Vyhlížíme a formujeme budoucnost skautského vzdělávání

V posledních letech pečlivě sledujeme kapacity kvalifikačního vzdělávání. Aktuálně  na čekatelské kurzy přijímáme cca 1000 účastníků ročně, ale přitom se cca 450 zájemců na kurzy nedostane. Na vůdcovské kurzy přijímáme cca 400 účastníků ročně, ale přitom se cca 140 zájemců nedostane. Zájem o účast na kurzech dlouhodobě narůstá. Podle projekce, kterou opakovaně počítáme, počty zájemců o kurzy i nadále výrazně porostou. Dobrou zprávou je, že se daří navyšovat počty kurzů a tedy i účastnická místa. V posledních dvou letech tak vznikla řada nových kurzů, zejména čekatelských - v té souvislosti patří velké poděkování všem, kdo se do nových kurzů zapojují, ale i všem, kdo nadále pečují o kurzy zavedené! 

Ale přestože se v nabídce vzdělávání každoročně (nebo s jinou víceméně pravidelnou periodou) objevuje řada zavedených kurzů a přestože se daří zakládat nové kurzy, ukazuje se, že na pokrytí vzdělávacích potřeb organizace to nestačí. 

Na vzdělávací potřeby organizace se totiž nedíváme jen přes počty nepřijatých zájemců o kurzy. Vycházíme z velikosti organizace, která každoročně zaznamenává výrazný přírůstek členů. Dnes máme přes 2200 oddílů. Leckdy jsou to oddíly významně převyšující minimální počty členů potřebné pro fungování oddílu. Pro všechny oddíly chceme mít dobře připravené vedoucí a jejich zástupce (v počtu přiměřeném velikosti oddílu). Od vzdělávacího systému chceme, aby umožňoval připravit a ověřit jednoho nového držitele vůdcovské zkoušky na oddíl jednou za dva roky. To znamená ročně cca 1000 nových držitelů vůdcovské zkoušky. (To neznamená nutnost náhrady předchozího vedoucího oddílu. Ale i zástupce má mít ideálně vůdcovskou zkoušku. Zejména u velkých oddílů navíc dává smysl více kvalifikovaných činovníků. Také ne každý, kdo si udělá vůdcovskou zkoušku, pak míří k oddílu.)

Současná podoba vzdělávacího systému a praxe kvalifikačního vzdělávání na kurzech předpokládané potřebě nedostačuje. Už několik let se nedaří přijmout všechny zájemce o kurzy. Někteří zájemci se na kurzy pravděpodobně ani nepokoušejí hlásit. Z řady důvodů není v silách organizace potřebné kapacity při stávajícím systému vzdělávání v dohledné době dosáhnout. Pořádání vzdělávacích kurzů začíná narážet na limity v dotačním rozpočtu, v počtu dostupných základen, v kapacitách vzdělavatelských týmů. Odbor pro vzdělávání se proto už nějakou dobu zabývá přípravou koncepce pro budoucí podobu vzdělávacího systému. Počítáme s tím, že prvotní podobu koncepce bude diskutovat Ústřední lesní škola v listopadu 2022, a potom se rozpracováním podrobností bude dál zabývat Odbor pro vzdělávání, ale pravděpodobně i další pracovní skupiny. 

Rozhodování o budoucí podobě vzdělávacího systému nás čeká ještě za dlouho. Než přijme Náčelnictvo novou podobu Řádu pro vzdělávání, ke které zřejmě směřujeme, čeká nás dlouhý proces hledání, kritického promýšlení a připomínkování od celkového rámce po podrobnosti. 

V roce 2023 nelze očekávat významnější změny v systému skautského vzdělávání. V letech pozdějších ke změnám velmi pravděpodobně dojde. Neznamená to ale, že by měly v budoucnu zanikat skautské kurzy lesní či nelesní, kvalifikační či nekvalifikační. Ty budou i nadále důležitým pilířem vzdělávacího systému. I nadále budeme podporovat pořádání zavedených kurzů a vznik nových. Vedle tohoto pilíře ale bude potřeba vytvořit i alternativní cesty a příležitosti ke získání činovnických kvalifikací. Konkrétní podobu bude výsledný systém dostávat postupně. Už teď je ale zřejmé, že potřebujeme alternativní formy přípravy i ověřování (vedle vzdělávacích kurzů) nebo že potřebujeme více využívat a zohledňovat předchozí praxi uchazečů o kvalifikace.

Skautské vzdělávání se významně podílí na péči o vnitřní kulturu Junáka - českého skauta. Podporuje kvalitu skautské výchovy v oddílech, inspiruje jednotlivce i týmy, přináší praktické a aktuální informace, otevírá nová přátelství a nové spolupráce. Role vzdělávání je pro naši organizaci nenahraditelná. Nyní stojíme před úkolem přizpůsobit vzdělávací systém výzvám dneška včetně velikosti organizace tak, aby vzdělávání bylo kvalitní a přitom dobře dostupné, a aby nadále znamenalo přínos, který očekáváme.

Filip Hlavinka - Mukóki
zpravodaj VRJ pro vzdělávání