Náčelnictvo schválilo změnu v nastavení členského příspěvku pro hlavní spolek a rozhodlo o jeho výši pro rok 2024

Náčelnictvo na svém červnovém víkendovém jednání rozhodlo o významné změně v nastavení členského příspěvku pro hlavní spolek a následně také určilo jeho výši pro rok 2024. Následující text stručně vysvětluje rozhodnutí, jeho důvody a dopady.

Mění se nastavení členského příspěvku

Členský příspěvek byl dosud stanoven v základní výši s odběrem papírového skautského časopisu, nebo ve snížené výši bez časopisu. Příspěvek se dále zvyšoval o platbu za objednanou členskou kartu nebo za každou SIM zapojenou v STS. Vodní skauti navíc přispívali vedle členského příspěvku i tzv. vodáckou desetikorunu. Od příštího roku se tato praxe mění, každý člen bude platit jednotnou výši členského příspěvku pro ústřední úroveň, a to bez ohledu na to, které benefity bude využívat.  

Proč ke změně dochází? 

Náčelnictvo se principem nastavení členského příspěvku zabývalo v tomto volebním období opakovaně, v debatě za účasti Ústřední revizní komise, Výkonné rady a s rozsáhlými analytickými konzultacemi s poradenskou společností KPMG. Jako jednoznačně nejlepší řešení pro budoucnost z tohoto procesu vyšlo nastavení, které nyní Náčelnictvo schválilo. Se schválením jednotné výše členského příspěvku se tak ruší slevy (jako v případě neodebíraných papírových časopisů) i příplatky (jako v případě využívání STS nebo objednání členské karty). Členský příspěvek bude od roku 2024 jednotný bez ohledu na to, jaké služby člen využívá.

Kontext: Co hlavní spolek poskytuje a jak to financuje

Junák – český skaut zajišťuje pro své členky a členy podporu směřující k naplňování našeho společného poslání, tedy všestranného rozvoje mladého člověka skautskou činností. Zajišťovaná podpora je široká a mnohé věci z ní pokládáme často za samozřejmé. Patří sem například metodické materiály pro výchovnou činnost, vzdělávací akce, celostátní akce a závody, skautIS, časopisy, STS, podpora nákupu a oprav nemovitostí, pomoc se získáváním a vyúčtováním dotací organizačním jednotkám, Skautská krizová linka a mnoho dalšího. 

Podpora poskytovaná hlavním spolkem (zjednodušeně řečeno „ústředím“) je financována z několika hlavních zdrojů. Těmi jsou členské příspěvky, dotace MŠMT a fundraising. Dotace MŠMT, případně i některé dary, jsou tzv. účelově vázané prostředky, které je nutné použít v souladu s pravidly, které stanoví poskytovatel. Jejich velká část putuje do skautských krajů a skrze ně dál do okresů a středisek na provoz a podporu činnosti. Naopak při použití členských příspěvků má organizace největší volnost. Díky nim může hlavní spolek mimo jiné nabízet půjčky nebo dary organizačním jednotkám prostřednictvím Fondu nemovitostí, podporovat předfinancování projektů nebo nákupu vybavení, hradit členské příspěvky ve světových skautských organizacích, ale také spolufinancovat různé projekty hrazené z dotací nebo vyplácet mzdy části zaměstnanců. 

Detail: Co čeká dosavadní dodatkové služby a benefity

Zavedení jednotného členského příspěvku pro hlavní spolek nebude mít vliv na skautské časopisy, Skautskou telefonní síť ani na členskou kartu. Tyto benefity jsou členkám a členům organizace i nadále dostupné. Od roku 2024 nemá jejich využívání či nevyužívání vliv na výši členského příspěvku.

Skautské časopisy bude možné i nadále odebírat jako doposud. Všechny časopisy jsou k dispozici také v elektronické formě. Každá věková kategorie má „svůj“ časopis, který je možné dostávat poštou, každý také může papírovou verzi při registraci odmítnout. Mnozí možnost odmítnout již využívají a do budoucna zůstává zachována. Od příštího roku nebude za neodebírání časopisu poskytována sleva z členského příspěvku.

Skautská telefonní síť představuje pro členy organizace benefit i úsporu nákladů na dobrovolnickou práci. Je otevřena všem členům starším 15 let, kteří do STS mohou pozvat i rodinné příslušníky a přátele. Objednání čísla může provést jen člen Junáka – českého skauta. Více o STS můžete najít na Křižovatce. Od příštího roku nebude vybírán poplatek za každé telefonní číslo zapojené v STS, možnost využívat STS bude již zahrnuta v jednotném členském příspěvku.  

Členskou kartu si bude možné stále objednat při registraci. V průběhu roku bude možné členskou kartu objednat kdykoli, avšak výroba dodatečně objednaných karet bude probíhat jen v červnu a v říjnu. Více o členské kartě lze najít na Křižovatce. Od roku 2024 nebude za výrobu členské karty vybírán žádný zvláštní poplatek.

Výše členského příspěvku pro rok 2024

Náčelnictvo se, stejně jako každý rok, zabývalo i samotnou výší členského příspěvku na rok následující. Do svého rozhodování zohlednilo náklady potřebné pro zajištění chodu organizace a zachování poskytovaných služeb jednotkám a členům organizace, dále pak předpokládané možnosti dalších finančních zdrojů, vývoj ekonomiky, pokračující inflaci, zdražování služeb, zvyšování cen, vládou avizované škrtání v dotacích i výše představenou systémovou změnu členského příspěvku. S přihlédnutím k těmto i dalším skutečnostem Náčelnictvo přistoupilo k výraznějšímu navýšení členského příspěvku, než bylo obvyklé v minulých letech. 

Náčelnictvo schválilo členský příspěvek pro rok 2024 ve výši 400 Kč za člena.

V některých jednotkách se bude v poměru ke zbytku členského příspěvku jednat o nevýznamné navýšení, zatímco jinde je situace odlišná. Třebaže je navýšení členského příspěvku pro většinu členek a členů vyšší než v předchozích letech, stále se jedná o malou část celkových rodinných výdajů spojených se skautskou činností.  

Zároveň jsme si vědomi, že socioekonomická situace některých našich členek a členů není snadná a jsme přesvědčeni, že většina středisek zvládá takovou situaci řešit nastavením vlastních různě vysokých kategorií členského příspěvku. Vedení oddílů a středisek dokáže nejlépe vyhodnotit, je-li třeba pro některé členy celkově vybíraný členský příspěvek zlevnit, případně jak jinak vhodně reagovat na konkrétní potřeby střediska. Navíc i pro rok 2024 počítáme s pokračováním ústřední finanční podpory v rámci pilotního projektu Dostupný skauting, který také může jednotkám situaci potřebných členů pomoci řešit. Vedle toho jiní členové či jejich rodiče nebudou mít problém podpořit jednotku vyšší částkou.  

Členský příspěvek pro rok 2024 Náčelnictvo schválilo již nyní v červnu, aby se jednotky a členové mohli na uvedené změny včas připravit. Předpokládáme, že i v budoucnu bude Náčelnictvo o konkrétní výši členského příspěvku na další rok rozhodovat zpravidla na svém červnovém zasedání. Zároveň v návaznosti na připravovanou Strategii 2030 očekáváme, že v průběhu příštího roku bude možné zpracovat víceletý výhled členského příspěvku na další roky.

Vendula Bušková – Véňa
náčelní

Ondřej Vokál –Vokin
náčelník

Josef Výprachtický – José
starosta