Registrace 2024 se blíží. Nepřehlédněte důležité změny

Blíží se období registrace a my vám přinášíme informace o důležitých změnách, které jsou s ní spojené. Vyšla aktualizovaná Směrnice k registraci pro rok 2024 zahrnující změny, které Náčelnictvo schválilo v nastavení členského příspěvku. To má také vliv na objednávání časopisu, členské karty či STS ve skautISu. Nově pak zástupci vedoucího oddílu budou od ledna 2024 potřebovat pouze čekatelskou zkoušku.

Směrnice k registraci

Směrnice upravuje termíny, výši členského příspěvku a podrobnosti k registraci členů i jednotek pro rok 2024. Při zpracování registrace je nutné se řídit touto směrnicí a také Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu (především kapitolou 5), která popisuje základní pravidla pro registraci osob a jednotek.

Termíny odevzdání registrace (stejné jako v minulosti)

Pro zpracování a odevzdání dat registrace 2024 ve skautISu zůstávají termíny stejné jako v minulosti:

  • střediska předají registraci přímo nadřízené VOJ nejpozději 31. 1. 2024
  • ZvOJ předají registraci KÚJ nejpozději do 31. 1. 2024
  • okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2024
  • kraje předají registraci KÚJ nejpozději 28. 2. 2024

Tedy všechny jednotky, ve kterých se přímo sdružují členky a členové, musí odevzdat registraci ve skautISu nejpozději do konce ledna 2024 (střediska, přístavy i ZvOJ). Na zpracování přihlášek členů, aktualizaci a doplnění údajů o členech i jednotkách však ve skautISu můžete začít pracovat už nyní, oddílům se může také hodit možnost rozeslání výzvy rodičům k aktualizaci údajů mladších členů. Samotné odevzdání zcela dokončené registrace jednotek je však možné odevzdávat až během ledna.

Členské příspěvky pro rok 2024

Náčelnictvo stanovilo svým usnesením pro hlavní spolek jednotný členský příspěvek na rok 2024 ve výši 400,- Kč na člena. 

Jedná se o výraznou změnu v nastavení členského příspěvku pro naši organizaci. Střediska za každého řádně registrovaného člena budou na Ústředí odvádět stejnou částku bez ohledu na to, jaké služby a benefity daný člen využívá. Více informací zmiňujeme v samostatném článku.

Schválení členského příspěvku v organizačních jednotkách

Připomínáme, že rada každé organizační jednotky schvaluje svůj vlastní členský příspěvek pro členy daného střediska či VOJ a ten musí být zaznamenán v zápise. Člen pak organizační jednotce platí jeden celkový členský příspěvek daný součtem členského příspěvku střediska, nadřízených VOJ a jednotného členského příspěvku Junáka – českého skauta.

Termíny zaplacení členských příspěvků

Pro zaplacení členských příspěvků za členy jsou stanoveny stejné termíny jako v minulosti:

  • střediska zaplatí členské příspěvky přímo nadřízeným VOJ nejpozději 28. 2. 2024
  • ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 2. 2024
  • okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2024
  • kraje zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 3. 2024

Skautské časopisy

Každý člen organizace může v rámci svého členství odebírat papírový skautský časopis. Nově je nárok na papírový časopis  již obsažen automaticky v členství osoby v Junáku - českém skautu a není nutné za něj připlácet žádnou částku navíc v členském příspěvku. I nadále každý nováček, který do organizace vstoupí v průběhu roku, začne papírový časopis ihned dostávat. Ve vztahu k registraci je pak nové výchozí nastavení skautISu při odevzdání registrace jednotky takové, že pokud člen dosud papírový časopis odebíral, zůstane mu zachován, jestliže si naopak papírový časopis odhlásil, nebude mu automaticky přidán. Odběr papírového časopisu si však každý může (sám či prostřednictvím vedoucího/​admina jednotky) kdykoliv v průběhu celého roku ve skautISu upravit tak, jak mu vyhovuje - odběr papírového časopisu si lze kliknutím přihlásit nebo naopak odhlásit. Požadovaná změna se projeví od dalšího nejbližšího termínu distribuce. 

Bez ohledu na odběr či odmítnutí papírového časopisu jsou úplně každému všechny skautské časopisy dostupné zdarma online. Časopisy v online verzi naleznete v archivu casopisy.skaut.cz, případně samostatné weby má časopis SkautingRoverský kmen.

Členské karty

Stejně jako na časopis, tak i na členskou kartu má každý člen nárok a její cena je již automaticky obsažena v členském příspěvku. Pokud má člen o skautskou kartu zájem, je nutné si ji objednat ve skautISu (to lze udělat hromadně v rámci zpracování registrace, kterou odevzdá vedoucí/admin jednotky, případně i kdykoliv později individuálně, kdy vedoucí jednotky členovi na základě výzvy ze skautISu potvrdí správnost údajů pro objednání karty). Členská karta se následně vyrábí v několika termínech - v období po registraci, v létě před tábory, případně pro nováčky na podzim. Distribuce karet členům pak probíhá prostřednictvím středisek, které je následně členům ve svých oddílech musí předat (vyrobené členské karty lze vyzvednout osobně na skautském ústředí na TDC, nebo je nechat hromadně zaslat na středisko).

STS

Skautská telefonní síť (STS) je otevřena všem členům starším 15 let, kteří do STS mohou přizvat další členy či rodinné příslušníky. Od registrace 2024 již nemá využívání STS žádný vliv na výši členského příspěvku. Více naleznete v článku k novému nastavení členského příspěvku.

Vodácká desetikoruna

Součástí jednotného členského příspěvku je od registrace 2024 také tzv. "vodácká desetikoruna", tedy vodní skautky a skauti nebudou muset tuto částku nijak jinak řešit. Hlavní kapitanát vodních skautů získá příslušnou část finančních prostředků přímo z rozpočtu organizace.

Změny v kontrolách registrace - kvalifikační požadavky

Zástupcům vedoucího oddílu nově bude stačit ČZ

Náčelnictvo právě dokončuje projednávání změny Organizačního řádu, na jejímž základě od ledna 2024 zástupcům vedoucího oddílu bude nově stačit i jen čekatelská zkouška. Vůdcovská zkouška však pro zástupce zůstává velmi doporučená.

Pro samotné vedoucí oddílů se nic nemění a požadavky na jejich kvalifikaci zůstávají beze změny (u oddílů mladších členů a roverských kmenů VZ, u ostatní typů oddílů alespoň ČZ). 

Zástupci vedoucího střediska (organizační jednotky)

Již v červnu 2023 byla vydána novela Organizačního řádu, která nově zavádí od ledna 2025 povinnou kvalifikaci střediskové minimum i pro nové zástupce vedoucího střediska (organizační jednotky). Tím dojde ke sjednocení kvalifikačního požadavku pro vedoucího i zástupce vedoucího OJ. Na získání kvalifikace mají zástupci čas do jednoho roku od ustavení do funkce. Přestože je povinnost odložena ještě o celý další rok, doporučujeme činovníkům si kvalifikaci včas doplnit - během příštího roku bude probíhat větší množství kurzů střediskového minima, na které bude možné se přihlásit.

Odevzdání hospodářských výkazů

Součástí registračních dat je i hospodářský výkaz za rok 2023 (v podvojném nebo jednoduchém formátu) a účetní závěrka nebo její část za rok 2023. Všechny OJ vyplní data hospodářských výkazů přímo ve skautISu a vedení OJ je závazně potvrdí v období mezi 1. lednem a 10. květnem 2024. Pro jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznání (mají daňového poradce) je stanoven dodatečný termín do 10. července 2024, tato skutečnost však musí být při založení hospodářského výkazu ve skautISu označena nejpozději do 10. května 2024.

Odevzdání účetních závěrek za rok 2023 je povinností, která vzniká všem organizačním jednotkám Junáka - českého skauta ze zákona. Pokud OJ tuto svou povinnost řádně nesplní, může být například krácena na provozních a dalších dotacích, případně může být obcemi či dalšími subjekty vyřazena z žádostí o další finanční podporu. Ze skautISu do spolkového rejstříku zkontrolované účetní závěrky vkládá za jednotky v průběhu celého roku Kancelář ústředí.

Doplnění pro ZvOJ 

Zvláštní organizační jednotky, v souladu s Řádem pro ZvOJ a Směrnicí k registraci, navíc předávají e-mailem do KÚJ:

  • rozpočet a plán činnosti na rok 2024 nejpozději do 10. 5. 2024 (doporučuje se předložit už v termínu registrace, tedy do 31. 1. 2024),
  • výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za rok 2023 nejpozději do 30. 6. 2024 (pro ZvOJ využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín nejpozději do 10. 7. 2024). 

Směrnice související s registrací

Registrace se řídí předpisy:

Kompletní znění směrnic k registraci 2023 i evidenci údajů ve skautISu, stejně tak všechny další předpisy, si můžete standardně pročíst či stáhnout ve spisovně na Křižovatce.

Kodex jednání dospělých - součást přihlášky

Před koncem roku 2023 se stane součástí přihlášky dospělého nováčka i Kodex jednání dospělých, který byl na základě souhlasu (mimořádného) Valného sněmu oficiálně vydán. Kodex mimo jiné ošetřuje problematiku z oblasti bezpečného skautingu. Text kodexu tak bude součástí informací na přihlášce každého dospělého člena v elektronické přihlášce ve skautISu a také v rámci PDF i papírové přihlášky, která je závazná pro všechny jednotky a je ke stažení na Křižovatce.

Oblast bezpečného skautingu je již několik let klíčovou prioritou Světové organizace skautského hnutí (WOSM), která vyzývá všechny národní skautské organizace k posílení této oblasti ve své činnosti. Junák - český skaut se otázce bezpečí dlouhodobě také věnuje a jedním z výstupů je Kodex jednání dospělých. Kodex je a dlouhodobě bude jedním z hlavních pramenů, k němuž se v oblasti bezpečného skautingu vztahujeme.

Tím, že bude Kodex součástí přihlášky dospělého člena, umožňujeme všem nově příchozím už od začátku se s ním seznámit, a tak efektivně naplňovat poslání Junáka - českého skauta.

Dotazy a podněty

V případě dalších dotazů, nejasností apod. se na nás neváhejte obrátit e-mailem podpora@skaut.cz 

Jan Chmelař
asistent organizačního zpravodaje

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci