Náhrada mzdy za týden na táboře – změny platné od ledna 2024

Každý zaměstnanec, který dlouhodobě bezplatně pracuje s dětmi a mládeží, má nárok na 3 týdny pracovního volna na tábor, z toho jeden s náhradou mzdy. Od ledna 2024 se upravují některé podmínky. Děti a mládež jsou definovány jako osoby do 26 let. Mění se způsob výpočtu náhrady mzdy, maximální výše se snižuje. Přečtěte si podrobnosti.

Od roku 2021 platí úprava Zákoníku práce, konkrétně §203a, určující podmínky pro pracovní volno související s akcí pro děti a mládež. Základní a stále platná pravidla jsou:

  • O poskytnutí volna s náhradou mzdy či platu může žádat pouze zaměstnanec v zaměstnaneckém poměru, neplatí pro DPP, OSVČ aj.
  • Zaměstnanec musí prokázat, že min. 1 rok před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží.
  • Akci (tábor) musí pořádat právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku (např. skautské středisko), která existuje min. 5 let a jejíž hlavní činností je práce s dětmi a mládeží.
  • Zaměstnavatel, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody, svého zaměstnance na akci uvolní a za jeden týden mu vyplatí mzdu či plat v průměrné výši jeho běžného výdělku, max. do částky určené vyhláškou. Poté požádá OSSZ o refundaci této mzdy či platu.
  • Náhrada mzdy se vyplácí od prvního dne uvolnění na akci pro děti a mládež po dobu jednoho kalendářního týdne (obvykle 5 pracovních dnů).

Od 1. ledna 2024 došlo k několika důležitým úpravám a upřesněním:

  1. Definice pojmu děti a mládež byla zpočátku nejasná. Nyní se za děti a mládež pro tyto účely považují fyzické osoby mladší než 26 let. O náhradu mzdy by tak nově mohli kromě vedoucích dětských táborů žádat i instruktoři mnohých vzdělávacích akcí, pokud splňují ostatní podmínky.
  2. Mění se výpočet maximální možné refundace: Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci ve výši průměrného hodinového výdělku, nejvýše však ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněné Českým statistickým úřadem za první až třetí kalendářní čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů; částka se zaokrouhlí na desetihaléře směrem nahoru. Pro rok 2024 je stanovená částka 243,90 Kč/hod.
  3. Zaměstnavatel musí nově OSSZ žádat o refundaci nejpozději do 6 měsíců od vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci.

Bližší informace včetně formulářů žádosti a potvrzení najdete v pravidelně aktualizovaném článku na Křižovatce. Informace s příklady jsou také na stránkách ČSSZ. Máte-li dotazy či potíže, obraťte se na lide@skaut.cz.

Petra Bašová - Fidla, koordinátorka personalistických projektů