Odpovídají údaje v katastru nemovitostí skutečnosti? Proveďte kontrolu co nejdříve

Nejen v souvislosti s novelou stavebního zákona, jehož účinnost je plánována na rok 2024, doporučujeme jednotkám důkladnou kontrolu užívaných nemovitostí, ať už se jedná o klubovnu, základnu, nebo tábořiště. Využijte možností aktuálního zákona a uveďte případné nesrovnalosti do souladu co nejdříve.

Všechny údaje o stavbách a pozemcích jsou veřejně dostupné v on-line aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“. Stejnou funkci nově nabízejí i mapy.cz (stačí vybrat správný mapový podklad).

Co doporučujeme zkontrolovat

  • Vlastník stavby a vlastník pozemků, resp. vlastník pozemků pod stavbou. Vlastník stavby a pozemku nemusí být vždy totožný.
  • Evidovaný účel užívání stavby uvedený v katastru nemovitostí.
  • Zakreslení hranic pozemků, zakreslení obrysů staveb odpovídající skutečnosti, zakreslení neexistujících staveb.

Často lze v katastrální mapě najít zakreslené stavby, které již neexistují. Zkontrolujte rovněž pozemkové hranice neodpovídající stavbě – mnohdy může být zakreslena pouze polovina objektu a později dostavěná část může v mapě chybět.

  • Soulad stavby s územním plánem a regulativy

Ideální stav

  • Mám dokumentaci ke stavbě,
  • stavba je užívána v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem,
  • stavba je v katastru nemovitostí zapsána se správným vlastníkem,
  • pozemek pod stavbou má shodného vlastníka a odpovídá stavbě,
  • stavba je zapsána k účelu, ke kterému je užívána,
  • Zároveň platný územní plán popisuje v textové části k ploše, ve které se stavba nebo pozemek, nachází, jeho regulativ tak, že není v rozporu s jeho užíváním.

V takovém případě jásám a ostatní s úsměvem povzbuzuji, že dát to do pořádku není nic složitého.

„Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.“
Stavební zákon, § 125

Jaké situace mohou nastat a jak je řešit

Nesoulad v územním plánu

Nemusím urgentně nic řešit. Pouze se dá předpokládat, že jestliže nepřesvědčím obec a ostatní orgány k úpravě územního plánu, možná mi stavbu v budoucnu vyvlastní a stavební úřad mi například nepovolí přístavbu klubovny. Nic to ale neříká o tom, že bych stavbu nemohl užívat nebo ji musel odstranit.

Stavba není správně vedena v katastru nemovitostí

Jestliže některý údaj neodpovídá, požádám katastrální úřad o opravu. Zde ale bude nutné doložit doklady. Bez nich katastrální úřad změnu neprovede.

Ke stavbě nemám žádnou dokumentaci, stavba není uvedena v katastru nemovitostí a nejedná se o historickou stavbu (stavba postavená v posledních letech a to včetně nepovolených přístaveb a rozšíření).

Zde se bude jednat o dodatečné povolení stavby, pokud stavba odpovídá regulativům a územnímu plánu. Jak původní, tak nový stavební zákon dodatečné povolení stavby umožňuje.

Pokud však užíváme tzv. černou stavbu, která územnímu plánu neodpovídá, není povolení stavby možné.

Ke stavbě nemáme žádnou dokumentaci, stavba není ani v katastru nemovitostí, ale jedná se o historickou stavbu, kde lze předpokládat, že povolení i dokumentace existovala.

Stavba půjde pravděpodobně legalizovat, nicméně je třeba začít pracovat na uvedení stavu do souladu.

Všechny situace detailně rozebíráme v podrobném textu Stavby z pohledu legislativy. Jeho součástí je také návod, kde popsané informace hledat a jak postupovat. V neposlední řadě nabízíme konzultaci sporných momentů. Všem jednotkám důrazně doporučujeme provést důkladnou kontrolu a případný nesoulad začít aktivně řešit a předejít tím nepříjemnostem, které mohou nastat velmi brzy s účinností nového stavebního zákona v roce 2024.

Jan Mesl (Mýval)
Manažer pro oblast nemovitostí
nemovitosti@skaut.cz