Do 30. září můžete zažádat o dotace na sportovní akce od Ministerstva obrany na rok 2024

Ministerstvo obrany vyhlásilo dotační program na rok 2024, ve kterém můžete získat finanční prostředky v oblasti podpory branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva. Žadatelem o dotace v roce 2024 je, stejně jako v minulých letech, přímo organizační jednotka.

Dotace ministerstva obrany (podpora sportovních akcí) Ministerstvo obrany vyhlašuje několik let program, jehož cílem je napomáhat k získávání branně-sportovních a technických dovedností a návyků obyvatelstva, podporovat rozvoj jeho fyzické kondice, sebeovládání, mentálního zdraví a zdravého způsobu života, a to prostřednictvím branně-bezpečnostních sportů a sportovně technické činnosti. Cíl programu nevylučuje, v rámci plnění článku III. usnesení vlády ČR č. 540 ze dne 22. 6. 2022, zapojení státních příslušníků Ukrajiny do projektu. Celé znění výzvy naleznete zde

 • Dotace se poskytuje do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
 • Dotace je poskytována ve formě ex ante (předem).
 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vzniky v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání. rozhodnutí, a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím.

Stejně jako v minulém roce vyžadováno prokázání kvalifikace a doložení dosavadní praxe v oboru přípravy občanů k obraně státu vycházející ze zákona č. 222/​1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Je požadováno doložení jmenného seznamu lektorů realizujících projekt, tj. osoby zajišťující např. školení, výcvik apod. a garanta odpovědného za realizaci. Více informací naleznete ve výzvě (viz odst. IV). 

Částka žádané dotace na jeden projekt musí být minimálně 10 000 Kč a maximálně 150 000 Kč.

Finanční prostředky dotace lze použít k financování:
 • nezbytných osobních nákladů spojených s realizací projektu, tj. mzdových nákladů a povinného pojistného, které platí zaměstnavatel, 
 • nezbytných materiálních nákladů zabezpečujících realizaci schváleného projektu v prokázané výši,
 • věcných cen při soutěžích do výše 1 500 Kč na jednu specifikovanou soutěž,
 •  nezbytných nemateriálních nákladů zabezpečujících realizaci schváleného projektu v prokázané výši. Materiálu, který věcně a časově s projektem souvisí a bude využíván v rámci jeho realizace, limit na pořízení takového materiálu nepřekročí částku 3 000 Kč v jedné položce.
Finanční prostředky dotace nelze použít k financování:
 • projektu, který propaguje ekonomické činnosti NNO,
 • projektu, který přináší zisk,
 • projektu, pokud poskytování dotací k jeho zabezpečení upravuje další zákon nebo nařízení vlády,
 • účasti na projektu jiné organizace,
 • nákladů spojených se zahraničními cestami,
 • pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, jehož ocenění jedné
 • položky je v částce vyšší než 3 000 Kč a nepřevyšuje částku 40 000 Kč,
 • pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění
 • je vyšší než 40 000 Kč,
 • materiálu, který věcně a časově nesouvisí s projektem,
 • pořízení pohoštění, občerstvení včetně služeb s tím spojených,
 • pořízení darů (mimo věcných cen při soutěžích podle čl. 10 Výzvy),
 • náklady na provoz či činnost spolku (žadatele).
Podání žádosti

Žádosti o dotace se podávají a zpracovávají prostřednictvím webové aplikace jednotného dotačního portálu Rozpočtového informačního systému programového financování (dále jen „RISPF“), na stránkách https://isprofin.mfcr.cz/​rispf.

Metodické pomůcky obsahující podrobný návod, jak provést registraci a jak vyplnit online formulář najdete zde:

Registrace a přihlášení žadatelů o dotace 

Metodika podávání žádostí

Povinné přílohy
 • Popis projektu (podrobný popis plánované realizace projektu, jeho charakter, cíl, obsah, aktivity apod.)
 • Kopie smlouvy o založení bankovních účtu (potvrzení o vlastnictví uvedeného účtu)
 • Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
 • Jmenný seznam lektorů a garantů
 • Čestné prohlášení týkající se bezdlužnosti, bezúhonnosti a pravdivosti doložených údajů
 • Ostatní přílohy (libovolné další přílohy,..)

Termín k elektronickému podání žádostí je stanoven do 30. září 2023. Po elektronickém podání žádosti musí být žádost vytištěna, podepsána osobou oprávněnou jednat za žadatele a společně s povinnými přílohami odeslána ministerstvu do 5 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (na adresu Odbor pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6), osobně po dohodě s kontaktní osobou nebo prostřednictvím veřejné datové schránky (datová schránka - hjyaavk).

V případě nejasností se obraťte na poskytovatele dotace Ministerstvo obrany:

LÍng. Lenka Kratochvílová, tel.: 973 225 912, e-mail: kratochviloval@amiv.cz; Jarmila Pilařová, tel.: 973 225 945, e-mail: pilarovi@annv.cz a lng. Veronika Strýhalová, tel.: 973 225 954, strvhalovav@armv.cz

Zuzana Vaidová koordinátorka dotací, KUJ