Táboroví zdravotníci musí mít kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA), žádný jiný

Již dlouhé roky platí, že zdravotníka na táboře může dělat pouze plnoletá osoba, která absolvovala kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) a ve skautském prostředí si ho navíc každé čtyři roky obnovuje na doškolovacích kurzech.

V poslední době se lze setkat s kurzem nazvaným Člen první pomoci (ČPP), realizovaným neskautskými pořadateli, který však nemá stejnou náplň jako kurz ZZA vyžadovaný státní legislativou právě pro tábory. Takový kurz tak bohužel není pro táborové zdravotníky použitelný.

Co určuje, jaká je potřeba kvalifikace?

Junák – český skaut zajišťuje na svých táborech zdravotnickou péči v souladu se zákonem o veřejném zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) a s vyhláškou o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb.). A zároveň také v souladu se skautskou Směrnicí ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí a Směrnicí k táborům.

Vedle toho je požadavek na získání odpovídající zdravotnické kvalifikace také součástí podmínek pro získání vůdcovské zkoušky (viz řád pro vzdělávání), bez ohledu na to, jestli následně takový vedoucí oddílu bude či nebude na táboře dělat zdravotníka.

Jaká kvalifikace je tedy pro táborové zdravotníky potřeba?

Nejde o žádné překvapení ani změnu, táborový zdravotník musí být k výkonu této funkce způsobilý dle legislativních požadavků a potřebnou kvalifikaci může získat jedním z následujících způsobů:

  1. úspěšné absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (kurz ZZA) Kurz je možné absolvovat a) v rámci Junáka – českého skauta, nebo b) v jiné organizaci, která má k pořádání takového kurzu státní akreditaci. Kurzy (v obou variantách) musí být v rozsahu alespoň 40 hodin a s obsahem odpovídajícím uvedené vyhlášce ministerstva zdravotnictví.
  2. úspěšně ukončené studium 3. ročníku oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství
  3. způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta

Pokud nejste “zdravotnický profesionál” (viz var. 2 a 3), pak jako táborový zdravotník skautského tábora musíte jednou absolvovat 40 hodinový kurz ZZA (viz var. 1) a navíc každé čtyři roky projít doškolovacím kurzem, kterým si prodloužíte platnost Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka. Doškolení lze absolvovat a) u organizace, kde zdravotník absolvoval zdravotnický kurz, nebo b) na doškolovacím zdravotnickém kurzu Junáka – českého skauta. Doškolovací kurz má min. 8 hodin a jeho obsah je definován směrnicí. Skautští táboroví zdravotníci typicky procházejí doškolením ještě před skončením platnosti svého oprávnění (aby jim na sebe stále navazovalo). Je však možné ho absolvovat až do 2 let od skončení platnosti oprávnění k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcí, poté je – až na výjimky – nutné znovu absolvovat celý 40 hodinový zdravotnický kurz.

Pro splnění podmínek k získání vůdcovské zkoušky stačí úspěšná absolvence zdravotnického kurzu (ZZA) a není třeba pravidelně platnost obnovovat doškolením.

Kde můžu potřebnou zdravotnickou kvalifikaci získat?

Pro zajištění těchto kvalifikací Junák – český skaut pořádá řadu zdravotnických (a také doškolovacích) kurzů ZZA. Většina ze zdravotnických kurzů je akreditována Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) – znamená to, že odborný garant kurzu je jako akreditovaný garant schválen MŠMT. Absolventi těchto kurzů získávají osvědčení o absolvenci akreditovaného zdravotnického kurzu.

Některé skautské kurzy jsou neakreditované – jejich odborný garant (držitel skautské OČK zdravověda) je veden pouze v Junáku – českém skautu. Absolventi těchto kurzů získávají skautské osvědčení – dekret.

Aktuální nabídku skautských zdravotnických a doškolovacích kurzů naleznete v databázi vzdělávacích akcí.

Pro splnění výše uvedených požadavků (zdravotník na táboře, podmínky pro vůdcovskou zkoušku) se shodně uznávají akreditované i neakreditované zdravotnické kurzy pořádané v rámci Junáka – českého skauta. Obdobně se uznávají také akreditované zdravotnické kurzy pořádané jinými organizacemi. Podmínkou uznání je, aby se jednalo o kurzy zcela pokrývající obsah vyhlášky č. 106/2001 Sb. (jde tedy právě o kurzy ZZA).

Pozor na jiné kvalifikace. Kurz Člen první pomoci nestačí!

Vedle uvedených zdravotnických kurzů (ZZA) se v poslední době setkáváme také s tím, že členky a členové Junáka – českého skauta absolvují u jiné organizace kurz Člen první pomoci (ČPP). Přestože jde o státem akreditované rekvalifikační kurzy, navíc mají větší časový rozsah a mohou jít v některých tématech do větší hloubky než kurzy ZZA, bohužel obsahově neodpovídají (ne zcela) požadavkům vyhlášky č. 106/2001 Sb. a cílí tak na jinou skupinu než táborové zdravotníky. Proto, na základě provedeného srovnání obsahu kurzů a rozboru související legislativy, nemohou být uznány jako adekvátní náhrada zdravotnického kurzu ZZA.

Akreditovaný kurz Člen první pomoci však může být uznán uchazečům o skautské OČK zdravověda jako částečné naplnění požadavků pro získání tohoto OČK (odborné činovnické kvalifikace pro vzdělavatele).

Filip Hlavinka (Mukóki) zpravodaj VRJ pro vzdělávání

Ondřej Peřina (Jerry) zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

Pro zájemce:
Citace ze související legislativy a srovnání obsahů kurzů ZZA a ČPP >> Stáhnout

CItace