Prodloužení volebního období a k čemu je to dobré? Možnost svolat řádný sněm jednotky později

V roce 2020 byl z důvodu pandemie nemoci covid-19 zrušen plánovaný řádný Valný sněm a byl nahrazen elektronickými volbami ústředních orgánů. V červnu 2022 proběhne mimořádný Valný sněm, na kterém se budou projednávat všechna odložená témata ze zrušeného sněmu.

Další řádný Valný sněm je plánován až na začátek roku 2024. Co to však může znamenat pro standardní “předsněmové období” a budoucí sérii řádných sněmů všech organizačních jednotek? Sněmy jednotek se obvykle konají jednou za tři roky, s ohledem na koronavirem způsobený posun VSJ však nyní bude vhodnější, aby se výjimečně mohly konat i později. Proto Náčelnictvo v únoru umožnilo změnou Organizačního řádu dočasně prodloužit lhůtu pro svolávání řádných sněmů jednotek a tím sladit harmonogram všech sněmů. V čem jsou výhody a co přinese tato možnost posunout termín sněmu?

Pořádání sněmů organizačních jednotek před Valným sněmem

Typicky jednou za tři roky se v celé organizaci konají na všech úrovních sněmy. Obvykle jde o řádné sněmy, na kterých se volí vedení jednotek, revizní komise, vyhodnocují se proběhlá období. Také se na nich volí delegáti na vyšší sněmy a současně s tím v organizaci (a tedy i na jednotlivých sněmech) probíhá tzv. předsněmová diskuze. Standardně toto období začíná přibližně v červnu či září v roce předcházejícím řádnému Valnému sněmu a postupně projde od střediskových, přes okresní až po krajské sněmy, které se konají zhruba v lednu roku konání VSJ.

Tím, že ale musel být zrušen řádný VSJ 2020, v letošním roce proběhne navíc mVSJ 2022 a další řádný VSJ se bude konat až v roce 2024 a zároveň povinnost svolat řádný sněm OJ je běžně nastavena na období 3 let, max. 42 měsíců, došlo by u stovek jednotek k obrovskému časovému posunu mezi sněmy jednotlivých úrovní a regionů. Mnoho středisek by bylo nuceno začít pořádat své řádné sněmy už v prvním pololetí letošního roku, přitom jiné by měly sněm až k jeho konci či začátkem dalšího a samotný Valný sněm by byl až v roce 2024. Mnoho jednotek by tak bylo nuceno svůj řádný sněm svolat již brzy (po běžných třech letech) a následně třeba za půl či třičtvrtě roku znovu svolávat alespoň mimořádný sněm, na kterém by si volilo delegáty a řešilo předsněmovou diskuzu. 

Umožnění posunout řádné sněmy jednotek na později

Proto Náčelnictvo schválením novely OŘJ v únoru 2022 všem organizačním jednotkám dočasně umožnilo posunout si termín svého řádného sněmu na později a tím zajistit, že se napříč celou organizací opět sjednotí období, kdy sněmy jednotlivých organizačních úrovní probíhají. Nebude tak nutné svolávat několik sněmů krátce po sobě, bude možné pohodlně v budoucnu vyhlásit předsněmovou diskuzi a té se zúčastnit na všech sněmech. Dokonce tato mimořádná situace umožní srovnat sněmy i jednotkám, které se v minulosti třeba kvůli nějakému mimořádnému sněmu dostaly do situace, kdy jejich střediskový sněm je o několik měsíců dříve než v ostatních střediscích.

Jak by se srovnání termínů sněmů mělo dosáhnout?

Do Organizačního řádu přibylo jedno přechodné ustanovení (viz platné znění Organizačního řádu), které běžnou povinnou lhůtu pro svolání řádných sněmů OJ prodlouží z dnešních max. 42 měsíců na 50 měsíců. Jde o jednorázovou věc pro aktuální období, neznamená to tedy, že by už trvale mělo být volební období delší. Pouze nyní (v návaznosti na situaci vyvolanou pandemií covidu-19) je umožněno, aby řádné sněmy byly svolány i později.

Organizační řád konkrétně k povinnosti svolání řádného sněmu jednotky říká:

(131) Svolavatel může sněm svolat vždy, když to považuje podle situace za potřebné. Řádný sněm se svolává zpravidla jednou za tři roky, nejpozději však do 42 měsíců od konání posledního řádného sněmu.

Toto v řádu je a zůstane i do budoucna. Tedy i nadále zůstane jednotkám a jejich činovníkům možnost svolat sněm i kdykoliv jindy, když to budou považovat za potřebné, nejen v maximální možné lhůtě. Stejně tak i nadále zůstane zachována povinnost svolat sněm, pokud to vyžadují nějaké okolnosti (např. to požaduje dostatečné množství delegátů posledního sněmu, činovníků jednotky apod., viz čl. 132 OŘJ).

Nově přibylo přechodné ustanovení umožňující svolat sněm i později:

(325) Z důvodu pandemie nemoci covid-19 se pro řádné sněmy organizačních jednotek, kterým by dle poslední věty čl. (131) lhůta pro svolání řádného sněmu končila v letech 2022 či 2023, uvedená lhůta 42 měsíců prodlužuje na 50 měsíců.

Tento nový článek zajišťuje, že všechny jednotky si nyní můžou své řádné sněmy posunout a sjednotit tak konání sněmů do období těsně předcházejícího budoucímu řádnému Valnému sněmu 2024. Tedy je možné, aby sněmy středisek probíhaly až v průběhu roku 2023, okresní sněmy na podzim/​před koncem roku 2023 a krajské sněmy mohly těsně předcházet VSJ typicky na začátku roku 2024.

Platné (novelizované) znění Organizačního řádu

Jak se mohou posunout termíny sněmů jednotek?

Na základě termínů posledních řádných sněmů všech jednotek jsme připravili tabulku, která ukazuje, kdy by se bez výše popsané úpravy musely nejpozději sněmy v jednotkách konat, a jakým způsobem pomůže prodloužení dané lhůty. Díky dočasné změně lhůty se může snadno podařit pro všechna střediska, okresy i kraje opět časově srovnat.

Termíny řádných sněmů a možnost posunu - všechny OJ (střediska, okresy, kraje)

Co s sebou tedy možnost prodloužení volebního období přináší

Jsme přesvědčeni, že posun řádných sněmů je velká příležitost, která ulehčí mnoha jednotkám, neboť nebudou muset svolávat více sněmů krátce po sobě, zároveň to zajistí jednodušší předsněmovou diskuzi a opět srovná termíny do běžného období před budoucím řádným Valným sněmem 2024. 

Pokud by se jakákoliv jednotka rozhodla nevyužít možnost posunutí sněmu, velmi pravděpodobně ji čeká svolání jednoho sněmu “navíc”, na kterém bude volit delegáty na Valný sněm 2024 a probírat témata, která budou předložena do předsněmové diskuse k tomuto VSJ (protože tato témata nyní ještě nejsou známa).

Pojďme si shrnout, co tedy změna může znamenat:

 • mimořádně je umožněno svolat řádný sněm organizační jednotky až do 50 měsíců od posledního sněmu (výjimečně nebude nutné svolat sněm po 3 či 3,5 letech, ale až později)
 • všechny jednotky a jejich činovníci se budou moci snáze zapojit do předsněmové diskuze v běžném období, aniž by museli svolávat a účastnit se dalších mimořádných sněmů
 • řádné sněmy jednotek díky posunu mohou proběhnout přibližně takto:

  • střediskové sněmy cca od června do října 2023
  • okresní sněmy cca v říjnu až listopadu 2023
  • krajské sněmy cca v prosinci 2023 a lednu 2024
  • řádný Valný sněm přibližně v březnu 2024
 • jde o možnost prodloužit aktuální volební období až na 50 měsíců - to může výjimečně pro současná vedení a revizní komise znamenat vykonávat dané funkce déle než je běžné (obvykle o půl až tři čtvrtě roku déle)
 • věcí se také zabývala Rozhodčí a smírčí rada, která konstatovala, že tento mimořádný posun termínů sněmů není v rozporu se Stanovami a vnitřním právem a je možné ho realizovat (viz Nález RSRJ 01/​2022)
 • jde o jednorázovou a dočasnou výjimku, tedy další řádné sněmy se budou svolávat  standardně po cca 3 až 3,5 letech (nejpozději do 42 měsíců, jak praví Organizační řád), nedochází tak k trvalému prodloužení volebního období
 • dočasné prodloužení volebního období jsme diskutovali se skautskými kraji, probíralo jej Náčelnictvo a Výkonná rada, diskutovali jsme výhody i případné obavy a do úpravy jsme promítli podobu, která by měla být co nejvíce přínosná a nejméně zatěžující
 • přestože velmi stojíme o to, aby organizační jednotky této možnosti posunu využily, jde samozřejmě pouze o možnost a budete-li si chtít svolat řádný sněm dříve, můžete

Proč je další řádný VSJ plánován až na rok 2024?

Již v roce 2020, kdy se musel nejprve posun a následně i zrušit původního VSJ 2020, se ústřední orgány zabývaly otázkou možných termínů dalších Valných sněmů. Navíc delegáty přijatý Přechodný dodatek Stanov jasně určuje, že je nutné svolat v nejbližší možné době mimořádný Valný sněm (bude letos v červnu) a zároveň určil konání elektronických voleb ústředních orgánů jejichž volební období se následně počítá se standardní lhůtou 3 až 3,5 roku od října 2020. To předurčilo, že další řádný VSJ se nebude konat v původně očekávatelném termínů v březnu 2023, ale až později. 

Mezi nejzásadnější důvody, proč se další řádný VSJ bude konat později (přibližně v březnu 2024), patří především:

 • příprava VSJ vyžaduje více jak rok času, což s ohledem na probíhající přípravy aktuálního mVSJ není možné (souběžné přípravy dvou různých Valných sněmů) 
 • mezi dvěma Valnými sněmy (mimořádným a řádným) by bylo jen 9 měsíců a všichni od středisek po ústředí by tak neustále byli zahlceni tématy související se sněmy
 • na sněmy OJ v roce 2022 by nebyla k dispozici nová předsněmová témata, příp. by bylo nemožné se jim zodpovědně na všech úrovních věnovat, neboť celá organizace se letos zabývá původními tématy ze zrušeného sněmu na mVSJ 2022
 • volební období ústředních orgánů by bylo velmi krátké (jen něco přes 2 roky), přitom by se v podstatě celé věnovalo řešení koronaviru a souběžným přípravám dvou sněmů
 • posunutí VSJ až na rok 2024 umožní věnovat se i jiným agendám než jen řešení komplikací s pandemií nemoci covid-19 a to všem úrovním organizace

Doporučení ke svolávání sněmů jednotek

V této chvíli doporučujeme činovnicím a činovníkům ve vedení organizačních jednotek a jejich radách, aby se s věcí seznámili a promysleli ji. A pokud to vyhodnotí jako alespoň trochu možné, doporučujeme všem střediskům, okresům i krajům, aby v letošním roce 2022 své řádné sněmy vůbec nesvolávaly, a v souladu se schváleným prodloužením lhůty, svolaly své řádné sněmy až v období před budoucím řádným Valným sněmem v průběhu roku 2023 a začátku 2024 dle výše uvedených informací.

Pokud vás navíc zajímají i další informace k problematice související s pořádáním sněmů OJ i (mimořádnému) Valnému sněmu a účasti na něm, tak je najdete v článku upozorňujícím na novelizované vnitřní předpisy k 1. březnu 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností a podnětů se kdykoliv obraťte na registrace@skaut.cz

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj Výkonné rady pro ICT a organizaci

Vendula Bušková (Véňa)
náčelní