Zapojte se do investiční výzvy MŠMT 2022 “STAVBY” a získejte finanční podporu

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou investiční výzvu pro NNO, na rozvoj materiálně technické základny, pro rok 2022 “STAVBY”.

Hlavním cílem výzvy je poskytnutí dotací na investiční výdaje stavebního charakteru na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, zejména z pohledu řešení špatného stavebně-technického stavu objektů základen, kluboven, dalších staveb a zařízení, které jsou výhradně ve vlastnictví žadatele, nelze využít na nové stavby.

Žadatel o dotaci musí počítat se zapojením vlastních zdrojů, které činí minimálně 15 % z celkových uznatelných výdajů. Oprávněným žadatelem je vlastník majetku, který je současně i realizátorem tzn.: o dotaci žádají pobočné spolky sami. 

Podrobnosti o vyhlášené výzvě naleznete na webu MŠMT a krátké shrnutí níže:

Harmonogram výzvy:

Počátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 4. 5. 2022

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 08. 2022

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2025

Limit poskytnuté dotace na jednu akci:

Minimálně: 3 000 000 Kč + min 15%

Maximálně: 12 000 000 Kč + min 15%

Stupeň připravenosti akce:

V případě realizace stavební části akce bude v rámci výzvy podpořena investiční akce, u které žadatel splní podmínky pro uskutečnění investičního záměru stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tuto podmínku doloží kopií podané žádosti o stavební povolení, případně jiným dokumentem pro konkrétní druh povolovacího řízení (např. územní souhlas, certifikát autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou). V případě, že stavba není povolována dle výše uvedeného textu, doloží žadatel o této skutečnosti čestné prohlášení.

Specifika věcného zaměření výzvy pomocí cílů:

Cíl 1 – udržet a zlepšovat kvalitu objektů NNO, které poskytují aktivity pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže technickým zhodnocením stávající stavební infrastruktury ev. odůvodněným pořízením nových ploch

V rámci realizace uvedeného cíle bude zajištěna podpora: 

  • materiálně technického zázemí NNO v souvislosti se změnou zákonných norem či dalších externích podmínek,
  • materiálně technických podmínek vedoucích ke zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, 
  • rozšiřování kapacit NNO pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

Cíl 2 – podpora opatření vedoucí k provozním úsporám a celkové efektivitě provozu a k povinnému naplnění zákonných předpisů v oblasti energetického hospodářství, zabezpečení a požárního zajištění budov nebo hygienických norem.

V rámci realizace uvedeného cíle bude zajištěna podpora opatření směřujících:

  • k posílení nebo budování nových zdrojů pitné vody a řešení technických opatření k zákonné likvidaci odpadních vod, 
  • k výměně tepelných zdrojů, které nesplňují požadavky dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a jejich prováděcích předpisů, 
  • ke snižování energetické náročnosti objektů NNO. 

Cíle 1 a 2 mohou být naplněny současně v rámci jedné akce.

V rámci výše uvedené specifikace věcného zaměření výzvy pomocí cílů nebude poskytována podpora na rekonstrukce a modernizace objektů v majetku pronajatém či vypůjčeném. Dále nebude poskytována podpora na pořízení a obnovu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku kategorií ICT.

Žádost má větší řadu povinných příloh (seznam se součástí výzvy). Jejich obstarání zabere nemalý čas. Patří mezi ně stavební dokumentace a žádost o stavební povolení (nebo obdobný doklad). Nemáte-li svůj stavební záměr již rozpracován, bude podání projektu časově náročné až nepravděpodobné. 

Pro zájemce nabízíme termín společného meetu a to v pondělí 6. 6. od 18 hod na adrese: meet.google.com/crv-cigj-paj.Tématem schůzky bude vzájemné sdílení zkušeností, vysvětlení podmínek výzvy, doporučení k podání projektu a diskuze nad vašimi dotazy. Prosím, pošlete nám ideálně své dotazy předem do 31. 5.

V případě, že se budete chtít se svým projektem do výzvy zapojit, vyplňte nám do 31. 5. formulář  zde.

Ze strany ústředí proběhne kontrola podaných projektů. Počítejte tedy s jejich zasláním na ekonomicke@skaut.cz do 31. 7. V opačném případě nebudeme schopni garantovat podpis, kvalitu a schválení projektu ze strany ústředí pro MŠMT.

Skautská nadace Jaroslava Foglara nabízela finanční podporu projektového inženýringu pro zpracování a podání žádosti. Zájem projevilo v termínu jedno středisko a alokace není vyčerpána. Informace najdeš ve spodní části článku. Připadní další zájemci se mohou o podporu ucházet prostřednictvím formuláře pod článkem do 15. 5.  

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k výzvě, pište na ekonomicke@skaut.cz, konzultace k nemovitostem směřujte přímo na jester@skaut.cz

Ivo Brzobohatý - Ještěr
Garant pro nemovitosti