Usnesení a fotografie z Valného sněmu jsou k dispozici

V sobotu 18. 6. 2022 se v pražském Rudolfinu sešlo téměř 400 delegátek a delegátů, kteří jednali a diskutovali o tématech a návrzích usnesení předložených na z důvodů pandemie zrušený Valný sněm 2020. Návrhy usnesení, která nestihl projednat tento mimořádný Valný sněm, se bude zabývat Náčelnictvo.

Valný sněm zahájil bratr starosta Josef Výprachtický – José, který přivítal delegátky, delegáty a hosty sněmu, mezi nimiž nechyběli zástupci ČRDM a dalších spolků, členové Skautského parlamentního oddílu či zástupkyně Slovenského skautingu. Bratr starosta připomněl úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout, i výzvy, jež před nás staví současná nejistá situace i dlouhodobý růst organizace. Poděkoval všem přítomným a jejich prostřednictvím všem činovnicím, činovníkům i dalším dobrovolníkům kolem oddílů a středisek za jejich práci.  

Po krátkém varhanním koncertu (kde jinde, než právě v Rudolfinu:–) se delegáti a delegátky prostřednictvím fotografií ohlédli za uplynulým obdobím. Sestra Tichavová – Rozárka a bratr Vaněk – Permi pak navázali poděkováním všem, kteří se účastnili či účastní skautské pomoci – ať už během pandemie covid–19, při likvidaci škod způsobených tornádem na Hodonínsku nebo při začleňování ukrajinských kluků a holek do oddílů.  

Po té sestra náčelní Vedula Bušková – Véňa a bratr náčelník Ondřej Vokál – Vokin, spolu se zástupci domovských středisek, ocenili Medailí svatého Jiří zlatého stupně sestru Evu Měřínskou – Evičku, bratra Michala Taranta – Majkla a bratra Marka Baláše – Čiču za práci odvedenou přímo u oddílů a na středisku, ale také na ústřední úrovni ve vedení Náčelnictva a organizace. Opakovaný a dlouhý potlesk ve stoje byl důkazem toho, že se vyznamenání dostala do správných rukou. 

Následně Valný sněm pozdravil předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Mluvil o tom, jak se posouvá vnímání skautů z venku i o tom, jak vidí skautskou organizaci já a proč si myslí, že skauti celému sektoru volnočasové práce s dětmi a mládeží v mnohém prošlapávají cestu.

Poté začala pracovní část sněmu, který vzal na vědomí Řád valného sněmu, zvolil mandátovou a návrhovou komisi a schválil navržený program jednání.

V dalším bloku se delegáti a delegátky rozdělili do tří paralelních diskuzních sekcí, v nichž se věnovali výstupům revize Idey vlčat, světlušek a žabiček, doplnění 8. prvku skautské výchovné metody – Zapojení do společnosti – do Stanov a změně Stanov ve věci revizních komisí. Jednání v sekcích dalo účastníkům příležitost doptat se na nejasné, vyslechnout názory dalších delegátů či naopak sdělit vlastní pohled na věc ostatním. 

Po dva odpolední bloky jednání se Valný sněm věnoval předloženým návrhům usnesení v pořadí dle schváleného programu. 

Usnesení k výstupům revize Idey vlčat, světlušek a žabiček ve znění navrženém Náčelnictvem bylo po krátké diskuzi v plénu schválené výraznou většinou (88 %) přítomných. 

Ke schválení dvou následujících návrhů usnesení, tj. změně Stanov ve věci revizních komisí (tak, aby již nebylo nutné zapisovat revizní komise do rejstříku a otevřela se cesta pro další varianty zajištění revizní činnosti OJ) a začlenění 8. prvku skautské výchovné metody – Zapojení do společnosti do Stanov bylo třeba, aby pro ně hlasovala třípětinová většina registrovaných delegátů, neboť se jednalo o změnu Stanov. Tato podmínka byla obou případech bez problémů naplněna, pro hlasovalo více než 95 % přítomných.

U návrhu usnesení ke Kodexu jednání dospělých diskutovali delegátky a delegáti zejména o formě zakotvení. Tj. zda má Valný sněm dle návrhu Jihočeského kraje a Kraje Praha v usnesení jasně specifikovat, že Kodex má být ukotven ve formě metodiky, nebo – dle návrhu Výkonné rady – nechat na Náčelnictvu/VRJ, jaké formy po důkladném zvážení zvolí. Usnesení navržené Náčelnictvem a Výkonnou radou bylo schváleno tzv. zjevnou většinou. 

V rámci projednání usnesení k oblasti programu navržených Krajem Praha Valný sněm neschválil návrh usnesení k podpoře konání třítýdenních táborů pro skauty a skautky (mj. skrze úpravu kompetenčních profilů) a naopak schválil usnesení, kterým Valný sněm ukládá Náčelnictvu podporovat zapojení mladších členů do běžných činností na táborech. Diskuze k poslednímu usnesení, které se týkalo tématu alkoholu na skautských akcích, potvrdila, jak různé jsou v organizaci pohledy na tuto problematiku. Sněm nakonec usnesení neschválil, neboť se nedařilo doformulovat vhodný návrh – nicméně v plénu panovala shoda, že se jedná o věc, kterou se v rámci organizace i dále třeba řešit. Vedení organizace se tématu již věnuje a nadále bude.

Vzhledem k omezenému času zvládl Valný sněm projednat pouze výše zmíněná usnesení. Zbylými se v souladu se Stanovami bude (jako nejvyšší orgán mezi Valnými sněmy) zabývat Náčelnictvo a bude také informovat o tom, jak se s nimi vypořádalo. 

Starosta bratr Výprachtický – José poděkoval všem delegátkám a delegátům za kultivovanou diskuzi a konstruktivní (byť chvílemi náročné) jednání a přípravnému týmu a desítkám dobrovolníků za hladký průběh sněmu.

Náčelní sestra Bušková – Véňa na závěr ještě jednou poděkovala všem skautským dobrovolníkům, kteří se podílejí na každodenní činnosti oddílů, středisek, připravují vzdělávací kurzy či velké akce a přispívají tak každý svým dílem k naplňování poslání skautingu. 

Valný sněm poté ukončil společný zpěv skautské hymny.

Kompletní přehled schválených usnesení 

(k dispozici také na Křižovatce v části věnované mimořádnému Valnému sněmu): 

Usnesení XVI. VSJ/01
Valný sněm bere na vědomí Řád Valného sněmu.

Usnesení XVI. VSJ/02
Valný sněm schvaluje program mimořádného XVI. valného sněmu.

Usnesení XVI. VSJ/03
Valný sněm schvaluje mandátovou komisi ve složení Jan Chmelař, Darek Dragoun a Ondřej Dyčka. 

Usnesení XVI. VSJ/04
Valný sněm schvaluje návrhovou komisi Valného sněmu ve složení Bořek Slunéčko, Jakub Procházka – Citron, Jan Berki – Hubert, Ondřej Pytela – Ondra, Vít Henych – Bobr, Jiří Kubala – Jura, Vojtěch Sukač – Sifon , Marie Procházková – Azuritek a Václav Dobrozemský – Vaša. 

Usnesení XVI. VSJ/05
Valný sněm se seznámil s návrhem nového znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu žabiček, světlušek a vlčat a doporučuje Náčelnictvu, aby tento návrh schválilo a zajistilo podporu jeho zavádění v organizaci.

Usnesení XVI. VSJ/06
XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy Junáka – českého skauta schválené XIV. valným sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto: 

  1. v článku (38) Stanov 2014 se písmeno c) vypouští a dosavadní písmena d) a e) se nadále označují za písmena c) a d);
  2. za článek (46) Stanov 2014 se vkládá nový článek (46a), který zní „Junák i jeho organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich řízení. Podrobnosti stanoví vnitřní právo.“; 
  3. v článku (179) Stanov 2014 se text „14. června 2014“ nahrazuje textem „1. září 2022.“;

    a to s účinností od 1. září 2022.

Usnesení XVI. VSJ/07
XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy Junáka – českého skauta schválené XIV. valným sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto:

  1. v článku (9) Stanov 2014 se slovo “sedmi” mění na “osmi”;
  2. na konec článku se přidává další textová odrážka ve znění: “Zapojení do společnosti – naplňování skautského poslání se neobejde bez spolupráce se společenstvími na všech úrovních, od místních po celosvětové, v rámci skautského hnutí i mimo něj. Skauti a skautky v rámci služby nejčastěji působí v místní komunitě a přispívají při tom k řešení lokálních i globálních výzev. Zkoumají potřeby, na které svou činností chtějí reagovat, a službu provádí v partnerské spolupráci s ostatními aktéry. Tato zkušenost a její reflexe rozvíjí dovednosti a postoje potřebné k přijímání aktivní a odpovědné role ve společnosti. Zapojením do společnosti skauting přispívá k utváření lepšího světa jak skrze činnost samotnou, tak i jejím využitím pro výchovné účely.”; 

    a to s účinností od 1. září 2022.

Usnesení XVI. VSJ/08
Valný sněm podporuje dosavadní práci na Kodexu jednání dospělých a ukládá Náčelnictvu zajistit jeho ukotvení v organizaci v souladu s úsilím WOSMu v oblasti bezpečí dětí.

Usnesení XVI. VSJ/09
Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby podporovalo maximální zapojení mladších členů oddílů do činností týkajících se provozu tábora (stavba, vaření atd.) a provozu dalších skautských akcí.

Základní informace k proběhlému mimořádnému Valnému sněmu jsou nadále k dispozici na Skautské křižovatce na adrese https://valnysnem.skaut.cz.

Lenka Šablová, asistentka starosty

Fotogalerie

Zde najdete užší výběr fotografií, které fotili: Lucie Horáková — Basa / Jakub Procházka — Robot / José Smutný / Petr Kalousek — Robinson.

Pro zobrazení celé galerie přejděte sem