Dlouho očekávaná výzva MŠMT pro investice do kluboven a základen je zde

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže pro rok 2023.

Zaměření výzvy

Výzva je podporou investičních akcí stavebního charakteru rekonstrukční povahy, za účelem technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zejména z pohledu řešení neuspokojivého stavebně – technického stavu objektů, základen, kluboven a dalších staveb. V rámci výzvy nejsou podporovány nové stavby, přístavby a nástavby. Při hodnocení projektu bude kladen důraz na opatření vedoucí k provozním úsporám a odstranění havarijních stavů. 

Podrobnosti o vyhlášené výzvě naleznete na stránkách MŠMT

V případě, že se budete chtít se svým projektem do Investiční výzvy MŠMT zapojit, vyplňte nám do 28. 2. 2023 tento formulář.

Harmonogram výzvy:

Konec příjmu potvrzení Investičních záměrů ze strany ústředí: 30. 4. 2023
Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace ze strany MŠMT : 31. 05. 2023
Konec realizace akce: 31. 12. 2024

Limit poskytnuté dotace:

minimálně: 300 000 Kč + min. 15 % vlastních zdrojů
maximálně: 2 000 000 Kč + min. 15 % vlastních zdrojů

Uznatelné výdaje

Za uznatelné se v rámci akce považují výdaje, které prokazatelně souvisí s účelem poskytnuté dotace, včetně výdajů uskutečněných před podáním žádosti a které budou evidovány v informačním systému EDS.

Příklady uznatelných výdajů 

Rekonstrukce staveb:

 • technická obnova obvodových a střešních plášťů
 • elektroinstalace
 • elektrorozvody
 • vodovody a kanalizace
 • venkovní hydroizolace zdiva
 • opatření proti zemní vlhkosti
 • opatření k zabezpečení objektů

Energeticko-úsporná opatření:

 • výměna tepelných zdrojů
 • rekonstrukce rozvodů tepla, otopných soustav
 • výměna oken a dveří 
 • zařízení pro měření a dodávek tepla
 • zateplení obvodového pláště
 • zateplení střešního pláště

Rekonstrukce vnitřních prostor:

 • volnočasových, výukových a ostatních souvisejících prostor
 • sociálních zařízení
 • podlah a podlahových krytin
 • technologického vybavení (např. výtahů)
 • přístupových systémů
 • Projektová činnost a související přípravné činnosti (např. průzkumy, statické posudky apod.)
 • Inženýrskou činnost – autorský dozor, technický dozor investora, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, organizátor výběrových řízení apod.

Neuznatelné výdaje 

Za neuznatelné se v rámci výzvy považují výdaje, které prokazatelně nesouvisí s věcným zaměřením výzvy a účelem dotace, tj. výdaje na:

 • novostavby, přístavby a nástavby
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku
 • rekonstrukce a modernizace objektů v majetku pronajatém či vypůjčeném
 • realizaci části projektu spolufinancovaného jiným (ale i stejným) poskytovatelem (např. z operačních programů Evropské unie)
 • projektovou činnost a přípravné činnost (např. průzkumy, statické posudky), které bezprostředně nesouvisí s účelem dotace
 • předchozí etapy (netýká se projektové činnosti a související přípravné činnosti) 
 • osobní vozidla, nákladní vozidla, motocykly, traktory a ostatní dopravní prostředky a stroje
 • nákup nemovitostí
 • materiál a neinvestiční vybavení
 • pořízení a obnovu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku kategorií ICT, vč. drobného hmotného majetku a materiálu
 • provoz
 • opravy a údržbu
 • mzdové a související náklady včetně nákladů na DPP a DPČ
 • cestovné
 • administraci a zpracování všech podkladů, které jsou součástí žádosti o poskytnutí dotace vč. výdajů na související poradenství (vyjma organizace veřejných zakázek na stavební práce, dodávky nebo služby)
 • právní služby, bankovní a jiné poplatky, bankovní záruky 
 • výdaje související s použitím dočasných náhradních prostor za zrekonstruované prostory vč. výdajů na stěhování
 • úpravy venkovních ploch, zahradnické nebo lesnické práce

Požadavky na žadatele 

Zde je pár požadavků na které je potřeba si dát pozor:

 • Žadatelem bude vždy realizátor akce, který je zároveň i faktickým příjemcem. Každý pobočný spolek tedy podává projekt samostatně (hlavní spolek pouze potvrdí IZ). Žadatel může podat pouze jednu žádost.
 • Stavba, která je předmětem dotace, musí být ve vlastnictví žadatele v okamžiku podání žádost (tj. zapsána v KN) 
 • Pozemek, se kterým je spojena stavba, která je předmětem dotace, musí být ve vlastnictví žadatele ke dni vydání rozhodnutí.
 • Žadatel je povinen se zavázat k výběru technických parametrů a indikátorů viz. Výzva.

Další obecné zásady viz. Výzva kapitola 6.

Obsah a způsob podání žádosti

Před podáním žádosti je nutné se zaregistrovat v elektronickým systému ISPROM, kam se přihlásí a nahraje povinné přílohy (doklad o vlastnictví BÚ, stanovyvýroční zprávu organizace).

Žadatel k formuláři žádosti v systému ISPROM přiloží povinné přílohy:

 • IZ dle přílohy č. 1 podepsaný hlavním spolkem
 • čestné prohlášení dle přílohy č. 4
 • položkový rozpočet
 • základní stavební výkresy stávajícího a navrhované stavu
 • fotodokumentaci prostor 
 • úplný výpis z evidence skutečných majitelů (žádá každý pobočný spolek pomocí své datové schránky)

Ostatní informace viz. Výva čl. 5.

Parametry hodnocení IZ 

Investiční záměr musí reflektovat body hodnocení, které jsou součástí výzvy. Zde je pár bodů, které jsou pro výzvu nejdůležitější. V detailu je naleznete v souboru č.2.  Maximální počet bodů je 75. Lze očekávat převis žádostí nad alokací finančních prostředků, šanci na podporu budou mít jen žádosti s vysokým bodovým hodnocením.

Příklady:

Je součástí navrhovaných opatření také opatření vedoucí k provozním úsporám? Viz věcné zaměření výzvy a uznatelnost výdajů?
Ne = 0 b.
Ano = 10 b.

Uvedl a specifikoval žadatel do IZ informaci o intenzitě využívání daného zařízení, tedy jak často je objekt, který je předmětem dotace, během roku využíván?

Nebylo v IZ uvedeno a specifikováno.
= 0 b.

Užívání bylo specifikováno velice obecně. 
= 5 b.

Objekt je užíván sezoně na denní bázi (tedy 7 dní v týdnu po dobu sezony – letní / zimní) – např. táborové základny.
= 10 b.

Objekt je užíván celoročně, ale pouze o víkendech, volných dnech a letních prázdninách (červenec a srpen).
= 10 b.

Objekt je užíván celoročně ve všedních dnech (alespoň 2 dny v týdnu), o víkendech (alespoň dva víkendy v měsíci), volných dnech a letních prázdninách (červenec a srpen).
= 15 b.

Podal žadatel o poskytnutí dotace kompletní žádost obsahující povinné přílohy dle bodu 5. 1  žádost netrpěla vadami a nebylo nutno ji doplňovat?
Ne = 0 b.
Ano = 10 b.

V případě, že se budete chtít se svým projektem do Investiční výzvy MŠMT zapojit, vyplňte nám do 28. 2. 2023 tento formulář.

Ze strany ústředí proběhne kontrola podaných projektů. Počítejte tedy s jejich zasláním na ekonomicke@skaut.cz do 30. 04. 2023 V opačném případě nebudeme schopni garantovat podpis IZ a jeho kontrolu ze strany ústředí pro MŠMT.

S možností spolufinancování projektu vám může pomoci příslib půjčky z Fondu nemovitostí. Uzavírka podávání žádostí bude 31. 5. 2023. 

Nezapomeňte, že je možné do 15. 2. 2023 žádat o neinvestiční dotace MŠMT na opravy a údržby vašich kluboven a základen. 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k výzvě, pište na ekonomicke@skaut.cz

Palan David 
Koordinátor pojištění a projektů