Hospodářské výkazy ve skautISu nově jen v tisících Kč. Jak je vyplnit a odevzdat správně již napoprvé

Přečtěte si, co se mění ve skautISu pro hospodářské výkazy za rok 2022 a na co si dát pozor při jejich vyplňování a odevzdávání. Termín pro odevzdání je letos 10. 5. 2023.

Hospodářské výkazy za rok 2022 zadávejte do skautISu jen zaokrouhlené na celé tisíce Kč. 

Pro OJ, které vedou jednoduché účetnictví, se nic nemění. Hospodářské výkazy vyplňovaly v tisících Kč vždy.

OJ, které vedou podvojné účetnictví, měly dosud možnost vyplňovat údaje buď v tisících Kč, nebo v haléřích. Nově bude možné zadávat údaje pouze zaokrouhlené na celé tisíce Kč. Tedy pokud máte v účetnictví zůstatek např. 24 587 Kč, uvedete do výkazu 25 (tis. Kč je již vyplněno, zadává se vždy celé číslo, zaokrouhlování částek matematicky). 

Co tato změna přináší?

Účetní výkazy, které jsou podkladem pro vyplnění hospodářských výkazů ve skautISu, se sestavují v tisících Kč. Dochází tedy ke sjednocení ve vykazování. Věříme, že změna přinese méně chyb při zadávání údajů, při jejich zaokrouhlování, a také snazší kontrolu, jelikož hodnoty v účetních i hospodářských výkazech budou stejné.  

Více k zadávání hospodářských výkazů se dozvíte v nápovědě ke skautISu.

Termín pro odevzdání hospodářských výkazů je 10. 5. 2023. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je termín pro odevzdání prodloužen až na 10. 7. 2023 (do 10. 5. je však potřeba tuto skutečnost ve skautISu vyznačit). Více o registraci a termínech se dočtete v článku Registrace 2023 se blíží nebo ve Směrnici k registraci 2023.

Na co si dát pozor při zadávání hospodářských výkazů

Zadávejte položky se správnými znaménky.

Položky aktiv a pasiv mají mít vždy kladnou hodnotu. Pokud máme peníze, mají zkrátka nějakou hodnotu, která je kladná. Pokud peníze nemáme, pak máme dluh, a ten vykazujeme jako závazek na pasivní straně rozvahy, také jako kladné číslo. Občas se může stát, že se některá položka krátkodobě “překlopí” do záporné hodnoty (přeplatek na dotaci, který musíte vrátit apod.). Jedná-li se o nevýznamnou částku nebo jednorázovou záležitost, nemusíte položku přeúčtovávat. V opačném případě přeúčtování doporučujeme. Výjimku tvoří oprávky k dlouhodobému majetku, které představují korekci (snížení) hodnoty majetku z důvodu jeho opotřebení a zadávají se naopak se zápornou hodnotou.

Aktiva celkem = Pasiva celkem

Součet aktiv a součet pasiv se musí rovnat. Někdy vznikne rozdíl o 1-3 tis. Kč. Je to vlivem zaokrouhlování jednotlivých položek v rozvaze, které nakonec dají mírně jiný součet. V takovém případě se vraťte k dílčím položkám a upravte jejich výši. I když jejich zaokrouhlení nebude přímo “matematické”, nevadí to. Mnohem důležitější je, aby byl správně celkový součet aktiv a celkový součet pasiv.

Hospodářské výkazy požadují u některých položek větší detail, než poskytují oficiální účetní výkazy. Mějte po ruce ještě podklad z účetnictví. Sestavy, které můžete využít, se jmenují různě (záleží na konkrétním SW), např. se jedná o “rozvahu”, “předvahu”, “přehled stavu účtů” atp.

Hospodářské výkazy je nutné ve skautISu nejen odevzdat, ale i potvrdit. Vyplnit a odevzdat hospodářské výkazy může kdokoli - zpravidla hospodář OJ. Potvrdit, a tím definitivně odevzdat hospodářské výkazy ke zveřejnění, může jen vedoucí OJ (nebo jeho zástupce).

Na co si dát pozor v Účetních výkazech a Příloze

Kromě vyplnění hospodářských výkazů přikládá do skautISu OJ, která vede podvojné účetnictví, i oficiální Účetní výkazy vč. Přílohy. Všechny dokumenty podepisuje statutární zástupce. OJ je povinna zveřejnit Rozvahu a Přílohu. Výkaz zisku a ztráty zveřejňuje dobrovolně. 

Do skautISu je možné vložit jako přílohu pouze 1 soubor. Všechny zveřejňované dokumenty - Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty (dobrovolně) a Přílohu - je tedy potřeba vložit / převést do jednoho dokumentu předtím, než jej budete do skautISu vkládat. Ideálně Účetní výkazy a Přílohu naskenujte rovnou do jednoho dokumentu, případně jednotlivé skeny spojte v počítači do jednoho souboru pdf. SkautIS totiž jinak smaže dříve vložený soubor a ponechá jen ten poslední vložený. 

Uveďte správně rok 2022. Pokud použijete jako vzor výkazy a přílohu z minulého roku, nezapomeňte rok všude aktualizovat. Zřizovatel / zakladatel je hlavní spolek: Junák – český skaut, z. s., IČO: 00 409 430. V Příloze nezapomeňte rozepsat hospodářský výsledek celkem na hospodářský výsledek z hlavní a z hospodářské činnosti. Obzvláště, pokud se rozhodnete nezveřejnit Výkaz zisku a ztráty.

V článku na Křižovatce si přečtěte více o tom, jak sestavit účetní závěrku v podvojném účetnictví, vč. vzoru pro Přílohu, který si můžete stáhnout a použít. 

Vedete jednoduché účetnictví? Zkontrolujte si, že stále splňujete zákonné limity. 

Pokud je odpověď na kteroukoli z níže uvedených otázek ANO, pak je třeba od následujícího roku vést účetnictví podvojné. 

  • Jste plátcem daně z přidané hodnoty? 
  • Přesáhla hodnota majetku OJ 3.000.000 Kč? (vychází se z přehledu o majetku ke konci roku)
  • Přesáhly celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období 3.000.000 Kč?

Při posouzení uvedených kritérií se nezahrnují příjmy / pohledávky z prodeje nemovitého majetku, a dále příjmy / pohledávky nahodilé a mimořádné.

Více o tom, jak sestavit přehledy v jednoduchém účetnictví najdete v článku na Křižovatce.

Dále si můžete přečíst, proč a jak tvořit účetní výkazy, k čemu slouží Příloha a jaký má vztah ke Zprávě o hospodaření.

Chcete být v obraze? Přihlaste se k odběru Hospodářských informací. Více najdete o Newsletterech na Křižovatce a v článku ve Zpravodajství (vč. informací o balíčcích a o nastavení v e-mailu tak, aby vám tyto zprávy nepadaly do spamu). 

Nevíte si rady s účetní závěrkou? Napište nám na email hospodareni@skaut.cz

Olga Dočekalová
koordinátorka ST hospodaření a kontrola