Do 30. září můžete zažádat o dotace na sportovní akce od Ministerstva obrany

Ministerstvo obrany vyhlásilo dotační program na rok 2022, ve kterém můžete získat finanční prostředky v oblasti podpory branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva. Žadatelem o dotace v roce 2022 je přímo organizační jednotka.

Uzávěrka žádostí je 30. září 2021

Dotace ministerstva obrany (podpora sportovních akcí) Ministerstvo obrany vyhlašuje několik let program, jehož cílem je napomáhat k získávání branně-sportovních a technických dovedností a návyků obyvatelstva, podporovat rozvoj jeho fyzické kondice, sebeovládání, mentálního zdraví a zdravého způsobu života, a to prostřednictvím branně-bezpečnostních sportů a sportovně technické činnosti. 

Podporované činnosti jsou zejména na konání teoretického i praktického branně-sportovního a technického výcviku, outdoorových aktivit s branně-sportovním a technickým zaměřením využitelných při zvládání krizových situací vojenského i nevojenského charakteru, a to například sebeobrany, střeleckých sportů, orientace v terénu, práce s mapou, radioamatérství, parašutismu, potápění, kynologie, leteckých sportů a motorismu (řidičské dovednosti i technické aspekty).

Dotace se poskytuje do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. Do tohoto podílu se započítává i financování projektu dotacemi od dalších orgánů státní správy, z rozpočtů územních samosprávných celků, z fondů Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů (jedná se o granty, např. Norské fondy) a dalších zdrojů. 

Částka žádané dotace na jeden projekt musí být minimálně 10 000 Kč a maximálně 120 000 Kč. 

Finanční prostředky dotace lze použít k financování:

 • nezbytných osobních nákladů spojených s realizací projektu, tj. mzdových nákladů a povinného pojistného, které platí zaměstnavatel, 
 • nezbytných materiálních nákladů zabezpečujících realizaci schváleného projektu v prokázané výši. Materiálu, který věcně a časově s projektem souvisí, 
 • věcných cen při soutěžích do výše 1 000 Kč na jednu specifikovanou soutěž,
 • nezbytných nemateriálních nákladů zabezpečujících realizaci schváleného projektu v prokázané výši.

Finanční prostředky dotace nelze použít k financování:

 • projektu, který propaguje ekonomické činnosti NNO, 
 • projektu, který přináší zisk, 
 • projektu, pokud poskytování dotací k jeho zabezpečení upravuje další zákon nebo nařízení vlády, projektu, na který si NNO již vyžádala účast složek AČR nebo MO. 
 • nákladů spojených se zahraničními cestami, 
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
 • pořízení drobného hmotného majetku, který bude žadatelem využíván ve své další činnosti mimo projekt,
 • materiálu, který věcně a časově nesouvisí s projektem, 
 • nákladů publikační činnosti (mimo nákladů spojených s propagací projektu), 
 • pořízení pohoštění, občerstvení včetně služeb s tím spojených, – pořízení darů (mimo věcných cen při soutěžích)

Obsah žádosti:

 • Řádně vyplněný formulář (žádost o dotaci)
 • Kopie výpisu bankovního účtu organizační jednotky, na který bude převedena dotace

Žadatelem o dotace je přímo organizační jednotka. Vyplněné žádosti je nutné doručit do 30. září 2021 na adresu: Odbor dotací a řízení organizací, Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6; datová schránka hjyaavk.

Žádost – formulář 

V případě problémů při zpracování rozpočtu projektu v tiskopisu žádosti o dotaci lze využít následující soubor. Vyplněný rozpočet vytiskněte a přiložte k žádosti.

Pomocný rozpočet projektu v xls 

Na internetových stránkách MO budou zveřejněny:

 • seznam obdržených žádostí o poskytnutí dotací do 31. prosince 2021,
 • termín a místo jednání hodnotící komise pro výběrové dotační řízení do 29. ledna 2022,
 • pořadí projektů, které prošly výběrovým dotačním řízením do 31. března 2022,
 • informace o poskytnutých dotacích do 30. dubna 2022

V případě nejasností se obraťte na ekonomicke@skaut.cz nebo na poskytovatele dotace Ministerstvo obrany: Jarmila Pilařová, tel.: 973 225 921, e-mail: pilarovj@army.cz

Zuzana Vaidová koordinátorka dotací, KUJ

ilustrační foto: Martin Křivánek