Výzva ke kandidatuře do Ústřední revizní komise

Za několik málo dní čeká naši organizaci Valný sněm, který bude mimo jiné volit činovníky a činovnice do ústředních orgánů. Touto výzvou se na vás obracíme právě kvůli volbě, resp. kvůli nedostatku kandidátů do Ústřední revizní komise (ÚRKJ).

ÚRKJ je jedním z ústředních orgánů Junáka - českého skauta a plní úkoly kontrolní komise spolku podle občanského zákoníku. Do práce člena ÚRKJ spadají činnosti jako kontrola hospodaření Junáka - českého skauta jako celku, kontrola vyúčtování dotací v souladu s jejich účelem nebo řešení podnětů od organizačních jednotek a členské základny. Náplní práce ÚRKJ není kontrola účetnictví, ale spíše to, zda orgány Junáka - českého skauta jednají hospodárně a v souladu s vnitřními i obecnými předpisy. V ÚRKJ najdou uplatnění jak ekonomové, tak právníci nebo činovníci se zkušenostmi ze základních a vyšších organizačních jednotek, kteří se zajímají o procesy uvnitř organizace. Konkrétní náplň práce každého člena se po domluvě v rámci ÚRKJ přizpůsobuje jeho odbornosti a zkušenostem. Práce v ÚRKJ zabere několik desítek hodin za rok. Každý absolvuje obvykle jednu kontrolu na ústředí a podílí se na jedné nebo více kontrol, které se provádí distančně. 

K dnešnímu dni není nikdo, kdo by kandidoval jako řádný kandidát. Pilný návrh máme jeden, další dva kandidaturu zvažují. K plnému obsazení našeho nejvyššího kontrolního orgánu potřebujeme, aby měl sedm členek či členů. 

Vyzýváme proto všechny dospělé členky a členy Junáka - českého skauta, aby zvážili své zapojení v ÚRKJ v dalším funkčním období. Myslíte-li si o někom, že by byl dobrým kandidátem, podpořte jej. 

Kandidát či kandidátka do ÚRKJ musí splňovat alespoň jedno z těchto kritérií: 

  • nejméně středoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru nebo
  • nejméně 5 let praxe ve funkci statutárního orgánu OJ, hospodáře VOJ či člena revizní komise VOJ nebo
  • hospodářská zkouška nebo 
  • nejméně 5 let odborné civilní praxe v oblasti hospodaření či hospodářské kontroly.

Pokud by ÚRKJ po Valném sněmu neměla plný počet členů, může do svých řad kooptovat další členy, na které se výše uvedené předpoklady již nevztahují. Pokud si však nezvolíme alespoň 4 z celkových 7 členů, budeme nuceni svolat další (mimořádný) Valný sněm a pokusit se ÚRKJ obsadit. Nejde ale jen o to, abychom naplnili podmínku Stanov a zákona. Bez funkční ÚRKJ chybí naší organizaci nezávislá kontrola práce Kanceláře ústředí, Výkonné rady a hospodaření celé organizace.

Chcete-li konzultovat svou kandidaturu, oznámit nám, že budete kandidovat, projednat oficiální podání návrhu na kandidaturu (čl. 44 a násl. Řádu Valného sněmu), ozvěte se na kancelar@skaut.cz

Václav Dobrozemský - Vaša, pilně kandiduje na člena ÚRKJ
Jakub Procházka - Citron, zvažuje kandidovat na člena ÚRKJ
Jakub Šimurda - Kolibřík, zvažuje kandidovat na člena ÚRKJ

Za vedení Junáka - českého skauta:
Josef Výprachtický - Jose
Ondřej Peřina - Jerry
Kristýna Menclová - Tynus
Ladislav Pelcl - Bilbo
Vendula Bušková - Véňa
Ondřej Vokál - Vokin