Budou dospělí jedním ze strategických témat? Pojďme o tom přemýšlet a diskutovat

V organizaci máme přes 24 tisíc dospělých a jejich počet roste. Máme pro každého z nich nabídku smysluplné seberealizace? Kdo se má o dospělé starat? Máme pro ně mít výchovný program? Kde se mohou dospělí skauti sdružovat a registrovat? Pojďme o tom přemýšlet a diskutovat a také se vzájemně inspirovat.

Díky tomu, že můžeme již více než 30 let bez přerušení skautovat, vychovali jsme několik generací a dospělí se nám začínají v organizaci “hromadit”. Zároveň mají o skauting zájem i dospělí, kteří skautskou výchovou neprošli. Junák - český skaut má nyní 75 650 členů, z toho 24 345 dospělých. Od loňska přibylo 345 dospělých nováčků. Počet členů organizace roste už několik let. Podíl dospělých členů je setrvale kolem 32%. (Víc čísel je v článku a ve zprávách o registraci.) I když se podíl v čase moc nemění, reálný počet dospělých členů neustále vzrůstá. To je jedním z důvodů, proč je třeba o jejich zapojení do organizace přemýšlet a diskutovat.

V rámci diskusí ke Strategii 2030 proběhlo několik besed zaměřených právě na téma dospělých. Organizátoři šesti z nich (v Hradci Králové, Liberci, Ostravě, Polné a 2x v Praze) poskytli i písemné výstupy z debat. Z nich vybíráme několik názorů. K nim přidáváme otázky a informace, které můžete využít pro vaše soukromé zamyšlení a diskuse ve vašem týmu.

Všichni diskutující jsou přesvědčeni, že je třeba aktivně podporovat větší zapojení mladých do vedení na všech organizačních úrovních
Mají k tomu vůbec příležitost? Nejsou místa vedoucích v některých oddílech, střediscích a jiných organizačních jednotkách dlouhodobě obsazena staršími bratry a sestrami? Jak funguje nástupnictví u vás?

Ze svých rolí a funkcí odcházejí v různých životních etapách a z různých důvodů mladí i staří. Skaut neumí pracovat s odcházejícími. Většinou nemusí jít o odchod definitivní, ale nikdo se o takové lidi obvykle nezajímá.”
Jak je to na vašem středisku? Probíráte s lidmi opouštějícími svou roli či funkci, jaké mají možnosti skautovat dál? Vědí o všech příležitostech, které skauting nabízí? Jste s nimi nadále v kontaktu, i když zrovna žádnou práci pro středisko nedělají? Kdo na to u vás myslí? Máte zpravodaje pro personalistiku? (Popis funkce zpravodaje pro personalistiku je od června 2023 součástí přílohy Organizačního řádu.)

“Rádi bychom od ústředí dostali metodiku, jak s dospělými pracovat, jaký program jim máme nabídnout, jak tuto skupinu uchopit.”
Máme vnímat dospělé jako výchovnou kategorii? Ústředí si v tuto chvíli myslí, že ne. Junák - český skaut je organizací vychovávající děti a mládež. Dospělí v ní samozřejmě mají své místo - např. jako činovníci podporující výchovu dětí nebo jako členové, kteří se věnují seberozvoji, např. v rámci klubů Kmene dospělých. Kmen dospělých nabízí svůj rámcový program Oldskauting 21, který může být výzvou a inspirací pro jednotlivce i skupiny. Stojí na 4 pilířích:

  1. Podpora a pomoc skautskému hnutí mládeže
  2. Osobní rozvoj, Klubová činnost, Péče o skautskou historii, Práce pro společnost
  3. Charitativní činnost a sociální projekty
  4. Mezinárodní dimenze skautingu dospělých

“Skupinou mladých dospělých by se mělo ústředí zabývat, protože ji vidíme jako potřebnou pro organizaci a pro udržitelný skauting do budoucna. Pokud ji chceme udržet, je potřeba tomu vytvořit nějaký rámec.”
“Smysl vidíme v tom podpořit kluby s nenucenou docházkou, otevřeností vůči okolí z neskautské veřejnosti a postupným začleňováním se neskautů. Práce s komunitami je v dospělém věku velice důležitá.”
Bez ohledu na věk a skautské zkušenosti by měl mít každý dospělý možnost seberealizace v rámci skautingu. Vedle činovnické práce, tedy vedení oddílů, středisek, vzdělávacích akcí, péče o skautský majetek atd. mají všichni dospělí možnost sdružovat se a realizovat se ve formálních i neformálních skupinách. V jakých?

  • V klubech registrovaných v rámci Kmene dospělých v souladu s Řádem Kmene dospělých. V jednom středisku může být i více klubů. Nebo může mít jeden klub více družin. Vhodné je dělení podle generací nebo podle zaměření činnosti.
  • Ve skupinách při středisku. Dospělí mohou být registrováni přímo pod střediskem, aniž by byli členy Kmene dospělých. Vedoucí takové party může být jmenovaným zpravodajem střediskové rady (např. zpravodaj pro dospělé), aby i takový “neoddíl” měl v radě své zastoupení.
  • V klubech rodinného skautingu.
  • V zájmových skupinách, jako jsou zvláštní organizační jednotky, např. skautští sběratelé, záchranáři nebo ochranná služba. Mladí dospělí mohou také ve svém městě s podporou svého střediska založit fórum Skautského institutu.

Zkušenost říká, že tyto možnosti přitahují ke skautingu nové dospělé a zároveň mohou být naplňující formou skautingu pro dospělé, kteří nejsou aktivními činovníky. Ze zkušenosti ale také víme, že do aktivní práce v těchto skupinách se leckde pouští lidé, kteří jsou vytížení jako činovníci na středisku. Kumulace funkcí není dlouhodobě žádoucí. Opravdu musí dělat všechnu práci stále titíž lidé, když je v organizaci dospělých čím dál víc?

Budeme rádi, když se nad položenými otázkami zamyslíte a prodiskutujete je na vašich táborech, roverských výpravách, oldskautských setkáních i střediskových radách. 

Diskuse ke Strategii 2030 pokračují. Ať dopadnou jakkoliv, je jisté, že ústřední orgány se budou problematikou dospělých nadále zabývat. Náčelnictvo Kmene dospělýchpracovní skupina Náčelnictva pro dospělé budou za podpory týmu Kanceláře ústředí hledat cesty, jak informovat dospělé členy organizace o možnostech jejich zapojení a seberealizace a také zvát dospělé skauty na akce pořádané Kmenem dospělých.

Funguje u vás v regionu dobře nějaká parta či klub dospělých? Uvítáme příklady dobré praxe. Máte dotazy nebo nápady ke skautování dospělých? Chcete se vyjádřit k výše položeným diskusním otázkám? Pište na lide@skaut.cz.

Petra Bašová - Fidla, koordinátorka personalistických projektů