Družinovka pro vedoucí č. 14 – jak na schůzce s rodiči mluvit o družinovém systému?

Vysvětlení registrace a registračního poplatku, představení akcí na dalšího půl roku, vánoční besídka, … Nejen v prosinci je toho hodně, co je potřeba rodičům vysvětlit a sdělit. A co když se zeptají na družinový systém? Jak jim ho vysvětlit? Jak jim říct, že družiny jsou důležitou součástí skautingu? Pojďme se inspirovat skautským oddílem z Mnichovic.

“Družinový systém vysvětlujeme vždy společně. Vůdce oddílu představuje, co je skautská výchova, co očekáváme od rodičů. Následně oddílový rádce vysvětlí, jak probíhá příprava rádců, jak jsou rádci a podrádci součástí oddílové rady a kdo má za co odpovědnost. Pak představují činnost družin samotní rádci: co očekávají od členů družiny, jaké mají mít vybavení na schůzky a výpravy, jaká jsou specifika družiny.”

Australane, jak jako vedoucí oddílu popisuješ družinový systém rodičům?

Pro zdravý rozvoj sociálních kompetencí a odpovědnosti ve skautském věku je nesmírně důležité poskytovat klukům prostor, ve kterém se mohou rozhodovat sami za sebe. Už jsou velmi vyspělí - už dávno znají bezpečnostní pravidla (např. vědí, že silnice se přechází pouze na přechodu a před vstupem do vozovky se musejí rozhlédnout). Stejně tak znají pravidla soužití v družině, umí k sobě být ohleduplní, chápou potřebu vzájemného respektu a disciplíny. Na těchto základech je třeba stavět a rozvíjet je - dokud jim někdo bude stát za zadkem, nikdy nepřevezmou plnou odpovědnost za své chování. Proto se část družinové činnosti (družinové schůzky a družinové výpravy) konají pod vedením vrstevnických rádců, bez přítomnosti dospělých. Pro mě je důležité, aby rodiče byli srozuměni s tím, že část skautské činnosti se odehrává bez přímého dohledu dospělých vedoucích. Když se diví, říkám, že to je podobné, jako když jdou ven s kamarády. Tehdy nad nimi také nikdo nedohlíží. Na rozdíl od party kamarádů má ale družina metodické vedení a rádce s podrádcem systematicky připravujeme. 

Následně oddílový rádce popisuje, jak rádce připravujeme na vedení družiny.

Rádci a podráci jsou součástí rádcovské družiny.

  • na rádcovské družině hrajeme hry vhodné pro skautskou činnost, učíme se skautským dovednostem, u všeho si názorně vysvětlujeme bezpečnostní i jiná pravidla - rádcové tak čerpají inspiraci pro činnost svých družin
  • rádcovské družiny se účastní rádci i podrádci = ve chvíli, kdy se hoch stává rádcem, není to pro něj nic nového 
  • před ustanovením do role rádce rádce proběhne “rádcovská zkouška” - adept sám připraví a vede schůzku pod dohledem vůdce oddílu, pokud se vše zdaří a vůdce nemusí do schůzky zasáhnout, získává rádcovské oprávnění (ale rádcem se stává až volbou družiny) 
  • součástí rádcovské zkoušky je také test na bezpečnostní pravidla činnosti v klubovně a na výpravě 
  • chce-li družina samostatně na výpravu, musí mít jeden z jejích členů splněnou odborku zdravotníka a družina má s sebou družinovou lékárničku 

Scházíme se jednou za měsíc na oddílových radách a věnujeme činnosti každé z družin, řešíme obtíže, podporujeme rádce v jejich činnosti, radíme, jak konkrétní situace řešit. Rádci přinášejí od družin nápady na činnost v dalším období - domlouváme se, co k tomu budou potřebovat, řešíme, jestli navržené aktivity může družina samostatně podnikat. Společně plánujeme výpravy a jiné akce v dalším měsíci.

Co děláte, když se rodiče zeptají, kdo má za jejich děti zodpovědnost na schůzkách?

Každý je odpovědný za své jednání do té míry, nakolik je vyspělý po stránce rozumu a vlastní vůle = každý skaut ví, že není dobrý nápad hrát si před schůzkou s kopačákem u klubovny, když vysklí okno, opravu zajistí on sám nebo jeho rodiče. Rádci jsou zodpovědní do míry své přípravy - jsou poučeni o bezpečnostních pravidlech činnosti v klubovně i mimo klubovnu, mají vymezeno, co mohou s družinou samostatně podnikat a co nikoliv (např. mohou s družinou řezat či štípat dřevo a rozdělávat oheň, protože byli instruováni v práci s nástroji a k zabezpečení ohně v kamnech i na ohništi; nemohou ale sami řezat motorovkou či kotoučovkou). Pokud vědomě poruší některé z pravidel, o kterých byli poučeni, jsou zodpovědní za případné následky. Vůdce je zodpovědný za přípravu rádců i družin, aby všichni věděli, co mohou samostatně podnikat a co nikoliv, a současně zodpovídá za to, že se na družinových akcích vše děje v rámci dohodnutých mantinelů. Na oddílové radě se vždy probírá plán činnosti na další měsíc - rádci přednesou, co s družinami plánují, společně vyhodnotíme bezpečnostní rizika a domluvíme se na pravidlech (např. chtějí se na družinové výpravě koupat v rybníce - je to možné či ne?). Pokud si nejsme jistí, využíváme Analýzu právní odpovědnosti na Skautské křižovatce.

Co si představuje rádce?

Rádce popíše, že každý člen družiny má nějakou funkci a zapojuje se do chodu družiny. Představí, jak vypadá schůzka a ukáže vybavení na schůzku - jak vypadá uzlovačka, šátek. 

Jak se připravit na otázky k družinovému systému od rodičů?

Oddíl z Mnichovic má schůzku pro rodiče v září, kdy je prostor odpovědět na všechny otázky. Možná jste to v září nestihli, nováčci přišli později, rodiče se ptají v průběhu...To, jak mnichovičtí vysvětlují družinový systém, se dá použít po celý rok. Některé principy družinového systému zapojují již do toho, jak rodičovská schůzka probíhá:

  • Důvěra. Vedoucí nepředstavuje celý družinový systém. Představí jen jeho část. Zbytek nechá na oddílovém a družinovém rádci. 
  • Rovnocenné partnerství mezi vedením a rádci. Vedoucí, oddílový a družinový rádce vystupují jako tým. Společně schůzku pro rodiče připraví a každý v ní má svou důležitou roli.

Další principy družinového systému jsou zahrnuté do vysvětlování, např.:

  • Parta. Rádce družinu představuje jako partu, kde kluci zažívají dobrodružství.
  • Aktivní podíl všech členů. Rádce popisuje role v družině a jak každý něčím přispívá.

Pokud přemýšlíte, jak psát o družinovém systému rodičům, můžete využít k inspiraci dopisy pro rodiče:

Pavla Sýkorová  – Gymi

koordinátorka programových projektů

Barbora Tichavová – Rozárka

místostarostka a zpravodajka pro program