Novela zákona o odpadech přináší pro OJ povinnost uzavřít smlouvu o odkládání tříděného odpadu s obcí či městem

Nahlédněte do platné obecní vyhlášky o odpadech či informací obce o odpadovém hospodářství a dohodněte se s obcí či městem na uzavření smlouvy.

V roce 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, která obcím mj. ukládá postupně zajistit výrazné navýšení podílu tříděného odpadu do roku 2035. Zákon zároveň stanovuje právnickým (a podnikajícím fyzickým) osobám, tedy i organizačním jednotkám Junáka – českého skauta, jako původcům odpadu, povinnost mít smluvně zajištěnou likvidaci tříděného odpadu (viz § 5 zákona o odpadech).

Přestože se tato povinnost dle zákona týká všech pobočných spolků Junáka – českého skauta, máme za to, že je třeba jí dostát primárně na úrovni středisek a samozřejmě také VOJ či ZvOJ, které jsou vlastníky základen, příp. disponují vlastními či pronajatými prostory. Tyto OJ tříděný odpad reálně produkují a je tedy na místě, aby měly jeho likvidaci ošetřenou v souladu s platnou legislativou.

V praxi to znamená, že by středisko mělo mít nejen „zaplacenou popelnici“ (dle místních pravidel v obci/městě mít vyřešený svoz směsného odpadu a za to uhrazený příslušný poplatek), ale nově také uzavřenou smlouvu s obcí/městem, pokud pro likvidaci tříděného odpadu využívá veřejné kontejnery na tříděný odpad, příp. přímo s firmou vyvážející odpad, pokud by tato vyvážela např. popelnice s tříděným odpadem přímo od klubovny či základny.

Většina obcí a měst mj. právě v souvislosti s novým zákonem o odpadech aktualizovala již vloni či k 1. 1. 2022  obecní vyhlášky o odpadech, příp. informace o nakládání s odpady, které tuto povinnost reflektují. V nich často zmiňují pouze „živnostníky a podnikatele“, přestože zákon mluví o právnických osobách. I v takových případech je třeba obec či město oslovit s dotazem, zda a jak se tato povinnost skautských středisek týká a v návaznosti na to dle domluvy případně uzavřít smlouvu v odpovídající podobě (věříme, že pro spolky našeho typu pracující s dětmi a mládeží, bude možné i nadále bezplatně tříděný odpad ukládat do běžných obecních kontejnerů). 

V případě dotazů či nejasností se prosím obracejte na e-mail kancelar@skaut.cz

Lenka Šablová, asistentka starosty