Jak se stavíme k tématu klimatické změny? Aneb co nám řekly Sondy

Pamatuješ si, jak ti začátkem března v emailu přistála zpráva s prosbou o vyplnění Sond do skautského světa na téma klimatické změny. Zajímá tě, co jsme se z nich dozvěděli?

Na prvním místě nás potěšila odezva skautské veřejnosti. Sešlo se více než 1500 odpovědí, což je skvělý výsledek. Velké díky všem, kteří zareagovali a věnovali nám svůj čas vyplněním dotazníku.

Mezi respondenty panovala většinová shoda na tom, že klimatickou změnu vnímají jako jeden ze zásadních problémů dneška, a označili člověka jako zásadního přispěvatele k důsledkům jejich projevů. 

Skoro polovina skautů odpověděla, že je klimatická změna trápí a obávají se pro to budoucnosti.

A jak se problematice klimatické změny má postavit Junák - český skaut? 

Víc jak třetina respondentů vyjádřila názor, že naše organizace se tomuto tématu nevěnuje dostatečně a měla by se věnovat víc. Téměř stejně velká skupina uvedla, že se tématu dostatečně věnujeme již nyní. Současně panuje velká shoda na tom, že organizace by měla u členek a členů podporovat porozumění tématu, schopnost reagovat na konflikty vzniklé rozdílnými názory či pracovat na zvyšování fyzické i psychické odolnosti, které přímo souvisí se schopností adaptace na měnící se svět.

Motivovat by měl Junák - český skaut svou členskou základnu především skrze příklady dobré praxe a podporovat ji tak v tom, že toho spoustu dokáží sami. Těší nás, že více jak polovina respondentů vyjádřila přesvědčení, že i jako jedinci mohou ke zmírnění důsledků klimatické změny přispět. 

Téma klimatické změny ve skautském programu

90% odpovědí podporuje to, aby Junák - český skaut zařazoval téma klimatické změny do výchovného programu. V současné chvíli však většina vedoucích oddílů pracuje s tématem v programu velmi zřídka nebo vůbec a uvítali by v tomto směru inspiraci a náměty, jak takový program lze uchopit, a tipy na to, jak s holkami a kluky o klimatické změně mluvit.

Téma klimatické změny nebylo, není a nebude organizaci lhostejné. Zdá se však, že mu jen není věnována dostatečná pozornost, neboť pouze 16% z vás uvedlo, že zná Rozcestník ke klimatické změně. Na něm můžete najít inspiraci jak pro program na schůzky či akce, tak rady, jak se zapojit sám/​sama, nebo s oddílem. Stejně tak zde najdete odkazy na kurzy, workshopy, prezentace, hry a další zdroje, které vám pomohou získat informace a znalosti k tématu. Nechybí ani téma klimatického žalu s odkazy na relevantní zdroje. V neposlední řadě tu najdete informace o projektech, do kterých se můžete s vašimi oddíly zapojit, nebo tipy vzdělávání na klíč. Podrobně rozepsané aktivity a hry lze najít i na Chystám program (kategorie Svět okolo nás (podoblast Propojenost světa) nebo Příroda kolem nás (podoblast Šetrné chování)). Praktické rady a tipy, jak na akcích a v životě snížit dopady činnosti, přináší PUSA - příručka udržitelných skautských akcí, která před krátkou dobou vyšla v tištěné podobě a 1. 6. 2023 proběhne její křest ve Skautském institutu.

S kompletními výsledky průzkumu se můžeš seznámit v souhrnné prezentaci společnosti Behavio, která pro nás sondy zajišťovala.

O tématu dnes rozhodně nečteš a neslyšíš naposledy. Mimo jiné se propisuje i do právě diskutovaných témat budoucí strategie organizace, výsledky průzkumu se budou dále zabývat ústřední orgány a budeme hledat cesty, jak společně přispět k lepší budoucnosti.

Alex Bernardová – Šuměnka | Koordinátorka agendy 'Klimatická změna ve skautingu' alex.bernardova@skaut.cz.