Registrace 2023 se blíží. Důležité termíny a změny přehledně na jednom místě

Blíží se období registrace a my vám přinášíme informace a důležité změny, které jsou s ní spojené. Vyšla aktualizovaná Směrnice k registraci pro rok 2023 a také Směrnice k evidenci údajů ve skautISu. V článku připomínáme termíny odevzdání nadcházející registrace 2023, výši členských příspěvků na daný rok i termíny pro řádné zaplacení, stejně tak nové informace k odevzdávání hospodářských výkazů.

Termíny odevzdání registrace - stejné jako v minulosti

Pro zpracování a odevzdání dat registrace 2023 ve skautISu zůstávají termíny stejné jako v minulosti:

 • střediska předají registraci okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 31. 1. 2023
 • ZvOJ předají registraci do KÚJ nejpozději do 31. 1. 2023
 • okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2023
 • kraje předají registraci do KÚJ nejpozději 28. 2. 2023

Tedy všechny jednotky, ve kterých se přímo sdružují členky a členové, musí odevzdat registraci ve skautISu do konce ledna (střediska, přístavy i ZvOJ).

Členské příspěvky pro rok 2023

Každý řádný člen musí zaplatit členský příspěvek ve výši 

 • 335 Kč s odběrem časopisu (resp. 295 Kč bez odběru spolkového časopisu).

Součástí členského příspěvku je navíc dále částka

 • 200,- Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (členský příspěvek na IT řešení a Skautskou telefonní síť)
 • 25,- Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s platností karty až tři roky).

Více podrobností o členském příspěvku a jeho využití naleznete v samostatném článku.

Schválení členského příspěvku v organizačních jednotkách

Připomínáme, že rada každé organizační jednotky schvaluje svůj vlastní členský příspěvek pro členy daného střediska či VOJ a ten musí být zaznamenán v zápise. Člen pak organizační jednotce platí jeden celkový členský příspěvek daný součtem členského příspěvku střediska, nadřízených VOJ a odpovídajícího členského příspěvku Junáka – českého skauta se všemi odpovídajícími částmi.

Termíny zaplacení členských příspěvků

Pro zaplacení členských příspěvků za členy jsou stanoveny stejné termíny jako v minulosti:

 • střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28. 2. 2023
 • ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 2. 2023
 • okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2023
 • kraje zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 3. 2023

Hospodářské výkazy nově nejpozději do 10. května 2023

Součástí registračních dat je i hospodářský výkaz za rok 2022 (v podvojném nebo jednoduchém formátu) a účetní závěrka nebo její část za rok 2022.

Počátkem roku 2023 již budou mít všechny OJ zřízeny datové schránky a tedy případné daňové přiznání budou odevzdávat elektronicky s možností odevzdání o měsíc později, než původní papírovou formou (místo do konce března až do konce dubna). A tak reagujeme úpravou termínu pro odevzdání hospodářských výkazů do skautISu.

Nově lze hospodářské výkazy s dokumenty účetních závěrek za rok 2022 do skautISu odevzdat v posunutém termínu až do 10. května 2023 (v případě daňového poradce max. do 10. července, ovšem s nutností toto vyznačit ve skautISu do 10. května).

Vkládání účetních závěrek za rok 2022 je povinností, která vzniká všem organizačním jednotkám Junáka - českého skauta ze zákona. Pokud OJ tuto svou povinnost řádně nesplní, může být například krácena na provozních a dalších dotacích.

Doplnění pro ZvOJ 

Zvláštní organizační jednotky, v souladu s Řádem pro ZvOJ a směrnicí k registraci, navíc předávají e-mailem do KÚJ:

 • rozpočet a plán činnosti na rok 2023 nejpozději do 10. 5. 2023 (doporučuje se předložit už v termínu registrace, tedy do 31. 1. 2023),
 • výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za rok 2022 nejpozději do 30. 6. 2023 (pro ZvOJ využívající odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín nejpozději do 10. 7. 2023). 

Nový posunutý termín odevzdání hospodářského výkazu mohou rovněž využít i ZvOJ.

Směrnice související s registrací a přehled podstatných novinek

Registrace se řídí předpisy

Letos oba dokumenty prošly drobnou revizí a změny v nich obsažené jsou vypsané níže.

Směrnice k registraci pro rok 2023

 • standardně aktualizovány částky členského příspěvku a termíny odevzdání registrace odpovídající příslušnému roku
 • umožněno odevzdání hospodářských výkazů (účetních závěrek) nově i v pozdějším termínu běžně do 10. května (viz informace výše)

Směrnice k evidenci údajů ve skautISu

 • do spolkového rejstříku se již nezapisují revizní komise
 • organizační jednotky nově do kontaktů mají uvádět také adresu své datové schránky (pokud ji již mají zřízenou)
 • ve směrnici přímo zmíněno, že vedoucí oddílu a jeho zástupce nemůže být jedna a ta stejná osoba
 • upřesněno, že v případě kdy už má středisko alespoň minimální počet oddílů nutný pro existenci střediska, mohou existovat další oddíly typu roverský kmen či klub KD, kde je dostatečné pro jejich členy i jen hostování
 • zohlednění pokračující digitalizace, např. že údaje nezískáváme jen z papírových evidenčních listů, ale také přes elektronické přihlášky apod.
 • aktualizovány odkazy na předpisy, opravy překlepů a upřesnění některých formulací

Kompletní znění směrnic k registraci 2023 i evidenci údajů ve skautISu si můžete standardně pročíst či stáhnout ve spisovně na Křižovatce.

V případě dalších dotazů, nejasností apod. se na nás neváhejte obrátit e-mailem registrace@skaut.cz 

Jan Chmelař
asistent organizačního zpravodaje

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci