Náčelnictvo schválilo mimořádnou podporu jednotkám kvůli rostoucím cenám energií

Náčelnictvo se na svém jednání o víkendu 19. - 20. listopadu 2021 vrátilo do online prostředí, schválilo rozpočet a plán Výkonné rady na rok 2022, diskutovalo o revizních komisích a novelizovalo několik řádů.

V úvodu zasedání Náčelnictvo schválilo v 2. čtení Řád Rozhodčí a smírčí rady, který zohledňuje nové postavení Rozhodčí a smírčí rady tak, jak jej popisují stanovy, schválené na VSJ v Litomyšli, a nový Občanský zákoník. Řád popisuje organizaci rady a řízení před ní. Novela nabývá účinnosti k novému roku a nahrazuje dosud platný řád z roku 2002 (souběžně došlo k drobné novele Disciplinárního řádu, aby oba řády byly v souladu). Děkujeme RSRJ za kvalitní přípravu nového návrhu.

Jednáním se prolínaly i drobné novely statutů ZvOJ, zaměřených na vzdělávání - Centrum vzdělávání Parvula, Vzdělávací středisko Gemini a Skautské záchranářské středisko. Do programu jsme k té příležitosti zařadili i jejich krátké představení, aby členové NJ měli lepší povědomí o tom, proč byly tyto ZvOJ založeny. Děkujeme za ně.

Jako každý rok touto dobou nechyběl na programu plán VRJ na rok 2022 rozpočet na následující rok. Prioritami pro příští rok je pořádání Valného sněmu, navyšování kapacit skautského vzdělávání a vztah k MŠMT zejména s ohledem na navržené změny administrace dotací. Po obšírné diskusi Náčelnictvo obojí schválilo, v rámci rozpočtu pak výjimečně navýšilo dotace krajům a organizačním jednotkám, aby kraje mohly pomoci střediskům vyrovnávat se s navyšováním cen energií a inflací.

Bratr starosta představil Náčelnictvu aktivity a události za poslední měsíce ve Zprávě Výkonné rady. V důvěrném režimu pak bylo blíže uvedeno a diskutováno dění kolem Skautské energie a ukončení dodávek společností Kolibřík Energie.

Přání Náčelnictva Kmene dospělých na vlastní časopis Náčelnictvo odložilo na dobu po plánované revizi celého projektu Spolkový časopis, naplánované na 2022, a po vyjasnění oblasti dospělých dle plánu pracovní skupiny.

Blížícímu se mimořádnému Valnému sněmu v Rudolfinu jsme se věnovali při schválení tezí změny Organizačního řádu, která umožní střediskům i VOJ svolat své sněmy i za více než 42 měsíců od posledního sněmu. Projednávali jsme také návrhy změn Stanov, které na mimořádný Valný sněm míří - doplnění nového 8. bodu skautské výchovné metody - Zapojení do společnosti a změnu postavení revizních komisí (aby již u OJ dále nebyly Kontrolními komisemi ve smyslu NOZ). Tématu následných změn fungování revizní činnosti ve střediscích jsme se zabývali v diskuzi nad návrhem Výkonné rady.

Náčelnictvo se zabývalo také novelou Řádu Valného sněmu, schválilo novelu Statutu členství ve Svojsíkově oddíle, udělilo zlatý stupeň medaile Merkura a podpořilo zachování stávajícího stavu v běžícím řízení RSRJ o výkladu Stanov.

Přechod do online jednání z epidemických důvodů nám radost neudělal, ale jednání bylo možná o něco přístupnější hostům - pro online i prezenční jednání platí stejný postup, ohlásit se předem na nacelnictvo@skaut.cz

Pokud vás zaujalo nějaké téma tohoto jednání, můžete se podívat i do podrobného zápisu.

U příštího jednání budeme již určitě mít vyladěno načasování spouštění pračky v souladu s programem a bude pokračovat soutěž v rukodělkách. Tedy aspoň u těch členek a členů Náčelnictva, které si kvůli nevyplněným cesťákům neodnese čert.

Ladislav Pelcl - Bilbo, místonáčelník