zrušení zastaralé funkčnosti a fakturací ve skautISu a budeme mít už jen systém nové STS.

Na začátku června jsme spustili úplně novou databázi skautských základen, kluboven a tábořišť – zakladny.skaut.cz. Kromě propagace k oddílům apod. řešíme i informace pro správce základen, aby využili nové možnosti a doplnili další informace do skautISu, případně napojení na vlastní kalendáře obsazenosti apod.

Zpravodajka pro dospělé / ses. Jana Jirasová – Prcek

Během února a března proběhl online HelpDesk 2021. V rámci akce jsme uskutečnili programy zaměřené na Nástupnictví, Dospělé nováčky, na obecné personalistické otázky při vedení skautského týmu a program Stabilní tým v náročné době zaměřený na zvládání vlivu epidemické situace na činnost týmu a jak pracovat s hladkým návratem do běžné činnosti (část přednášek je k dispozici na YT). Akce přinesla i nové formáty a prvky (patroni pro střediskové týmy účastníků, setkání v rámci krajů). Děkujeme týmu pod vedením sester Kačky Slavíkové a Anežky Havránkové za úspěšné vedení dosud největší online celostátní akce v Junáku – českém skautu.

Proběhl stream na téma zkušeností se začleňováním dospělých nováčků.  Vydali jsme náborové vizuály pro oslovení dospělých nováčků. Ve spolupráci s týmem Behavia jsme zrealizovali Sondy na téma Dospělých nováčků, aktuálně zpracováváme výstupy. 

Od konce června byla spuštěna registrace přihlášených účastníků na Setkání výchovných zpravodajů 2021, které proběhne na Kaprálově mlýně 10. – 12. září. 

Informovali jsme o ukončení cyklu Hodnocení kvality za 2020/​21 a zároveň znovu připomněli vloni dokončenou hlubokou obsahovou revizi hodnocení kvality pro oddíly a také na nově zveřejněný Semafor pro tábory. 

Výkonná rada projednala a Náčelnictvo schválilo závěrečné zprávy strategických témat Podpora činovníků (včetně včleněných ST Výchova k nástupnictví a Středisková společenství) a Podpora výchovných zpravodajů.

Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer

Výkonná rada schválila zadání Obroku 2023 a do konce června bylo otevřené výběrové řízení na vedoucí/ho týmu.

Týmy Moot 2022CEJ 2022 a NSJ 2023 dál pracují na přípravě akcí/kontingentu.

Přípravný tým Středoevropského jamboree 2022 představil VRJ své úvahy nad projektem akce a VRJ schválila konání akce na pražském Výstavišti s tím, že tým splní dohodnuté podmínky (týkají se především rizik souvisejících s areálem, nájemní smlouvou apod.).

Proběhl online Intercamp s účastí oddílů i jednotlivců z ČR. S Intercamp Committee dále řešíme další ročníky pořádání, kde se vlivem různých událostí mění pořadatelské země.

Zpravodaj pro strategii / br. Marek Baláš – Čiča

Ve Výkonné radě a v rámci práce PS NJ pro strategii probíhá diskuze k vyhodnocení Strategie 2022 a přípravy navazujícího dlouhodobého plánu organizace.