Náčelnictvo schválilo výši členských příspěvků na rok 2022

Součástí programu 120. zasedání Náčelnictva, které proběhlo 18. – 19. září v Praze, bylo mj. projednání a schválení parametrů rozpočtu organizace na rok 2022 - a tedy i výše členských příspěvků na příští rok.

Členské příspěvky pro organizaci jako celek byly stanoveny ve výši

  • 320 Kč na člena s odběrem spolkového časopisu,
  • 280 Kč na člena bez odběru spolkového časopisu 

a výše odvodu z této částky do Fondu nemovitostí pro rok 2022 činí 25,- Kč na člena (tedy stejně jako v letošním roce).

Dojde tedy k navýšení členských příspěvků o celkem 15 Kč oproti letošnímu roku, což odpovídá Rozpočtovému výhledu na roky 2020 - 2022, který Náčelnictvo schválilo na svém 106. zasedání v září 2019.

Náčelnictvo dále stanovilo

  • výši členských příspěvků na IT řešení a Skautskou telefonní síť pro rok 2022 na 200 Kč za číslo,
  • výši členských příspěvků za členskou kartu pro rok 2022 na 25 Kč na člena.

Výše těchto částek zůstává téměř stejná, jako pro letošní rok.

Členské příspěvky jsou vlastním zdrojem financování organizace. Úhradou členského příspěvku osoba každoročně potvrzuje své členství v rámci spolku Junák - český skaut a zároveň tím přispívá k zajištění chodu domovského střediska i celé organizace (příspěvek pro okres/kraj/organizaci jako celek). 

Organizace pro úhradu svých potřeb nejdříve využívá účelově vázané dotační prostředky, účelové dary, a až jako poslední členské příspěvky. Každý rok se tak částečně mění struktura výdajů, na které jsou členské příspěvky použité. Používáme je k úhradě nákladů, které není možné pokrýt dotací a obtížně se na ně hledají jiné zdroje. Jedná se o část mzdových a administrativních nákladů souvisejících s provozem Kanceláře ústředí, příspěvek na projekt Spolkový časopis, kofinancování projektů (Skauting pro školy, Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) nebo členské příspěvky ČRDM. Umožňují také vytvářet finanční rezervy do budoucna. Dále jsou využívány jako příspěvky do Fondu nemovitostí.

Fondu nemovitostí ústředí formou dlouhodobých bezúročných půjček a darů podporuje úsilí jednotek o obnovu a získávání kluboven, základen či tábořišť do jejich vlastnictví. V roce 2020 bylo z fondu vyplaceno na dary 781 tisíc Kč a na půjčky 1,3 mil Kč.

Příspěvek na IT řešení a STS je roční poplatek za benefitní službu, kterou organizace nabízí svým členkám a členům. Jeho původní využití, tedy financování projektu STS, se postupem času proměnilo do většinového využití na s STS související a jiné IT projekty (zejména rozvoj skautISu). Náčelnictvo o výši a nastavení příspěvku vedlo intenzivní diskuzi, s ohledem na skutečnost, že se jedná o důležitou část vlastních zdrojů organizace, a na možnost poklesu podpory MŠMT v příštích letech, se pro rok 2022 rozhodlo příspěvek ponechat v dosavadní výši.

Výkonná rada se dlouhodobě snaží o udržení a navyšování dotací MŠMT - v letošním roce se podařilo dosáhnout navýšení o cca 700 tis Kč oproti celkové částce dotací v roce 2020. V dalších letech je však třeba počítat s dopady pandemie koronaviru a s ní souvisejících opatření na ekonomiku státu a pravděpodobný pokles dotační podpory ze strany MŠMT. Tvorba finanční rezervy je tak jedna z priorit v rámci zajištění financování organizace do budoucna.

Zároveň hledáme a snažíme se využívat další zdroje financování. Aktuálně se spolupodílíme na dvou projektech OP VVV (Skauting pro školy a Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) zaměřených na projekty z programové oblasti (probíhající workshopy k družinovému systému, web Chystám program, financování metodických materiálů, realizace Klimatického semináře a dalších odborných seminářů (inkluze, ekologická témata). Z grantu Messenger of Peace financovaného WOSM byla částečně hrazena např. příprava nových odborek pro světlušky a vlčata nebo vznik handbooku pro dospělé (který půjde do tisku koncem letošního roku). 

Poměrně výrazným zdrojem financování se postupně stávají také projekty Skautská energie a Skautská telefonní síť, z nichž je např. částečně hrazen projekt Spolkový časopis nebo nové weby skautské Křižovatky (a na ni napojené Databáze základen a Databáze vzdělávacích akcí) a Zpravodajství. 

V rámci fundraisingu ústředí postupně rozvíjíme spolupráci s většími individuálními dárci, od nichž jsme v loňském roce získali 450 tis Kč a letos zatím částku v podobné výši, a snažíme se navýšit počet drobných pravidelných dárců. V oblasti nemovitostí se tak díky bezúročným půjčkám Nadace moudré pomoci podařilo podpořit financování výstavby nových kluboven v Teplicích, Vyškově a Říčanech, od společnosti ČEPS se nám podařilo získat 1 mil Kč na vybavení kluboven a základen a 300 tis Kč na podporu středisek okresu Hodonín, které v červnu postihlo tornádo. 

Na podporu OJ v oblasti nemovitostí se zaměřuje také Skautská nadace Jaroslava Foglara, která skrze skautfunding (zde se podařilo získat již více než 5 mil Kč) i dalšími způsoby pomáhá střediskům spolufinancovat výstavbu či rekonstrukci kluboven. Ve sbírce na obnovu kluboven poničených v červnu tornádem se jí podařilo vybrat přes 2 mil Kč.

Výkonná rada se samozřejmě bude i nadále snažit udržet stávající výši podpory ze strany MŠMT a hledat další zdroje financování. Obecně platí, že získat grant na financování běžných provozních nákladů je složité a daří se to častěji na konkrétní projekty např. v oblasti programu či nemovitostí. 

Výkonná rada a Náčelnictvo se v příštím roce budou mj. v souvislosti s turbulentní ekonomickou situací, ale třeba i ukončováním Strategie 2022 a přípravou navazujícího dlouhodobého plánu,  zabývat problematikou financování organizace komplexně a v širším kontextu.VRJ připraví a předloží Náčelnictvu návrh finanční strategie organizace, jejíž součástí bude i rozpočtový výhled na další období.

Vendula Bušková - Véňa, náčelní

Ondřej Vokál - Vokin, náčelník

Josef Výprachtický - José, starosta