Do 30. září můžete zažádat o dotace na sportovní akce od Ministerstva obrany

Ministerstvo obrany vyhlásilo dotační program na rok 2023, ve kterém můžete získat finanční prostředky v oblasti podpory branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva. Za rok 2022 si jednotky podaly 8 žádostí, podpořené byly tři, v celkové výši téměř 170 000 Kč. Žadatelem o dotace v roce 2023 je, stejně jako loňský rok, přímo organizační jednotka.

Dotace ministerstva obrany (podpora sportovních akcí) Ministerstvo obrany vyhlašuje několik let program, jehož cílem je napomáhat k získávání branně-sportovních a technických dovedností a návyků obyvatelstva, podporovat rozvoj jeho fyzické kondice, sebeovládání, mentálního zdraví a zdravého způsobu života, a to prostřednictvím branně-bezpečnostních sportů a sportovně technické činnosti. Celé znění výzvy naleznete zde. 

Podporované činnosti jsou zejména na konání teoretického i praktického branně-sportovního a technického výcviku, outdoorových aktivit s branně-sportovním a technickým zaměřením využitelných při zvládání krizových situací vojenského i nevojenského charakteru, a to například sebeobrany, střeleckých sportů, orientace v terénu, práce s mapou, radioamatérství, parašutismu, potápění, kynologie, leteckých sportů a motorismu (řidičské dovednosti i technické aspekty).  Cíl programu v letošním roce umožňuje zapojení státních příslušníků Ukrajiny do projektu.

Dotace se poskytuje do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. Do tohoto podílu se započítává i financování projektu dotacemi od dalších orgánů státní správy, z rozpočtů územních samosprávných celků, z fondů Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů (jedná se o granty, např. Norské fondy) a dalších zdrojů. 

Nově je vyžadováno prokázání kvalifikace a doložení dosavadní praxe v oboru přípravy občanů k obraně státu vycházející ze zákona č. 222/​1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Je požadováno doložení jmenného seznamu lektorů realizujících projekt, tj. osoby zajišťující např. školení, výcvik apod. a garanta odpovědného za realizaci. Více informací naleznete ve výzvě (viz odst. II). 

Částka žádané dotace na jeden projekt musí být minimálně 10 000 Kč a maximálně 130 000 Kč.

Finanční prostředky dotace lze použít k financování:

 • nezbytných osobních nákladů spojených s realizací projektu, tj. mzdových nákladů a povinného pojistného, které platí zaměstnavatel, 
 • nezbytných materiálních nákladů zabezpečujících realizaci schváleného projektu v prokázané výši. Materiálu, který věcně a časově s projektem souvisí, 
 • věcných cen při soutěžích do výše 1 000 Kč na jednu specifikovanou soutěž
 •  nezbytných nemateriálních nákladů zabezpečujících realizaci schváleného projektu v prokázané výši.

Finanční prostředky dotace nelze použít k financování:

 • projektu, který propaguje ekonomické činnosti NNO,
 • projektu, který přináší zisk,
 • projektu, pokud poskytování dotací k jeho zabezpečení upravuje další zákon
 • nebo nařízení vlády,
 • účasti na projektu jiné organizace,
 • projektu, na jehož organizaci se podle plánu činností podílejí Ministerstvo obrany,
 • Generální štáb Armády České republiky nebo jimi řízené součásti,
 • nákladů spojených se zahraničními cestami,
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • pořízení drobného hmotného majetku, který bude žadatelem využíván ve své další
 • činnosti mimo projekt,
 • materiálu, který věcně a časově nesouvisí s projektem,
 • nákladů publikační činnosti (mimo nákladů spojených s propagací projektu),
 • pořízení pohoštění, občerstvení včetně služeb s tím spojených,
 • pořízení darů (mimo věcných cen při soutěžích)

Podání žádosti

Žádosti o dotace se podávají a zpracovávají prostřednictvím webové aplikace jednotného dotačního portálu Rozpočtového informačního systému programového financování (dále jen „RISPF“), na stránkách https://isprofin.mfcr.cz/​rispf.

Metodické pomůcky obsahující podrobný návod, jak provést registraci a jak vyplnit online formulář najdete zde:

Registrace a přihlášení žadatelů o dotace 

Metodika podávání žádostí o dotace

Povinné přílohy

 • Popis projektu (podrobný popis plánované realizace projektu, jeho charakter, cíl, obsah, aktivity apod.)
 • Kopie smlouvy o založení bankovních účtu (potvrzení o vlastnictví uvedeného účtu)
 • Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
 • Jmenný seznam lektorů a garantů
 •  Ostatní přílohy (libovolné další přílohy,..)

Termín k elektronickému podání žádostí je stanoven do 30. září 2022. Po elektronickém podání žádosti musí být žádost vytištěna, podepsána osobou oprávněnou jednat za žadatele a společně s povinnými přílohami odeslána ministerstvu do 5 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (na adresu Odbor pro válečné veterány Ministerstva náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6), osobně po dohodě s kontaktní osobou nebo prostřednictvím veřejné datové schránky (datová schránka - hjyaavk).

V případě nejasností se obraťte na poskytovatele dotace Ministerstvo obrany:

Jarmila Pilařová, tel.: 973 225 945, e-mail: pilarovj@army.cz Ing. Lenka Kratochvílová, tel.: 973 225 912, kratochviloval@army.cz

Zuzana Vaidová koordinátorka dotací, KUJ