Náčelnictvo se zabývalo výstupy XVII. valného sněmu a neprojednanými návrhy usnesení pro Valný sněm. Jak s nimi bude dál pracovat?

Nově zvolené Náčelnictvo na svém prvním zasedání o jednotlivých usneseních krátce diskutovalo a zvažovalo, zda a jakým způsobem je promítne do svého plánu práce či jinak zohlední ve své činnosti.

Přehled všech (včetně procesních) usnesení z XVII. valného sněmu je zde.

Valný sněm zavázal Náčelnictvo naplňováním celkem pěti usneseními

 • Usnesením XVII. VSJ/​10 vzal Valný sněm na vědomí předloženou Strategii 2030 a uložil Náčelnictvu zohlednit při další práci se strategií tři konkrétní podněty, strategii do konce roku 2024 schválit a zahájit její naplňování.

Strategií se Náčelnictvo zabývalo hned na dubnovém jednání, v červnu bude diskutovat o konkrétních návrzích, jak podněty VSJ zapracovat do dokumentu nebo práce s ním. Na říjen je naplánované schválení finálního znění Strategie 2030, na konec listopadu projednání Plánu naplňování Strategie 2030 a na začátku roku 2025 se rozběhne práce na prvních tématech. 

 • Usnesením XVII. VSJ/​11 uložil Valný sněm Náčelnictvu, aby do předsněmové diskuze předložilo příštímu řádnému Valnému sněmu Junáka – českého skauta možné přístupy, jak ve vnitřním právu zakotvit pravidelné jmenování starosty.

Problematika pravidelného jmenování starosty bude samostatným tématem v rámci práce NJ pod vedením Rady NJ. 

 • Usnesením XVII. VSJ/​12 Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se otázkou revize způsobu volby delegátek a delegátů Valných sněmů a předložit výsledky příštímu řádnému Valnému sněmu Junáka – českého skauta.

Změna volby delegátek a delegátů Valného sněmu bude samostatným tématem v rámci práce NJ. Vznikne k němu samostatná pracovní skupina, v níž rádi přivítáme skauty a skautky mimo NJ, které téma zajímá. 

 • Usnesení XVII. VSJ/​13 ukládá Valný sněm Náčelnictvu, aby upravilo vnitřní právo tak, aby bylo možné využívat i jiné formy revizní činnosti tak, jak to umožňují platné Stanovy Junáka – českého skauta.

V rámci NJ bude v gesci pracovních skupin NJ pro hospodaření a legislativu, na přípravách věcné změny a odhadu její proveditelnosti pracuje VRJ.

 • Usnesením XVII. VSJ/​14 Valný sněm vyzývá Náčelnictvo, aby se nadále zabývalo tematikou konzumace alkoholu na skautských akcích, včetně konkrétních posunů, o které má usilovat.

Téma konzumace alkoholu na skautských akcích bude součástí naplňování strategického tématu Bezpečný skauting, a tedy primárně v gesci Výkonné rady.

Další návrhy usnesení Valný sněm nestihl projednat a další práce s nimi je tak v kompetenci Náčelnictva.

 • návrh sněmu kraje Praha (délka táborů) - Sněm kraje Praha navrhuje Valnému sněmu, aby uložil Náčelnictvu a Výkonné radě, aby podporovali a usilovali o to, aby se zvyšovalo povědomí o výhodách a přínosu letních táborů s délkou trvání alespoň tři týdny u oddílů skautů a skautek a aby podporovaly jejich uskutečňování a zvýšení celkového počtu takových táborů v organizaci.

Možné překážky pro delší tábory jsme zmapovali na jaře 2023 v rámci Sond. S další vhodnou podporou navážeme v rámci práce na strategickém tématu Kvalitní skautská výchova pro budoucnost, kde je prodloužení času stráveného skautingem jedním z přímých cílů. 

 • návrh sněmu kraje Praha (provozní dotace v skautISu) - Sněm kraje Praha navrhuje VSJ doporučit Náčelnictvu, aby jednou z hlavních priorit pro příští období byla elektronizace odevzdávání vyúčtování provozních dotací MŠMT skrze skautIS.

Tato otázka již byla řešena na úrovni vedení krajů s Výkonnou radou a přípravné práce na převedení provozních dotací OJ do skautISu již byly zahájeny. Realizace tohoto projektu zabere dva roky - letos proběhnou konzultace návrhu řešení s kraji a zahájením samotné realizace ve skautISu, v roce 2025 s pokračováním prací a částečným pilotním provozem, který umožní systém odladit a připravit ho pro finální plnohodnotné používání pravděpodobně v průběhu roku 2026.

 • návrh sněmu kraje Praha (rozvoj skautISu a dalších online nástrojů) - Sněm kraje Praha navrhuje VSJ uložit Náčelnictvu, aby věnovalo větší pozornost podpoře informačních systémů organizace, zejména skautIS, h.skauting, přihlašování na celostátní akce. Sněm konstatuje, že je třeba se zaměřit na technickou podporu a zjednodušení obsluhy systému, zadávání a stahování podkladů a nefungujícího propojení informací ze skautISu.

Náčelnictvo vnímá důležitost informačních systémů a jejich podpory a počítá s tím, že se návrh usnesení promítne do plánu práce PS NJ pro IT.

 • návrh sněmu kraje Praha (komunikace vývoje a oprav skautISu) - Sněm kraje Praha navrhuje Valnému sněmu, aby uložilo Náčelnictvu, aby se zabývalo zlepšením komunikace při řešení problémů při práci s digitálními nástroji Junáka, konkrétně skautISem, a ztransparentněním vývoje oprav a úprav skautlSu, například formou veřejného systému řízení požadavků.

Náčelnictvo vnímá důležitost informačních systémů a jejich podpory a počítá s tím, že se návrh usnesení promítne do plánu práce PS NJ pro IT.

 • návrh sněmu kraje Praha (etický kodex fundraisingu) - Sněm kraje Praha navrhuje Valnému sněmu pověřit Náčelnictvo stanovením doporučení pro podporování činnosti Junáka subjekty, jejichž činnost odporuje skautským hodnotám a poslání Junáka.

Náčelnictvo se shodlo na tom, že je vhodné organizačním jednotkám nabídnout metodické doporučení v duchu návrhu usnesení a úkol zpracovat a zveřejnit toto doporučení zařadí do plánu NJ, příp. zadá Výkonné radě. 

Podněty krajských a okresních sněmů

Vzhledem k počtu podnětů níže reagujeme vždy na všechny podněty okresních sněmů k jednotlivým tématům, konkrétní znění podnětů je možné dohledat v materiálech pro delegáty Valného sněmu.

 • podnět k návrhu Strategie 2030  - Návrh Strategie 2030 projednal Valný sněm, který uložil Náčelnictvu její dopracování a následné schválení. K podnětům krajských a okresních sněmu bude pracovní skupina či Náčelnictvo přihlížet při své další práci na finálním znění či obsahu jednotlivých témat Strategie 2030. 
 • podnět k oblasti  bezpečí - rozvíjení psychické odolnosti, důraz na psychohygienu, odpovědnost, kritické myšlení a podpora role výchovného zpravodaje (okres Praha-východ)

Náčelnictvo má za to, že témata jsou ve Strategii 2030 dostatečně zohledněná (viz vyjádření NJ a VRJ v materiálech pro delegáty VSJ). 

 • podnět ke vzdělávání - pochybnosti nad vynětím požadavku vůdcovské kvalifikace pro zástupce vedoucích oddílů z Organizačního řádu (kraj Praha)
 • podnět ke vzdělávání - zachování kvalifikace ZZA  jako jednu z podmínek vůdcovské zkoušky (Ústecký kraj a okres Praha-východ)

Valný sněm se oběma tématy zabýval a návrhy usnesení neschválil, čímž byly z pohledu Náčelnictva dostatečně vypořádány. 

 • podnět ke vzdělávání - zachování současného stavu kvalifikací (okres Praha-východ)
 • podnět ke vzdělávání - aktivní podpora vzdělavatelů a akcí, profesionální vzdělavatelé (okres Praha-východ)
 • podnět ke vzdělávání - podnět ke vzdělávání - specifikace praxe, věku apod. vzdělávaných u ČZ/​VZ bez kurzu (kraj Praha)
 • podnět ke vzdělávání - podpora snaze řešit problémy vzdělávání (okres Praha 6)

Viz vyjádření Náčelnictva a Výkonné rady v materiálech pro delegáty Valného sněmu. 

 • podnět k IT a online nástrojům - digitalizace provozních dotací (okres Praha 4)

Viz vyjádření k návrhu usnesení kraje Praha výše.

 • podnět k IT a online nástrojům  - provozní podpora aplikací např. Databáze základen, Spisovna na Skautské křižovatce (kraj Praha)

Viz vyjádření Náčelnictva a Výkonné rady v materiálech pro delegáty Valného sněmu.

 • podnět k IT a online nástrojům  - možnost nastavení elektronického odběru časopisu (Středočeský kraj)

V duchu vyjádření v materiálech pro delegáty Valného sněmu počítá Náčelnictvo se zohledněním podnětu v plánu NJ v rámci revize projektu Spolkový časopis.

 • úprava Směrnice k majetku (Moravskoslezský kraj)
 • úprava Hospodářského řádu (Moravskoslezský kraj)

Novelizaci Hospodářského řádu zahrne do svého plánu práce PS NJ pro legislativu, novelizaci Směrnice k majetku je v plánu Výkonné rady.

 • Krojové šátky pro zahraniční akce (Olomoucký kraj)

Viz vyjádření Náčelnictva a Výkonné rady v materiálech pro delegáty Valného sněmu.

 • Změna kritérií rozdělování provozní dotace (Jihomoravský kraj TGM a okres Břeclav)

Diskuze o možných změnách, ať už v rámci Strategie 2030 či bez vazby na ni, je součástí plánu Výkonné rady. První sběr podnětů proběhl na dubnovém Setkání krajů s VRJ/​náčelníky. Předpokládáme, že nová kritéria se promítnou do Směrnice k dotacím pro rok 2025. 

 • členský příspěvek a STS (okres Ústí nad Orlicí)

Viz vyjádření Náčelnictva a Výkonné rady v materiálech pro delegáty Valného sněmu.

 • digitalizace sněmů, zpřístupnění systému pro online volby (okres Praha 6)

V rámci Náčelnictva se bude podnětem zabývat PS NJ pro IT. 

 • revize pravidel Svojsíkova závodu – velké družiny (okres Praha-východ)

Podnětem se bude zabývat PS NJ pro program, zároveň VRJ bude řešit revizi pravidel závodů s ohledem na rostoucí počet účastníků (šestek/​družin), toto je jistě další podnět k zamyšlení a příp. zohlednění. 

 • příprava programu na klíč “Úvod do roverské praxe” (okres Klatovy)

Podnětem se bude zabývat PS NJ pro program, zároveň zvážíme zohlednění podnětu v rámci Strategii 2030, konkrétně strategického tématu Rangers a roveři. 

Máte-li ke zprávě a k informacím v ní uvedeným  jakékoli dotazy, rádi je zodpovíme v komentářích k článku nebo je můžete zaslat na e-mail nacelnictvo@skaut.cz.

Náčelnictvo se k tomuto dokumentu za rok opět vrátí, aby vyhodnotilo, jak se daří naplňování jednotlivých usnesení či podnětů posunout.

Ladislav Pelcl - Bilbo, místonáčelník

Lenka Šablová, asistentka Náčelnictva