Přehled změn pravidel skautského vzdělávání pro rok 2021, během epidemie koronaviru a po ní

V souvislosti s přetrvávajícími epidemickými omezeními, která i v dohledné době budou ovlivňovat možnosti naší činnosti, upravujeme podmínky pro skautské vzdělávání. V roce 2021 je tak možné využívat výrazných zjednodušení při pořádání kurzů a zkoušek.

EDIT: Jde o původní článek ze staré křižovatky z konce roku 2020, který je i nadále platný (do konce roku 2020), jen byl zčásti aktualizován – změny jsou označeny (edit).

Jsme si vědomi toho, že i v roce 2021 bude naši činnost ovlivňovat koronavirová situace. Vzdělávání se to týká zvlášť významně, protože zpravidla představuje setkávání lidí z různých částí země, spojené nejen s cestováním ale také se společným stravováním a přespáváním.

Doporučujeme vzdělávacím týmům, aby prezenční setkávání kurzů plánovaly nejdříve na duben 2021. Doufáme, že do té doby bude situace alespoň trochu stabilizovaná a předvídatelná.

Současně podporujeme online formy vzdělávání, kde je to jen trochu možné.

Situace kolem kapacit skautského vzdělávání si žádá, abychom se pokusili v roce 2021 uspořádat celou řadu kurzů. Žádáme vzdělávací týmy, aby se i v tomto roce snažily kurzy naplánovat a uskutečnit, byť prezenční setkání doporučujeme nejdříve v dubnu. Na začátek roku 2021 připravujeme podrobnější informace k tomu, jak na tom s kapacitami kurzů jsme a jak chceme situaci dál řešit.

Výkonná rada je přesvědčena o tom, že vzdělavatelky a vzdělavatelé dlouhodobě připravují skautské kurzy a zkoušky velmi zodpovědně a že i v současné situaci budou hledat ta nejlepší možná řešení. S tímto vědomím přistupuje k dočasným ulehčením běžných pravidel, bez obavy z podstatného dopadu na kvalitu skautského vzdělávání. Úpravou pravidel vzdělávání se snažíme umožnit hledání alternativních cest a řešení.

Výkonná rada si velmi váží mimořádného nasazení vzdělavatelek a vzdělavatelů během epidemie a za jejich přístup jim děkuje!

Filip Hlavinka – Mukóki zpravodaj pro vzdělávání

Josef Výprachtický – José starosta

Úprava a výklad podmínek pro skautské vzdělávání

Prodloužení termínů pro dokončení a obnovu kvalifikací
 • Uchazeči o skautské kvalifikace (čekatelská zkouška, vůdcovská zkouška, aj.), kterým do 30. 6. 2021 končí lhůta 18 měsíců pro doplnění nebo opravu zkoušek, mohou požádat o prodloužení lhůty o 6 měsíců na vzdelavani@skaut.cz.
 • Držitelům Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka, s platností končící kdykoli v průběhu roku 2021, se prodlužuje platnost tohoto oprávnění o jeden rok. Obdobně se o rok prodlužuje také nejzazší termín pro absolvování Doškolovacího zdravotnického kurzu.
 • Těm držitelům Oprávnění, kterým byla platnost prodloužena již z roku 2020 do roku 2021, se prodlužuje platnost o další rok, tedy do roku 2022. Obdobně se o rok prodlužuje také nejzazší termín pro absolvování Doškolovacího zdravotnického kurzu.
 • Držitelé Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka si v roce 2021 mohou toto Oprávnění prodloužit vedle standardních doškolovacích kurzů také na online zdravotnických doškolovacích kurzech. Pro rok 2021 je takové prodloužení doporučené, nikoli ale povinné (viz výše).
 • Doškolovacích zdravotnických kurzů se budou moci účastnit i ti, kdo absolvovali zdravotnický kurz před více než 6 lety a dále si neprodlužovali Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka. Tedy ti, kdo nesplňují maximálně 6-letou časovou podmínku od účasti na zdravotnickém kurzu či posledního doškolení. I tito úspěšní absolventi doškolovacího kurzu budou mít standardně prodloužené Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka na další 4 roky, (tedy i po ukončení epidemických výjimek z pravidel).
 • Pro tábory v roce 2021 bude možné využívat kvalifikace Zdravotníka zotavovacích akcí i v případě, že tato kvalifikace byla získána v minulosti a nebyla obnovována doškoleními ve stanovených termínech. Držitelům starších kvalifikací Zdravotníka doporučujeme absolvovat před výkonem této funkce doškolovací kurz.
 • Dále bude možné pro tábory v roce 2021 využívat obdobné zdravotnické kvalifikace, prokazatelně získané u jiných organizací než u Junáka – českého skauta, a to i v případě, že tyto organizace nemají kurzy akreditované.
 • Garanti zdravotnických kurzů, kterým končí platnost příslušného osvědčení pro garantování zdravotnického kurzu (a doškolovacího kurzu) kdykoli v průběhu roku 2021, si mohou osvědčení prodloužit na doškolení garantů zdravotnických kurzů. Pokud by nebylo možné takové doškolení realizovat prezenčně, proběhne v online podobě.
Úpravy formátů vzdělávacích akcí
 • Týmy vzdělávacích akcí a zkušební komise mají i ve změněných podmínkách usilovat o kvalitní vzdělávání a zodpovědně posuzovat, komu udělí kvalifikaci.
 • Všechny 

  čekatelské a vůdcovské kurzy

   (lesní i nelesní), pořádané kdykoli během roku 2021, mohou nahradit svá setkání distančními formami komunikace a vzdělávání.

  • Je možné takto nahradit dílčí setkání i kurz jako celek.
  • Samostatné čekatelské či vůdcovské zkoušky lze v případě nutnosti realizovat i pouze dálkovými formami komunikace.
  • Týmy, které k takovým změnám přistoupí, o tom s předstihem informují sekci vzdělávání Kanceláře ústředí e-mailovou zprávou na vzdelavani@skaut.cz. Není nutné za tím účelem vypracovávat nové projekty u akcí, které již mají projekty schválené. O reálné podobě kurzu budou týmy informovat také v závěrečné zprávě.
  • Týmy, které k takovým změnám přistoupí, mají nahradit bezprostřední setkávání alespoň opakovanou distanční komunikací s uchazeči o kvalifikace (telefonáty, videohovory, apod.) a komunikací se střediskem uchazeče.
  • Doporučujeme, aby týmy usilovaly alespoň o jedno prezenční setkání.
 • Všechny 

  lesní kurzy a školy

   (kvalifikační i nekvalifikační), pořádané kdykoli během roku 2021, mohou nahradit svá setkávání obdobně, jak je uvedeno výše u čekatelských a vůdcovských kurzů, nebo mohou změnit počet původně plánovaných setkání, a to i po nahlášení akce ve skautISu.

  • V případě, že by lesní akce rušily týdenní (a delší) části svých kurzů (hlavní běhy), nebo je nahrazovaly distančním vzděláváním, nemusí přepracovávat podané projekty, ale pouze to e-mailem oznámí na vzdelavani@skaut.cz. Ročník akce, která zruší prezenční hlavní běh, nebude považována za “lesní” typ akce. Např. tradiční Čekatelský lesní kurz Perspektiva se pro tento ročník stane Čekatelským kurzem Perspektiva. Výše dotací bude v takovém případě upravena individuálně. Zároveň spíše nepředpokládáme, že takové změny bude epidemická situace v létě 2021 vyžadovat.
 • Kurzy střediskového minima

  , pořádané kdykoli během roku 2021, mohou zcela nahradit svá setkávání distančními formami komunikace a vzdělávání.

  • I v distančních formách komunikace je třeba zachovat prostor pro sdílení zkušeností mezi účastníky a také pro individuální konzultace.
  • I zde doporučujeme usilovat alespoň o jedno prezenční setkání, pokud to bude možné.
  • Konkrétní podobu upraveného formátu kurzu je třeba konzultovat s koordinátorkou vzdělávání hospodářských a organizačních činovníků na e-mailu strediskove-minimum@skaut.cz.
 • (edit od 1. 7. 2021) Neakreditované Zdravotnické kurzy

   mohou prezenční setkání částečně nahradit online vzděláváním. Tuto možnost doporučujeme organizátorům zdravotnických kurzů konzultovat na emailu 

  vzdelavani@skaut.cz

  .

   

  Jde mj. o aktuální podmínky ze strany ministerstva, u kterého máme pro zdravotnické kurzy akreditaci. V každém případě nebude možné zdravotnický kurz nahradit online formou celý. Praktická část kurzu a ověřování bude muset probíhat prezenčně.

   

  Akreditované

   

  zdravotnické kurzy mohou

   

  od 1. 7. 2021 probíhat pouze prezenčně

   

  (rozhodnutím MŠMT).

  • Organizátorům zdravotnických kurzů doporučujeme, aby online výuku plánovali už na první čtvrtletí roku 2021. Od dubna dál aby pak plánovali dokončování kurzů prezenčně (s výukou praxe a ověřováním)
  • Doškolovací zdravotnické kurzy bude možné v roce 2021 pořádat zcela online, pod vedením příslušných garantů. Praktická část Doškolovacího zdravotnického kurzu může být v takovém případě nahrazena online instruktáží. Záměr online doškolovacího kurzu doporučujeme předem konzultovat na emailu vzdelavani@skaut.cz.
 • (edit od 1. 7. 2021)

   

  Vzdělávací akce spojené 

  s kvalifikacemi pro vodáckou činnost

  , pořádané kdykoli během roku 2021, mohou částečně nahradit svá setkání distančními formami komunikace a vzdělávání. Netýká se akcí, které jsou součástí akreditovaného Kurzu vodní turistiky (rozhodnutím MŠMT).

  • Konkrétní podobu upraveného formátu kurzu je nezbytné konzultovat s Hlavním kapitanátem vodních skautů na e-mailu mustek@hkvs.cz.

Je nezbytné, aby všechny vzdělávací akce, pořádané kdykoli během roku 2021 v nějaké alternativní podobě, konzultovaly konečnou podobu se sekcí vzdělávání Kanceláře ústředí na e-mailu vzdelavani@skaut.cz.

Všechny vzdělávací akce pořádané kdykoli v průběhu roku 2021, se mohou konat také ve zcela standardní formě, pokud to umožní epidemické podmínky.

Umožnění a uznání zcela distančních forem skautského vzdělávání není v rozporu s Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků. Ve výjimečné situaci je to cesta, jak umožnit vzdělávání a získávání kvalifikací. VRJ je přesvědčena, že vzdělavatelky a vzdělavatelé i za těchto okolností budou kompenzovat nemožnost osobních setkání dálkovou komunikací, protože vždy usilují o kvalitní vzdělávání a pečlivé ověřování při udělování kvalifikací. Současně VRJ předpokládá, že když to situace umožní, vzdělavatelé a vzdělavatelky budou usilovat alespoň o dílčí prezenční setkání za dodržování bezpečnostních opatření.

 • (edit od 1. 5. 2021) Možnost skládat čekatelskou zkoušku a vůdcovskou zkoušku současně – dle podmínek stanovených ŘVČČJ.
 • Zájemci o skautské kvalifikace, kterým je alespoň 21 let a kteří aktivně působí v oddílech nejméně poslední dva roky, mohou požádat o výjimku, aby mohli skládat ČZ a VZ současně.

  • Z ČZ se ověří pouze ty části, které nejsou dále zahrnuty ve VZ. Zkušební komise mají k dispozici k takovému ověřování metodický materiál
  • O výjimku lze požádat zpravodaje VRJ pro vzdělávání na emailu vzdelavani@skaut.cz a dále je třeba se domluvit s příslušným kurzem nebo komisí, zda s tímto ověřováním souhlasí.
Úprava obsahu čekatelské zkoušky
 • U ČZ, pořádaných kdykoli během roku 2021, může být nutná podmínka z obsahu čekatelské zkoušky – organizace vícedenní akce – zahrnuta pouze v teoretické podobě.

  • Rozhodnutí o tom, zda bude tato podmínka naplňována pouze teoreticky, nebo bude vyžadovaná praktická realizace, je v kompetenci předsedů jednotlivých zkušebních komisí.
  • Komise či kurz, který upustí od praktické realizace výpravy, promyslí alternativní ověření kritérií čekatelské zkoušky navázaných právě na výpravu.
  • Komise či kurz, který upustí od praktické realizace výpravy, může svým účastníkům nabídnout zhodnocení zprávy o výpravě někdy v budoucnu, až ji bude možné realizovat. Jako nabídku zpětné vazby, nikoli podmínku ukončení zkoušky.
Úprava pravidel pro sestavování komisí k čekatelským zkouškám
 • Zkušební komise pro čekatelské zkoušky, pořádané kdykoli během roku 2021, může e-mailem na 

  vzdelavani@skaut.cz

   požádat o výjimku z kvalifikačních nároků na členy komise. Žádost o výjimku bude posuzovaná individuálně.

  • Výjimka bude udělena pro takové komise, které budou nejméně tříčlenné (předseda a nejméně další dva členové).
  • Každý z těchto tří členů musí mít buď IK nebo OČK (alespoň nižší stupeň) a současně se každý z těchto členů komise v minulosti alespoň jednou podílel na ověřování ČZ jako člen zkušební komise (podle záznamů ve skautISu či v hlášeních zkušební komise).
  • OČK těchto členů komise mohou být libovolná, ale musí se vzájemně lišit.
  • I takto složená komise má za úkol zodpovědně ověřit ČZ v plném rozsahu.

Uvedené zjednodušení bude platit po celý rok, aby se dalo dobře plánovat, v jakém složení týmy a komise zrealizují kurzy a zkoušky. Bude-li to možné, doporučujeme širší zastoupení různých OČK než to minimální.

Úprava pravidel pro sestavování komisí k vůdcovským zkouškám
 • Zkušební komise pro vůdcovské zkoušky, pořádané kdykoli během roku 2021, může e-mailem na 

  vzdelavani@skaut.cz

   požádat o výjimku z kvalifikačních nároků na členy komise. Žádost o výjimku bude posuzovaná individuálně.

  • Předseda zkušební komise musí mít standardní oprávnění pro předsedy komisí VZ.
  • Komise musí mít nejméně čtyři další členy, kteří mají IK nebo OČK a v minulosti se prokazatelně nejméně jednou podíleli na ověřování u VZ jako člen zkušební komise (podle záznamů ve skautISu či v hlášeních zkušební komise).
  • V komisi musí být obsaženy OČK, tak, aby vždy byla zastoupena alespoň jedno OČK ze skupiny. Skupiny OČK jsou následující:

   • OČK hospodaření, OČK organizace, OČK právo 
   • OČK metodika, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
   • OČK pedagogika, OČK psychologie
   • OČK táboření a bezpečnost, OČK vedení oddílu.
  • V žádosti musí být popsáno, kdo v komisi bude ověřovat kritéria VZ příslušná k OČK, které není v komisi zastoupeno. Uvedou se předpoklady člena komise k takovému posuzování (např. civilní vzdělání a praxe), aby mohly být v rámci žádosti o výjimku posouzené.

Podpora vzdělavatelkám a vzdělavatelům

 • Pro dálkové online vzdělávání doporučujeme základní metodický přehled.
 • Materiály a náměty ke vzdělávání (nejen online) mohou týmy vzdělávacích akcí sdílet také na platformě Kurzy kurzům
 • Týmům vzdělávacích akcí i jednotlivým vzdělavatelům je umožněn přístup také k online materiálům (včetně videí) pro vzdělavatele Slovenského skautingu v databázi Vzdelávacia knižnica. Vzdělavatelé a vzdělavatelky z Junáka – českého skauta získají odkaz ke knižnici po vyžádání na e-mailu 

  kurzykurzum@skaut.cz

  .  

  • Obě databáze jsou k dispozici vzdělavatelům, nikoli zájemcům o vzdělávání. Vzdělavatelé mohou materiály stáhnout a k účastníkům šířit s vlastním komentářem. U všech takto převzatých matriálů uvádějme původní autory, případně týmy, které stojí za jejich vznikem.
 • Kancelář ústředí je připravena pomáhat týmům vzdělávacích akcí s potřebnými změnami v administrativě vzdělávacích akcí. 
 • VRJ si je vědoma toho, že v realizaci vzdělávacích akcí se mohou vyskytnout faktory, které ovlivní hospodaření kurzů (např. zaplacené zálohy za nevyužité základny, náklady na dezinfekci prostor, vyšší cestovní náklady v případě změny základen, a další). Kancelář ústředí je připravena pomáhat s řešením obdobných změn a komplikací individuálně – podle situace jednotlivých kurzů.
 • Vzdělávací týmy mohou veškeré komplikace a případné nejasnosti konzultovat na na e-mailu vzdelavani@skaut.cz.

Michal Peroutka – Pérák koordinátor vzdělávání